14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler samt krav om mundbind m.v. i borgerservicecentre og institutioner, der udbyder danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. på Udlændinge- og Integrationsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19  - ophæves den 13. maj 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 655 af 14. april 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler samt krav om mundbind m.v. i borgerservicecentre og institutioner, der udbyder danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. på Udlændinge- og Integrationsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 3, stk. 3, § 32, § 34, § 64 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 14. april 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Restriktioner for lokaler

§1 Juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, som har rådighed over lokaler, hvor der drives borgerservicecenter på Udlændinge- og Integrationsministeriets område, og hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav, jf. dog kapitel 3:

 • 1) Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 7,5 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 7,5 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 person.

 • 2) Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for personer at holde afstand til hinanden.

 • 3) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmateriale, der opsættes efter 1. pkt., skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

 • 4) Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

 • 5) Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for personer.

Stk. 2 Gulvarealet nævnt i stk. 1, nr. 1, opgøres indvendigt væg til væg uanset inventar m.v.

§2 Påbud m.v.
Har en juridisk person efter politiets skøn overtrådt § 1, og er der ikke udsigt til, at den juridiske person fremover vil overholde bestemmelsen, kan politiet påbyde den pågældende at holde lokalet lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

Stk. 2 Politidirektørens påbud efter stk. 1 kan påklages til rigspolitichefen, men ikke til udlændinge- og integrationsministeren.

Stk. 3 Rigspolitichefens afgørelser i klagesager over påbud efter stk. 1 kan ikke påklages til justitsministeren.

Kapitel 2

Krav om mundbind eller visir

§3 For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal personer på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i et borgerservicecenter omfattet af § 1, jf. dog §§ 5 og 6.

Stk. 2 Kravet i stk. 1 omfatter tillige medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende borgerservicecenter og har kontakt til personer.  1. pkt. omfatter ikke medarbejdere m.v., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang.

Stk. 3 Personer, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1, kan bortvises.

§4 For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal følgende personer på 12 år og derover på institutioner, der udbyder danskuddannelse efter lov om dansk uddannelse for voksne udlændinge m.fl., have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på institutionen m.v., jf. dog §§ 5 og 6:

 • 1) Kursister, medmindre de

  • a) deltager i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i holdlokaler mv.,

  • b) alene er sammen med kursister fra deres hold, eller

  • c) aflægger prøve.

 • 2) Undervisere, medarbejdere, besøgende på 12 år og derover samt andre personer, der er tilknyttet den pågældende institution m.v., medmindre de ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil kursister og besøgende ikke har adgang.  1. pkt. finder ikke anvendelse for undervisere m.v., som den pågældende dag underviser to eller færre hold, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i lokaler, m.v.

Stk. 2 Kursister og andre personer, der er tilknyttet, men ikke ansat ved den pågældende institution m.v., der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1, kan bortvises.

Stk. 3 Personalet og andre personer tilknyttet institutioner omfattet af stk. 1, har ret til at anvende mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på institutionen m.v.

§5 Kravet om mundbind eller visir i § 3, stk. 1 og 2, og § 4, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§6 Uanset § 3, stk. 1, og 2 og § 4, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

 • 2) Under indtagelse af medicin.

 • 3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

 • 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

 • 5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 • 6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

§7 Ved mundbind forstås i §§ 3 og 4 engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i §§ 3 og 4 skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

§8 Juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler omfattet af § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal i eller ved lokalerne og på uddannelsesinstitutionerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 3, stk. 1 og 2, og § 4, stk. 1, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. § 3, stk. 3, og § 4, stk. 2.

 • 2) Der må alene tillades adgang for personer, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, nr. 1, jf. dog §§ 5 og 6.

 • 3) Det skal sikres, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne omfattet af § 3, stk. 1, overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 3, stk. 2, jf. dog §§ 5 og 6.

 • 4) Det skal sikres, at medarbejdere, undervisere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet lokalerne omfattet af § 4, stk. 1, overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 4, stk. 1, nr. 2, jf. dog §§ 5 og 6.

 • 5) Det skal sikres, at personer, der undtagelsesvis ikke har medbragt mundbind m.v. ved fremmøde i borgerservicecentre omfattet af § 3, stk. 1, som har pligt til at møde op i borgerservicecenteret, men som ikke med rimelighed i situationen kan fremskaffe mundbind m.v., vederlagsfrit kan få udleveret mundbind til brug for den konkrete situation.

Kapitel 3

Generelle undtagelser

§9 Bekendtgørelsen gælder ikke for Folketinget og domstolene.

Stk. 2 § 1 gælder ikke for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§10 Med bøde straffes den, der overtræder § 8.

Stk. 2 Med bøde straffes den, der ikke forlader lokaler omfattet af § 3, stk. 1, efter at være blevet bortvist, jf. § 3, stk. 3, i forbindelse med den håndhævelse, som juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, foretager i medfør at § 8, nr. 2, jf. § 3, stk. 1.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§11 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 13. maj 2021.

profile photo
Profilside