14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2408 af 13. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Rehabiliteringsplanens forberedende del - Den praktiserende læges vurdering
Kommunen skal som en del af rehabiliteringsplanens forberedende del indhente borgerens praktiserende læges vurdering af borgerens helbred i forhold til at kunne arbejde. Det gælder dog ikke sager omfattet af stk. 2 og § 13, stk. 1.

•••

Stk. 2 Sager om jobafklaringsforløb, hvor borgeren overgår til jobafklaringsforløb ved revurderingstidspunktet efter 22 uger, jf. § 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge, og sager om sygedagpenge, hvor borgeren er visiteret til kategori 3 efter § 12 i lov om sygedagpenge, kan behandles i rehabiliteringsteamet på grundlag af lægeattesten til brug for den første opfølgningssamtale efter § 11 a i lov om sygedagpenge. Det er en betingelse, at lægeattesten til brug for første opfølgningssamtale og de eventuelle øvrige relevante helbredsoplysninger, der foreligger hos kommunen, efter kommunens vurdering kan danne grundlag for rehabiliteringsteamets vurdering af, hvilken tværfaglig indsats, borgeren skal have, jf. § 108 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 13 d i lov om sygedagpenge.

•••

Stk. 3 Lægens vurdering skal foretages på baggrund af en konsultation med borgeren og indeholde:

  • 1) lægens oplysninger om relevante helbredsforhold, der har betydning for vurderingen af, hvordan borgeren kan hjælpes i job eller uddannelse eller bevare beskæftigelsen i sin selvstændige virksomhed,

  • 2) særlige hensyn, herunder hvilke særlige hensyn det på grund af borgerens helbredsforhold vil være nødvendigt at tage i det videre forløb,

  • 3) lægens kommentarer til borgerens eget perspektiv på helbred og arbejde, og

  • 4) andre forhold, der kan have betydning for arbejde eller uddannelse, herunder sociale forhold, misbrug m.v. eller andre supplerende oplysninger, der bidrager til at belyse sagen yderligere.

•••

Stk. 4 Kommunen skal indhente lægens vurdering på en lægeattest. Der er udarbejdet en landsdækkende lægeattest, som efter sædvanlig procedure er forhandlet mellem KL og Lægeforeningens Attestudvalg. Kommunen afholder udgiften til lægeattesten.

•••
profile photo
Profilside