14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 142 af 30. januar 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 502 af 22. marts 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anmodning om lån

§2 En anmodning om lån efter § 1 i lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Virksomhedens navn.

 • 2) Virksomhedens cvr- eller SE-nummer, der skal anvendes ved afregning af de tilsvar af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, som ligger til grund for anmodningen om lån.

 • 3) Navn og kontaktoplysninger på en eventuel partsrepræsentant.

 • 4) En erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor i henhold til § 6, hvis der i perioden fra og med den 17. december 2020 til tidspunktet for anmodning om lån i henhold til § 1 i lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 er skiftet 50 pct. eller mere af ejerkredsen i virksomheden.

§3 Skatteforvaltningen kan behandle anmodninger om lån, der modtages efter anmodningsfristen efter § 4, stk. 1, i lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19, hvis overskridelsen af anmodningsfristen skyldes pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør indgiver en anmodning.

Kapitel 2

Statsstøtte

§5 Lån efter § 1 i lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 kan ikke overstige det rettidigt indberettede tilsvar, som ligger til grund for lånet, efter eventuelle negative reguleringer.

Kapitel 3

Revisorerklæring

§6 Revisors erklæring efter § 2, stk. 1, nr. 8, i lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 skal afgives i henhold til den internationale standard om aftalte arbejdshandlinger (ISRS 4400). Revisor skal udføre følgende arbejdshandlinger:

 • 1) Påse, at der foreligger en kontrakt, hvor materielle og immaterielle aktiver overdrages og prisfastsættes.

 • 2) Påse, at der efter ejerskiftet fortsat i virksomheden foreligger de nødvendige aktiver, som kan anvendes til den fortsatte drift af virksomheden.

 • 3) Påse, at virksomhedens oplysninger om navn, kontaktoplysninger og cpr-, cvr- og/eller SE-nummer på ejerkredsen inden ejerskiftet er i overensstemmelse med de registrerede oplysninger i Erhvervsstyrelsens register om ejerforhold.

 • 4) Påse, at virksomhedens oplysninger om navn, kontaktoplysninger og cpr-, cvr- og/eller SE-nummer på ejerkredsen efter ejerskiftet er i overensstemmelse med de registrerede oplysninger i Erhvervsstyrelsens register om ejerforhold.

Kapitel 4

Straffebestemmelser og ikrafttræden

§7 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med anmodning om lån efter § 1 i lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen på en anmodning eller for en efterfølgende kontrol af, om betingelserne for lånet var opfyldt.

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, hvis overtrædelsen er begået med forsæt til at opnå større udbetalinger, end vedkommende er berettiget til efter loven, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§8 Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. februar 2021.

profile photo
Profilside