14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om registrering som registreret socialøkonomisk virksomhed i Erhvervsstyrelsen m.v.

Bekendtgørelse nr. 1390 af 15. december 2014

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om registrering som registreret socialøkonomisk virksomhed i Erhvervsstyrelsen m.v.

I medfør af § 13, § 14, stk. 1, og § 15 i lov nr. 711 af 25. juni 2014 om registrerede socialøkonomiske virksomheder fastsættes efter forhandling med Erhvervsstyrelsen:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder, som i henhold til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder kan registrere sig som socialøkonomisk virksomhed i Erhvervsstyrelsen.

Kapitel 2

Registrering og offentlighed

§2 Registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for virksomheder m.v.
Registrering af, at en virksomhed skal være en registreret socialøkonomisk virksomhed, skal ske via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. i det omfang, Erhvervsstyrelsen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type registrering for den pågældende virksomhedstype via selvregistreringsløsningen.

§3 Virksomheder, der ikke i forvejen er registreret på www.virk.dk, skal have adgang hertil for at kunne registrere sig som socialøkonomisk virksomhed.

Stk. 2 En virksomhed eller en person, som er bemyndiget af en virksomhed omfattet af § 1 i denne bekendtgørelse, kan få adgang til at foretage registrering, indberetning eller offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v., hvis virksomheden eller den pågældende:

  • 1) er accepteret af Erhvervsstyrelsen som bruger og

  • 2) har indgået en aftale med Erhvervsstyrelsen, der regulerer de nærmere regler for brugen af selvregistreringsløsningen, eller

  • 3) benytter en digital signatur eller NemID, som er accepteret af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3 Er anmelder en virksomhed, skal anmelders CVR-nummer anføres i anmeldelsen.

Stk. 4 Hvis der er tale om anmeldelse om oprettelse af en virksomhed for andre, skal anmelder bekræfte at være enten advokat, godkendt revisor eller optaget i HVL-registeret.

§4 Indsendelse af blanket til registrering hos Erhvervsstyrelsen
Hvor anmelder ikke selv forestår registreringen i Erhvervsstyrelsens it-system via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for virksomheder m.v., skal anmeldelse af registrering af socialøkonomiske virksomheder foretages på Erhvervsstyrelsens anmeldelsesblanketter, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Anmeldelsen og den dokumentation, som skal indsendes sammen med anmeldelsen, kan indsendes elektronisk, jf. § 6, stk. 2, i bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3 Indeholder en anmeldelsesblanket ændringer i flere anmeldte forhold, kan registrering ske samlet eller særskilt for de enkelte forhold, jf. § 6, stk. 3, i bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen.

§5 Ansvar for registreringen
Virksomheden bemyndiger anmelderen til at optræde som fuldmægtig på virksomhedens vegne i forhold til Erhvervsstyrelsen og til at foretage registreringen i Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for virksomheder m.v. eller til at underskrive anmeldelsen af forhold, som skal registreres efter lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder.

§6 Efter § 8, stk. 1, i bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen, indestår en anmelder, der registrerer et forhold i Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for virksomheder m.v. eller indsender anmeldelse herom til registrering i Erhvervsstyrelsens it-system for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse med indberetningen, registreringen eller anmeldelsen er gyldig.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan kræve, at der indsendes bevis for, at registreringen via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelsen er lovligt foretaget.

§7 Registreringsbevis
Når registrering er sket, sendes bekræftelse på registreringen og udskrift af de registrerede oplysninger, jf. § 10, stk. 1, i bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen.

§8 Erhvervsstyrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter i medfør af lov om socialøkonomiske virksomheder eller regler udstedt i medfør heraf med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller med digital signatur eller Nem-ID, der sikrer en entydig identifikation af den person, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan udsende digitalt genererede skrivelser med kvitteringer for foretagne registreringer alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender.

Stk. 3 Dokumenter, hvorved der kvitteres, rykkes eller foretages andre sagsbehandlingsskridt, der ikke er væsentlige, kan udsendes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender, jf. § 11, stk. 3, i bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen.

§9 Offentlighed
Registreringer offentliggøres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside data.virk.dk.

§10 Virksomhedsdokumenter, der findes i Erhvervsstyrelsen, er offentligt tilgængelige. Dette gælder dog ikke dokumenter, som er undtaget fra offentlighed efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder attester om personlige forhold, jf. § 13, stk. 1, i bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen.

§11 Sprogkrav
Efter § 9, stk. 1, i bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen, skal oplysninger, som registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, være på dansk.

Kapitel 3

Nægtelse af registrering og afregistrering

§12 Erhvervsstyrelsen kan af anmelderen og af den, som sagen angår, forlange at få de oplysninger som er nødvendige for, at der kan tages stilling til, om betingelserne i denne bekendtgørelse for anmeldelse og registrering er overholdt.

§13 Registrering som registreret socialøkonomisk virksomhed skal nægtes, hvis det anmeldte ikke er i overensstemmelse med lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder eller denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Kan en anmeldelse ikke registreres på grund af en fejl eller mangel, kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist til berigtigelse. Sker berigtigelse ikke inden den fastsatte frist, nægtes registrering.

Stk. 3 Anmelderen skal have skriftlig meddelelse om nægtelse af registrering senest fire uger efter, at registreringen har fundet sted.

§14 Afregistrering af en virksomhed som en registreret socialøkonomisk virksomhed skal ske via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. i det omfang, Erhvervsstyrelsen har udviklet it-systemet til at håndtere afregistreringen for den pågældende virksomhedstype via selvregistreringsløsningen.

§15 Hvor anmelder ikke selv forestår afregistreringen i Erhvervsstyrelsens it-system via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v., skal anmeldelse om afregistrering af en registreret socialøkonomisk virksomhed foretages på Erhvervsstyrelsens anmeldelsesblanketter.

Stk. 2 Anmeldelsen af afregistreringen kan indsendes elektronisk.

Kapitel 4

Gebyr

§16 Registrering eller afregistrering som registreret socialøkonomisk virksomhed er ikke gebyrbelagt.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§17 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

profile photo
Profilside