Bekendtgørelse om restriktioner for folkehøjskoler på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1745 af 30. august 2021

I medfør af § 34 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Folkehøjskoler skal have kapacitet på folkehøjskolen til at gennemføre undersøgelse for covid-19, jf. stk. 2-4 og §§ 2-4, af elever, studerende og ansatte.

Stk. 2 Folkehøjskolen kan etablere kapaciteten i samarbejde med en eller flere andre skoler og institutioner.

Stk. 3 Undersøgelser efter stk. 1 skal ske ved antigentest for covid-19 ved brug af testudstyr (testkit) udleveret af regionsrådet i den region, som folkehøjskolen geografisk er beliggende i.

Stk. 4 Lederen af folkehøjskolen skal sørge for, at folkehøjskolen overholder de regler og retningslinjer og lignende, som sundhedsmyndighederne og Kulturministeriet har fastsat om bl.a. følgende forhold:

 • 1) De fysiske rammer, hvorunder undersøgelsen finder sted.

 • 2) Hygiejnemæssige retningslinjer for undersøgelsen.

 • 3) Indberetning af alle undersøgelsesresultater til Statens Serum Institut.

 • 4) Såfremt der ikke kan indberettes til Statens Serum Institut skal alle positive undersøgelsesresultater indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed via sikker mail.

 • 5) Håndtering af elever, studerende og ansatte med positivt undersøgelsesresultat.

§ 2

Folkehøjskolens undersøgelser af elever, studerende og ansatte efter § 1, stk. 1, skal finde sted på eller i umiddelbar nærhed af folkehøjskolen.

Stk. 2 Undersøgelserne efter § 1, stk. 1, skal finde sted i elevens, den studerendes og ansattes undervisnings- og arbejdstid, jf. dog 3. pkt.  Folkehøjskolens leder kan beslutte at afbryde, fremskynde eller udskyde undervisning for at gennemføre undersøgelse af elever efter 1. pkt.  Lederen kan beslutte, at undersøgelse af elever i særlige tilfælde kan ske i fastsatte perioder.

§ 3

Ved en undersøgelse efter § 1, stk. 1, foretager eleven, den studerende eller den ansatte selv podningen og den efterfølgende håndtering af podningen, jf. dog § 4. Folkehøjskolen kan dog i særlige tilfælde tilbyde eleven, den studerende eller den ansatte, at en supervisor, jf. § 4, foretager podningen og den efterfølgende håndtering af podningen.

§ 4

Folkehøjskolen gennemfører undersøgelser efter § 1, stk. 1, herunder podning og efterfølgende håndtering af podningen, under medvirken af personer (supervisorer), som er ansat af og udpeget hertil af lederen af folkehøjskolen. Supervisoren kan dog være udpeget hertil af lederen af folkehøjskolen, hvis supervisoren ledelsesmæssigt direkte er til rådighed for folkehøjskolen ved en aftale herom mellem på den ene side folkehøjskolen og på den anden side en anden skole eller institution, et vikarbureau eller lignende.

Stk. 2 Folkehøjskolens supervisorer skal have modtaget oplæring i at gennemføre folkehøjskolens undersøgelser i overensstemmelse med reglerne herfor.

Stk. 3 Supervisorer har under ansvar over for lederen af folkehøjskolen til opgave at påse følgende:

 • 1) At undersøgelsen, herunder elevers og ansattes podning og efterfølgende håndtering af podningen, udføres efter de instruktioner, der gælder for det pågældende testudstyr (testkit).

 • 2) At aflæsning og tolkning af undersøgelsesresultatet sker og er korrekt.

 • 3) At undersøgelsesresultatet relateres til den elev, studerende eller ansatte, som podningen vedrører.

 • 4) Håndtering af elever, studerende og ansatte med positivt undersøgelsesresultat.

§ 5

Folkehøjskolen kan efter aftale med eleven eller den studerende supplere en undersøgelse efter § 1, stk. 1, som har et positivt resultat, med en undersøgelse i form af en PCR-test, som en virksomhed eller lignende efter aftale med folkehøjskolen gennemfører fysisk på eller i umiddelbar nærhed af folkehøjskolen. Det er en betingelse, at folkehøjskolen har modtaget oplysning om resultatet af PCR-testen senest 12 timer efter skolens undersøgelse efter § 1, stk. 1.

Stk. 2 Resultatet af en PCR-test efter stk. 1 træder, så snart folkehøjskolen rettidigt har modtaget oplysningen herom, i stedet for det positive resultat af folkehøjskolens undersøgelse efter § 1, stk. 1.

Stk. 3 Når en undersøgelse efter § 1, stk. 1, har et positivt resultat, skal folkehøjskolen uden at afvente et resultat af en PCR-test efter stk. 1 straks håndtere eleven i overensstemmelse med § 1, stk. 4, nr. 5, samt om selvisolation. Folkehøjskolens pligt til at håndtere eleven eller den studerende efter 1. pkt. ophører, når eleven kan dokumentere, at vedkommende efter undersøgelsen med positivt resultat efter § 1, stk. 1, og inden for de seneste 12 timer har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved en PCR-test, eller når elevens eller den studerendes fysiske ophold på folkehøjskolen ophører.

Stk. 4 Folkehøjskolen må ikke opkræve betaling fra eleven eller den studerende til hel eller delvis dækning af folkehøjskolens udgifter til en PCR-test efter stk. 1.

Ikrafttræden
§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. august 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 10. september 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1461 af 25. juni 2021 om restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.