Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1185 af 06. november 2014

§ 1

Efter § 15, stk. 1, i lov om erstatningsansvar, reguleres de i lovens § 3, § 4, stk. 1, § 6, stk. 2, § 8, § 13, stk. 1, 2. pkt., og § 14 a nævnte beløb med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 500 delelige kronebeløb, for det i § 3, 1. pkt., nævnte beløb dog til nærmeste med 5 delelige kronebeløb. Reguleringen sker på grundlag af de på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding.

Stk. 2 Tilpasningsprocenten for finansåret 2015 udgør -0,5, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 942 af 25. august 2014 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2015.

§ 2

For erstatninger og godtgørelser, der efter erstatningsansvarslovens § 16, stk. 1, kan kræves betalt helt eller delvis i perioden 1. januar 2015 – 31. december 2015, gælder følgende:

  • 1) Det i lovens § 3, 1. pkt., nævnte beløb udgør 190 kr.

  • 2) Det i lovens § 3, 3. pkt., nævnte beløb udgør 72.500 kr.

  • 3) Det i lovens § 4, stk. 1, 2. pkt., nævnte beløb udgør 830.000 kr.

  • 4) Det i lovens § 4, stk. 1, 4. pkt., nævnte beløb udgør 995.000 kr.

  • 5) Det i lovens § 6, stk. 2, nævnte beløb udgør 8.712.500 kr.

  • 6) Det i lovens § 8 nævnte beløb udgør 399.500 kr.

  • 7) Det i lovens § 13, stk. 1, nævnte beløb udgør 932.000 kr.

  • 8) Det i lovens § 14 a nævnte beløb udgør 156.500 kr.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.