Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2115 af 11. december 2020

I medfør af § 100 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 144 af 21. februar 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse fastsætter regler for regnskabsaflæggelse, kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskaber samt revision af kommunalbestyrelsens regnskaber.

Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse for områdefornyelse, jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer kapitel 2
§ 2

Kommunalbestyrelsen udarbejder et endeligt regnskab for de aktiviteter, der er omfattet af beslutningen om områdefornyelse efter kapitel 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal udarbejde regnskabet senest 6 måneder efter gennemførelsen af beslutningen.

§ 3

Kommunalbestyrelsens endelige regnskab over udgifterne opgøres pr. skæringsdag. Ved skæringsdagen forstås afslutningen af de aktiviteter, der er omfattet af beslutningen.

§ 4

Regnskabet revideres af vedkommende kommunes revision.

Kapitel 3 Regnskabsaflæggelse for bygningsfornyelse, jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer kapitel 3-6
§ 5

Kommunalbestyrelsen fastsætter i tilsagnet om offentlig støtte, til finansiering af bygningsfornyelse m.v. efter lov om byfornyelse og udvikling af byer kapitel 3-6, en frist for ejerens indsendelse af endeligt byggeregnskab. Fristen fastsættes til en dato, der ligger senest 3 måneder efter den fastsatte frist for færdiggørelsen af ombygningsarbejderne.

§ 6

Ejerens endelige regnskab over ombygningsudgifterne opgjort pr. skæringsdag indsendes til kommunalbestyrelsen. Ved skæringsdagen forstås den fysiske afslutning af arbejderne. Regnskabet skal indeholde fyldestgørende regnskabsoplysninger, som kan danne grundlag for kommunalbestyrelsens godkendelse.

Stk. 2 Regnskabet vedlægges kopi af fakturaer vedrørende samtlige ombygningsudgifter. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at fravige kravet i 1. pkt., såfremt en registreret eller statsautoriseret revisor forsyner regnskabet med påtegning om, at ombygningsudgifter og omkostninger, der er medtaget i byggeregnskabet, er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsagn om støtte i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Stk. 3 Samtidig med indsendelsen af byggeregnskabet oplyser ejeren størrelsen i pct. pr. år af løbende byggelånsrenter fra skæringsdagen, restgælden på byggelånet og datoen for acontoudbetaling af tilskud. Endvidere oplyses for udlejningsboliger den stigning i den månedlige leje, som følger af arbejdernes udførelse, og som ejeren foreløbig opkræver. Stigningen skal modregnes i byggelånsrenterne for perioden fra indflytningstidspunktet, indtil datoen for regnskabsgodkendelsen.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan indhente supplerende regnskabsoplysninger hos ejeren, såfremt det skønnes nødvendigt for den endelige regnskabsgodkendelse.

Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskabet
§ 7

Kommunalbestyrelsen skal godkende ejerens regnskab over de støtteberettigede ombygningsudgifter senest 6 måneder efter, at ejeren har modtaget fyldestgørende oplysninger, som muliggør godkendelsen.

Stk. 2 Det tab, som ejeren bliver påført som følge af, at kommunalbestyrelsen ikke har foretaget regnskabsgodkendelsen inden for den i stk. 1 nævnte frist, erstattes ejeren af kommunalbestyrelsen efter de almindelige erstatningsretlige regler. Kommunalbestyrelsens udgifter efter 1. pkt. refunderes ikke af staten og belaster ikke kommunens udgiftsramme til bygningsfornyelse.

§ 8

Kommunalbestyrelsen skal gennemgå det indsendte byggeregnskab i umiddelbar tilknytning til modtagelsen med henblik på at konstatere, om oplysningerne er fyldestgørende.

