14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1177 af 31. oktober 2017, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 25. oktober 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse finder anvendelse på repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser, hvor repræsentanten registreres i Finanstilsynets register for repræsentanter i henhold til § 19 i lov om kapitalmarkeder.

§1a Yderligere lande omfattet af § 20, stk. 1, nr. 2, i lov om kapitalmarkeder
Storbritannien er omfattet af § 20, stk. 1, nr. 2, i lov om kapitalmarkeder.

§2 Indhold i registeret
Finanstilsynet registrerer følgende oplysninger i det offentlige register over repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser:

 • 1) Repræsentantens navn.

 • 2) Repræsentantens CVR-nr. eller tilsvarende identifikationsnummer for udenlandske selskaber.

 • 3) Repræsentantens adresse.

 • 4) Udsteders navn.

 • 5) Udsteders CVR-nr. eller tilsvarende identifikationsnummer for udenlandske selskaber.

 • 6) Hvilke udstedelser repræsentanten er tilknyttet ved angivelse af ISIN-kode eller, hvis udstedelsen ikke har en ISIN-kode, anden entydig identifikation af udstedelsen.

 • 7) Udstedelsens størrelse.

 • 8) Udstedelsens valuta.

 • 9) Udstedelsens udløbsdato.

 • 10) Eventuel tilknytning til refinansieringstransaktion.

 • 11) Hvorvidt repræsentanten har forhold eller forbindelser til udstederen, jf. § 17 i lov om kapitalmarkeder.

 • 12) Om repræsentanten varetager alle eller kun dele af opgaverne i forbindelse med udstedelsen.

§3 Anmeldelse
En anmeldelse skal indeholde følgende:

 • 1) Finanstilsynets anmeldelsesblanket eller standardanmeldelsesformular, der på forhånd er godkendt af Finanstilsynet, for registrering af repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser. Anmeldelsesblanketten eller standardanmeldelsesformularen skal være underskrevet af både repræsentanten og den part, der har udpeget repræsentanten.

 • 2) En redegørelse for at tilknytningskravet i § 1, stk. 3, i lov om kapitalmarkeder er opfyldt. Redegørelse kan f.eks. ske ved henvisning til prospekt, udbudsdokument, obligationsvilkår eller eventuel tilknyttet aftale.

 • 3) Dokumentation for, at repræsentanten er et kapitalselskab eller et udenlandsk selskab med en tilsvarende selskabsform, f.eks. i form af vedtægter eller udskrift fra hjemlandets selskabsregister.

 • 4) Dokumentation for repræsentantens hjemsted, f.eks. i form af vedtægter eller udskrift fra hjemlandets selskabsregister.

 • 5) Obligationsvilkår eller tilknyttet aftale, hvoraf det fremgår, at

  • a) repræsentanten er udpeget som repræsentant i henhold til dansk ret, og

  • b) det er fastlagt, hvordan repræsentanten kan udskiftes og hvordan en eventuel ny repræsentant udpeges i forbindelse med repræsentantens konkurs.

Stk. 2 Hvis dokumenterne nævnt i stk. 1, nr. 2 og 5 ikke foreligger i endelig form, kan der indsendes udkast.

Stk. 3 Ved en tilknyttet aftale forstås en aftale, der regulerer repræsentantens pligter, som indgås mellem udstederen og repræsentanten.

Stk. 4 Hvis udfyldelsen af Finanstilsynets anmeldelsesblanket eller standardanmeldelsesformularen, jf. stk. 1, delvis sker ved henvisning til dokumenterne nævnt i stk. 1, nr. 2 og 5, skal der angives en præcis henvisning til, hvor de påkrævede oplysninger kan findes.

Stk. 5 Som dokumentation for, at obligationerne er udstedt, jf. § 20, stk. 2 i lov om kapitalmarkeder indsendes bekræftelse på udstedelse fra værdipapircentral eller anden behørig dokumentation for udstedelsen.

Stk. 6 En repræsentant kan anmode om, at Finanstilsynet opbevarer repræsentantens stamoplysninger, således at der ved anmodning om registrering som repræsentant på en ny udstedelse alene skal indsendes oplysninger og dokumenter i medfør af stk. 1, nr. 1, 2 og 5. Denne bestemmelse gælder ikke, hvis der er sket ændringer i repræsentantens stamoplysninger og i de oplysninger og dokumenter, der er indsendt i medfør af stk. 1, nr. 3 eller 4.

§4 Ændringer
Ved ændringer i de registrerede oplysninger, herunder ved udpegning af ny repræsentant og ved indfrielse af den udstedelse repræsentanten er tilknyttet, skal repræsentanten indsende meddelelse herom til Finanstilsynet senest 15 hverdage efter ændringen er indtrådt.

Stk. 2 Hvis der sker udskiftning af repræsentanten, er den nye repræsentant ansvarlig for, at meddelelse om udskiftningen indsendes til Finanstilsynet.

Stk. 3 Hvis ændringen betyder, at der ikke længere er udpeget en repræsentant, er udsteder ansvarlig for, at meddelelse herom indsendes til Finanstilsynet.

§5 Straffebestemmelser
Overtrædelse af § 4 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§6 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. januar 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 771 af 26. juni 2014 om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser ophæves.

profile photo
Profilside