Bekendtgørelse om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter i forbindelse med covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 573 af 05. maj 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 394 af 10. marts 2021

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anmodning om lån
§ 2

En anmodning om lån efter §§ 1-4 i lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Virksomhedens navn.

 • 2) Virksomhedens cvr- eller SE-nummer, der er anvendt til indberetning af det eller de moms- og/eller lønsumsafgiftstilsvar, som ligger til grund for anmodningen om lån.

 • 3) Navn og kontaktoplysninger på en eventuel partsrepræsentant.

 • 4) En erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor i henhold til § 5, hvis der i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020 er skiftet 50 pct. eller mere af ejerkredsen i virksomheden.

§ 3

Skatteforvaltningen kan behandle anmodninger om lån, der modtages efter anmodningsfristen, hvis overskridelsen af anmodningsfristen skyldes pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør indgiver en anmodning.

Kapitel 2 Betingelser for at modtage statsstøtte
Kapitel 3 Revisorerklæring
§ 5

Revisors erklæring efter § 5, stk. 1, nr. 8, i lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 skal afgives i henhold til den internationale standard om aftalte arbejdshandlinger (ISRS 4400). Revisor skal udføre følgende arbejdshandlinger:

 • 1) Påse, at der foreligger en kontrakt, hvor materielle og immaterielle aktiver overdrages og prisfastsættes.

 • 2) Påse, at der efter ejerskiftet fortsat i virksomheden foreligger aktiver, som kan anvendes til den fortsatte drift af virksomheden.

 • 3) Påse, at virksomhedens oplysninger om navn, kontaktoplysninger og cpr-, cvr- og/eller SE-nummer på ejerkredsen inden ejerskiftet er i overensstemmelse med de registrerede oplysninger i Erhvervsstyrelsens registre om ejerforhold.

 • 4) Påse, at virksomhedens oplysninger om navn, kontaktoplysninger og cpr-, cvr- og/eller SE-nummer på ejerkredsen efter ejerskiftet er i overensstemmelse med de registrerede oplysninger i Erhvervsstyrelsens registre om ejerforhold.

§ 6

Revisors erklæring efter § 8, stk. 3, i lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 skal afgives i henhold til den internationale standard om opstilling af finansielle oplysninger (ISRS 4410). Erklæringen skal endvidere opfylde kravene i Vejledning om revisors afgivelse af ISRS 4410 erklæring ved fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19, herunder at revisor har forholdt sig til, om virksomheden ud fra de foreliggende bilag må anses for at have afholdt udgifter i indkomståret, der berettiger til udbetaling af skattekreditter efter bestemmelsen i ligningslovens § 8 X, og om det ud fra den foreliggende bogføring må anses for sandsynligt, at virksomheden vil have skattemæssigt underskud i indkomståret 2019. Revisor skal desuden oplyse, at der er ydet assistance med virksomhedens opstilling af følgende oplysninger:

 • 1) Oplysning om virksomhedens cvr- eller SE-nummer.

 • 2) En redegørelse for karakteren og størrelsen af de udgifter, der omfattes af anmodningen om fremrykket udbetaling af skattekreditter, som er afholdt i indkomståret 2019, og som ved afgivelsen af oplysninger efter skattekontrollovens § 2 for det pågældende indkomstår vil kunne straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, eller afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3. Udgifterne skal som minimum svare til det ansøgte beløb.

 • 3) En redegørelse for, at det ud fra den foreliggende bogføring for virksomheden må anses for sandsynligt, at virksomheden vil have skattemæssigt underskud i indkomståret 2019.

 • 4) En opgørelse af det beløb, hvormed de i nr. 2 anførte udgifter forventes at blive nedsat i henhold til ligningslovens § 8 X, stk. 1, som følge af, at virksomheden ikke forventes at få et skattemæssigt underskud for indkomståret 2019, der mindst svarer til de forsøgs- og forskningsudgifter, der er redegjort for efter nr. 2.

Kapitel 4 Straf
§ 7

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med anmodning om lån efter §§ 1-4 i lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen af en anmodning.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5 Ikrafttræden
§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.