14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og lokaliteter og krav om coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1554 af 02. juli 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og lokaliteter og krav om coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 3, stk. 3, § 32, § 36, § 64 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 19. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Restriktioner for lokaler og lokaliteter

§1 Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, som har rådighed over lokaler, herunder museer, kunsthaller, teatre, spillesteder, biografer, biblioteker, arkiver, kultur-, aktivitets- og medborgerhuse, aftenskoler, Folkeuniversitetet, musik- og kulturskoler, andre kunstskoler, grundkurser på kunstområdet, idrætshaller, svømmehaller, træningscentre, lokaler i stadions, foreningslokaler, lokaler, der anvendes til sommerlejre, spejderlejre, stævner m.v., samt lokaler i zoologiske anlæg, akvarier og lignende, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for besøgende, brugere, tilskuere og lignende at holde afstand til hinanden.

 • 2) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmateriale, der opsættes efter 1. pkt., skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

 • 3) Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

 • 4) Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for besøgende, brugere, tilskuere og lignende.

Kapitel 2

Påbud m.v.

§2 Har en fysisk eller juridisk person efter politiets skøn overtrådt § 1, og er der ikke udsigt til, at den fysiske eller juridiske person fremover vil overholde bestemmelsen, kan politiet påbyde den pågældende at holde lokalet lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

Stk. 2 Politidirektørens påbud efter stk. 1 kan påklages til rigspolitichefen, men ikke til kulturministeren.

Stk. 3 Rigspolitichefens afgørelser i klagesager over påbud efter stk. 1 kan ikke påklages til justitsministeren.

Kapitel 3

Lokale midlertidige lukninger

§3 Kommunalbestyrelsen kan meddele midlertidigt påbud om, at lokaler og lokaliteter omfattet af stk. 5 skal holde lukket for offentligheden, når lokalerne og lokaliteterne er beliggende i en kommune, hvor den testkorrigerede incidens er på mindst 100 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, smitteforebyggende hensyn gør påbuddet nødvendigt, og kommunens påbud ikke kan afvente påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter epidemilovens § 31, stk. 1, jf. dog stk. 8.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal meddele midlertidigt påbud om, at lokaler og lokaliteter omfattet af stk. 5 skal holde lukket for offentligheden, når lokalerne og lokaliteterne er beliggende i en kommune, hvor den testkorrigerede incidens er på mindst 500 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, og hvor der i de seneste syv dage er registreret mindst 20 smittetilfælde med covid-19, jf. dog stk. 8. Påbud efter 1. pkt. skal gælde den følgende dag fra det tidspunkt, hvor betingelsen i 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal meddele midlertidigt påbud om, at lokaler og lokaliteter omfattet af stk. 5 skal holde lukket for offentligheden, når lokalerne og lokaliteterne er beliggende i et sogn, hvor der er en incidens på mindst 1000 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, i de seneste syv dage er registreret mindst 20 smittetilfælde med covid-19 og er en positivprocent på testresultater for covid-19 på mindst 3, jf. dog stk. 8. Påbud efter 1. pkt. skal gælde den følgende dag fra det tidspunkt, hvor betingelserne i 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen skal meddele midlertidigt påbud om, at lokaler og lokaliteter omfattet af stk. 5 skal holde lukket for offentligheden, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed efter høring af kommunalbestyrelsen vurderer, at konkrete lokaler eller lokaliteter skal holde lukket for offentligheden, når disse er beliggende i sogne, der grænser op til sogne omfattet af påbud efter stk. 3, jf. dog stk. 8. Påbud efter 1. pkt. skal gælde den følgende dag fra det tidspunkt, hvor betingelsen i 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 5 Påbud efter stk. 1-4 omfatter følgende lokaler og lokaliteter, jf. dog stk. 6:

 • 1) Lokaler og lokaliteter, som fysiske eller juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder zoologiske anlæg, akvarier og lignende, museer, kunsthaller, kulturhuse, teatre, spillesteder, biografer, biblioteker, arkiver, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet, musik- og kulturskoler, andre kunstskoler samt grundkurser på kunstområdet.

 • 2) Lokaler, som fysiske eller juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, svømmehaller, træningscentre, lokaler i stadions og foreningslokaler.