Stk. 2 Er regnskabsoplysningerne efter kommunalbestyrelsens skøn ikke fyldestgørende, skal kommunalbestyrelsen uden ophør rekvirere de nødvendige oplysninger hos ejeren. Henvendelsen til ejeren skal være skriftlig og skal angive, hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen finder nødvendige for regnskabsgodkendelsen, samt i hvilken form oplysningerne ønskes modtaget. Kommunalbestyrelsen skal endvidere henlede ejerens opmærksomhed på, at den i § 7 fastsatte 6 måneders frist for kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskabet først løber fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen har modtaget fyldestgørende regnskabsoplysninger fra ejeren. Endelig skal kommunalbestyrelsen henlede ejerens opmærksomhed på den i tilsagnet fastsatte frist for indsendelse af byggeregnskab, jf. § 5, samt konsekvenserne af fristens overskridelse, jf. § 10, stk. 2.

§ 9

Kommunalbestyrelsen påser ved regnskabsgodkendelsen, at byggeregnskabet aflægges i overensstemmelse med det meddelte tilsagn om offentlig støtte.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen påser, at ombygningsudgifter og omkostninger, der er medtaget i regnskabet, er i overensstemmelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer samt de i medfør af loven fastsatte forskrifter.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen påser, at alle udgifter i byggeregnskabet er endeligt opgjort. Dog kan der afsættes beløb til afholdelse af enkelte udgifter. Kommunalbestyrelsen fastsætter samtidig med regnskabsgodkendelsen en frist på højst 6 måneder for indsendelse af dokumentation for afholdelsen af afsatte beløb. Kommunalbestyrelsen kan forlænge fristen, når særlige forhold taler herfor. Overholdes fristen ikke, eller forbruges de afsatte beløb ikke, nedsættes de støtteberettigede udgifter med de udokumenterede afsatte beløb.

§ 10

Kommunalbestyrelsen tillægger ved den endelige godkendelse af byggeregnskabet regnskabssummen et beløb, som på grundlag af ejerens oplysninger, jf. § 6, stk. 3, udgør beregnede støtteberettigede udgifter i tidsrummet fra skæringsdagen indtil datoen for regnskabsgodkendelsen.

Stk. 2 Ved beregningen efter stk. 1 bortses fra det tidsrum, hvormed fristen efter § 5 er overskredet.

Kapitel 4 Revision
Revisionens udførelse
§ 11

Revision af kommunernes regnskaber vedrørende de områder, der er omfattet af denne bekendtgørelse, udføres af vedkommende kommunes revision.

§ 12

Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 2 Revisionen efterprøver, om de af kommunalbestyrelsen trufne beslutninger er i overensstemmelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer. Endvidere efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, herunder ombygningsudgifter og afholdte kommunale udgifter, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisionen foretager en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet og de kommunale udgifter.

Stk. 3 Revisionen efterprøver, om kommunens forretningsgange og sagsbehandling, herunder anvendelse af edb-systemer, er hensigtsmæssige og betryggende.

Stk. 4 Revisionen tilrettelægges under hensyn til dens betydning for de statslige myndigheders styring og kontrol, jf. § 14.

§ 13

Revisionen kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser og skal omfatte et antal sager omfattet af lov om byfornyelse og udvikling af byer kapitler 3, 4, 5, 5 a, 6, 8 og 9. Dog omfatter revision efter § 3 alle sager om områdefornyelse.

Stk. 2 På baggrund af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens analyser og vurderinger kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forlange, at revisor foretager en særlig omfattende gennemgang (temarevision) af bestemte sagsområder og redegør for resultaterne af gennemgangen i den årlige revisionsberetning.

§ 14

Ved revisionen lægges ved områdefornyelse særlig vægt på efterprøvning af:

  • 1) om byggeudgifter og omkostninger er omfattet af beslutningen om områdefornyelse,

  • 2) om beslutningen om områdefornyelse er gennemført,

  • 3) om fristen for gennemførelse af beslutningen er overholdt, jf. § 7, stk. 5, i bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelse og kommunernes brug af indberetningssystemer,

  • 4) om arbejderne ikke er igangsat, før kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om områdefornyelse, jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer § 7, stk. 2,

  • 5) om kommunalbestyrelsen har afholdt udgifter til indsatser efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 6, og

  • 6) tilsagn efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 97 om forhøjet refusion ved forsøg.

