Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler på Skatteministeriets ressortområde i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 864 af 10. maj 2021

I medfør af § 32 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

For lokaler på Skatteministeriets ressortområde, hvortil offentligheden har adgang, skal følgende krav opfyldes:

  • 1) Der må maksimalt tillades adgang for 1 person, der ikke er medarbejder eller tilknyttet lokalerne, pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 person, der ikke er medarbejder eller tilknyttet lokalerne.

  • 2) Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for personer, der ikke er medarbejdere eller tilknyttet lokalerne, at holde afstand til hinanden.

  • 3) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmateriale, der opsættes efter 1. pkt., skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

  • 4) Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

  • 5) Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for personer, der ikke er medarbejdere eller tilknyttet lokalerne.

Stk. 2 Gulvarealet nævnt i stk. 1, nr. 1, opgøres indvendigt væg til væg uanset inventar m.v.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. maj 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 10. juni 2021.