Stk. 6 Kommunalbestyrelsens påbud i medfør af stk. 1-4 omfatter ikke følgende:

 • 1) Lokaler omfattet af stk. 5, nr. 2, i det omfang der udøves nødvendig genoptræning af personer.

 • 2) Biblioteker må holde åbent for offentligheden med henblik på udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug.

 • 3) Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

Stk. 7 Kommunalbestyrelsens påbud i medfør af stk. 1 skal inden for to dage forelægges for Styrelsen for Patientsikkerhed, der vurderer, om der er grundlag for at udstede et påbud i medfør af epidemilovens § 31, stk. 1. Har kommunalbestyrelsen udstedt et påbud, der omfatter lokaler og lokaliteter, der ligger uden for Styrelsen for Patientsikkerheds kompetence efter epidemilovens § 31, stk. 1, skal Styrelsen for Patientsikkerhed indstille til kommunalbestyrelsen, i hvilket omfang det kommunalt udstedte påbud bør opretholdes.

Stk. 8 Har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt et påbud efter epidemilovens § 31, stk. 1, omfatter kommunalbestyrelsens påbud efter stk. 1-4 ikke de lokaler og lokaliteter, der er omfattet af styrelsens påbud.

Stk. 9 Kommunalbestyrelsen offentliggør påbud efter stk. 1-4.

Stk. 10 Kommunalbestyrelsens påbud efter stk. 1-4 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§4 Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer efter anmodning fra kommunalbestyrelsen, om påbud efter § 3, stk. 2-4 skal ophæves for konkrete lokaler og lokaliteter omfattet af § 3, stk. 5, der ikke er i direkte risiko for påvirkning af smitte.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen ophæver et påbud efter § 3, stk. 1, når Styrelsen for Patientsikkerhed efter § 3, stk. 7, vurderer, at der ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller når kommunen i de seneste syv dage er under den i § 3, stk. 1, nævnte incidensgrænse.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen ophæver et påbud efter § 3, stk. 2, når Styrelsen for Patientsikkerhed efter stk. 1 vurderer, at der ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen for konkrete lokaler og lokaliteter, eller når kommunen i de seneste syv dage er under incidensgrænsen nævnt i § 3, stk. 2, eller har færre end 20 smittetilfælde med covid-19.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen ophæver et påbud efter § 3, stk. 3 eller 4, når Styrelsen for Patientsikkerhed efter stk. 1 vurderer, at der ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller når der i det sogn, der er omfattet af påbud efter § 3, stk. 3, i de seneste syv dage er en incidens på færre end 1000 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, færre end 20 smittetilfælde med covid-19 eller en positivprocent på testresultater for covid-19 på mindre end 3.

Kapitel 4

Krav om coronapas

§5 Ved et coronapas forstås dokumentation for,

 • 1) et negativt resultat af en covid-19-test, jf. stk. 2, der ved en PCR-test, jf. stk. 3, er højst 96 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget, eller ved en antigentest, jf. stk. 4, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,

 • 2) et positivt resultat af en PCR-test, jf. stk. 3, der er mindst 14 dage og højst 12 måneder gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,

 • 3) et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 5,

 • 4) et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 6, eller

 • 5) nr. 1, 2, 3 eller 4 ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elemeter på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”.

Stk. 2 Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget som en PCR-test, jf. stk. 3, eller en antigentest, jf. stk. 4.

Stk. 3 Ved en PCR-test forstås en polymerase chain reaction-test.

Stk. 4 Ved en antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener).

Stk. 5 Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

Stk. 6 Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.

Stk. 7 Dokumentation efter stk. 1, nr. 1-4, kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Stk. 8 Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort. 1. pkt. gælder ikke for dokumentation efter stk. 1, nr. 5, samt i sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed” med bevægelige elementer, der beskytter mod kopiering fra appen.

§6 For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende, brugere, tilskuere og lignende kunne forevise et coronapas ved ankomst til et lokale eller en lokalitet omfattet af stk. 2, jf. dog § 7. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten, eller der kan ske automatisk scanning af QR-koden i appen ”Coronapas”, jf. § 5, stk. 1, nr. 5. Besøgende, brugere mv. i lokaler, der anvendes som træningscentre, skal kunne forevise et coronapas ved stikprøvekontrol, jf. § 9, nr. 3.