Stk. 2 Ved revisionen lægges ved bygningsfornyelse særlig vægt på efterprøvning af:

Revisionens adgang til oplysninger m.v. fra kommuner
§ 15

Kommunalbestyrelsen skal give revisionen adgang til at foretage de undersøgelser m.v., denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisionen i øvrigt får de oplysninger og den bistand, som revisionen anser for påkrævet for udførelsen af hvervet.

Årsopgørelse af statsrefusion og revisionserklæring
§ 16

Efter regnskabsårets afslutning modtager kommunen gennem de administrative edb-systemer BYF2012 og BOSSINF-Område en opgørelse over den i året modtagne refusion efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

§ 17

Den årlige opgørelse af de afholdte kommunale udgifter og modtaget refusion, jf. § 16, skal af revisor forsynes med påtegning, hvoraf det fremgår, at revisor har kontrolleret og kan erklære sig enig i opgørelsen.

Stk. 2 Revisionserklæring vedrørende modtaget refusion, jf. stk. 1, afgives senest den 31. august hvert år af kommunalbestyrelsen til Udbetaling Danmark.

Stk. 3 Såfremt den udførte revision har givet anledning til bemærkninger, skal disse fremgå af den i § 18 nævnte revisionsberetning.

Beretning om revision af kommunernes regnskaber
§ 18

Revisionen afgiver hvert år, senest samtidig med afgivelsen af beretning om revision af kommunens øvrige regnskaber, beretning om revisionen i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2 I beretningen redegøres for den udførte revision, samt for alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger. Der redegøres endvidere for forhold af principiel eller økonomisk betydning, herunder tilfælde, hvor fortolkning af gældende regler giver anledning til tvivl.

Stk. 3 Der redegøres i beretningen nærmere for omfang og resultater af de stikprøver, der er foretaget, jf. § 13, herunder antallet af udtagne sager og antallet af sager behæftet med fejl. Der redegøres for karakteren af konstaterede fejl og mangler i de udtagne sager, og om fejl er blevet berigtiget.

§ 19

Senest samtidig med at revisionsberetninger m.v. for kommunens regnskaber sendes til den kommunale tilsynsmyndighed, sender kommunalbestyrelsen den i § 18 nævnte beretning og svar på revisionsbemærkninger i 1 eksemplar til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Samtidig sendes 1 eksemplar af besvarelsen til revisionen.

Stk. 2 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemgår revisionsberetningerne og tager stilling til revisionsbemærkningerne. Styrelsen meddeler kommunalbestyrelsen styrelsens afgørelse af spørgsmål af betydning for statsrefusion og tilskud samt yder den vejledning, som gennemgangen har givet anledning til.

Rigsrevisors tilsyn med kommuner
§ 20

Rigsrevisor udøver tilsyn med de i denne bekendtgørelse omhandlede områder i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 5 og 6 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 2 Rigsrevisor kan af kommunen forlange alle sådanne oplysninger, som efter rigsrevisors skøn er af betydning for tilsynet, jf. § 12 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Kapitel 5 Ikrafttræden
§ 21

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1701 af 18. december 2017 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer ophæves, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 3 Aftaler om energibesparende arbejder efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 144 af 21. februar 2020, som er indgået før den 1. januar 2021, følger de hidtil gældende regler.

Stk. 4 Ansøgninger om områdefornyelse, efter kapitel 2 i lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016 om byfornyelse og udvikling af byer, hvortil der er meddelt reservation inden den 1. januar 2018, følger de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 811 af 23. juni 2016 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Stk. 5 Beslutninger efter kapitel 3-6 og kapitel 9 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, med tilsagn inden udløb af fristen for anvendelsen af rammen for 2017, den 23. februar 2018, følger de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 811 af 23. juni 2016 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Stk. 6 Statslig udgiftsramme til bygningsfornyelse m.v. i områder, der har fået tilsagn til områdefornyelse, inden 1. januar 2018, følger de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 811 af 23. juni 2016 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.