Stk. 2 Stk. 1 omfatter følgende lokaler og lokaliteter, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang:

 • 1) Lokaler, der anvendes som træningscentre.

 • 2) Lokaler i stadions, hvor der afvikles fodboldkampe med 500 eller flere tilskuere eller publikummer til stede på stadions, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv.

 • 3) Lokaler, der anvendes til arrangementer med siddende publikum, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.

 • 4) Lokaliteter, der anvendes til arrangementer med siddende publikum med 2.000 eller flere tilskuere eller publikummer, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 eller bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv.

 • 5) Lokaler og lokaliteter, der anvendes til arrangementer med stående publikum, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.

§7 § 6, stk. 1, gælder ikke for følgende:

 • 1) Børn under 16 år.

 • 2) Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, jf. stk. 2. Navnet på dokumentationen skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

 • 3) Børn og unge under 18 år i forbindelse med udøvelse af aktiviteter i lokaler, der anvendes som træningscentre, jf. § 6, stk. 2, nr. 1.

Stk. 2 De kommunale borgerservicecentre udsteder dokumentation til personer, der sammen med et medbragt pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort indleverer en erklæring på tro og love om, at personen af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test. Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra udstedelsen. Sundhedsministeriet stiller den erklæring på tro og love, der skal anvendes efter 1. pkt., til rådighed. Erklæringen skal indeholde en udtømmende oplistning af de årsager, der kan føre til undtagelse for covid-19-test efter stk. 1, nr. 2.

§8 Kan der ikke fremvises et coronapas, jf. § 6, stk. 1, kan der ske bortvisning, jf. dog § 7.

§9 Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler eller lokaliteter omfattet af § 6, stk. 2, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal ved lokalerne eller lokaliteterne opsættes informationsmateriale om kravet i § 6, stk. 1, og muligheden for bortvisning efter § 8.

 • 2) Der må alene tillades adgang for besøgende, brugere, tilskuere og lignende, der overholder kravet i § 6, stk. 1, jf. dog nr. 3 og § 7.

 • 3) I lokaler, der anvendes som træningscentre, kan kontrol af coronapas, jf. § 6, stk. 1, dog ske ved brug af stikprøvekontrol mindst 1 gang i døgnet. Ved stikprøvekontrol efter 1. pkt. forstås kontrol af alle de tilstedeværende besøgende, brugere mv. i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages.

Kapitel 5

Generelle undtagelser

§10 Bekendtgørelsen gælder ikke for Folketinget og domstolene.

Stk. 2 Bekendtgørelsen gælder ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, hvor der alene udøves sundhedsfaglig behandling, jf. sundhedslovens § 5, og som en autoriseret sundhedsperson, jf. sundhedslovens § 6, stk. 1, driver eller er ansat i.  1. pkt. gælder ikke for kosmetisk behandling, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk behandling.

Stk. 3 Bekendtgørelsen gælder ikke for udøvere af professionel idræt og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen. Udøverne omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Bekendtgørelsen gælder heller ikke for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner, hvor flere end halvdelen af de deltagende kuske og ryttere på en løbsdag har professionel licens, den næstøverste og tredjeøverste række inden for fodbold herrer, den næstøverste række inden for fodbold kvinder, den næstøverste række inden for håndbold både herrer og kvinder samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne inden for samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter fra deres idræt.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§11 Med bøde straffes:

 • 1) Den, der overtræder § 1 eller § 9.

 • 2) Den, der undlader at efterkomme et påbud efter § 2.

Stk. 2 Med bøde straffes den, der ikke forlader lokaler eller en lokalitet omfattet af § 6, stk. 2, efter at være blevet bortvist, jf. § 8 i forbindelse med den håndhævelse, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, foretager i medfør af § 9, nr. 2 eller 3.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§12 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. september 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1264 af 11. juni 2021 om restriktioner for lokaler og lokaliteter og krav om coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.

profile photo
Profilside