Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 488 af 18. maj 2017,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1378 af 10. december 2019 og bekendtgørelse nr. 1977 af 08. december 2020

I medfør af § 12, stk. 1 og 2, § 55, stk. 3, § 56, stk. 2, 3. pkt., § 57 a, stk. 6, § 58 a, stk. 9 og § 367, stk. 4, i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 23. juli 2019, § 15 f og § 23, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 659 af 1. juli 2019, § 21 a, stk. 8, i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 20. september 2019, § 17 a, stk. 9, i lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 5. juli 2019, § 14 a, stk. 9, i lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 1. juli 2019, § 1 a, stk. 8, i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 667 af 1. juli 2019, § 23, stk. 10, § 81 b, stk. 8, § 85 b, stk. 8, og § 336 a, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 6. september 2019, som ændret ved lov nr. 554 af 7. maj 2019, § 111, stk. 8, i lov nr. 1703 af 27. december 2018 om firmapensionskasser, som ændret ved lov nr. 554 af 7. maj 2019, § 136 a, stk. 9, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 14. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 554 af 7. maj 2019, § 14 a, stk. 9, i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1046 af 14. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 554 af 7. maj 2019, § 11 a, stk. 3, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 16. oktober 2019, § 4, stk. 8, og § 52, stk. 8, i lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 20. september 2012, som ændret ved lov nr. 554 af 7. maj 2019, samt § 46 a, stk. 9, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 6. september 2019, som ændret ved lov nr. 553 af 7. maj 2019, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Ejeroplysninger i selskaber omfattet af selskabsloven
Legale ejere
Meddelelse til kapitalselskabet om betydelige kapitalposter
§ 1

I henhold til selskabslovens § 55, stk. 1, skal enhver, der besidder kapitalandele i et kapitalselskab, give meddelelse til selskabet om betydelige kapitalposter. Meddelelsen skal gives til selskabet senest 2 uger efter, at en af grænserne i selskabslovens § 55, stk. 1, nås eller ikke længere er nået. Selskabet indfører oplysningerne i ejerbogen.

Stk. 2 Kapitalejerens meddelelse til selskabet skal indeholde de oplysninger, som fremgår af selskabslovens § 56, stk. 2.

§ 2

Enhver, der besidder aktier optaget til handel på et reguleret marked eller på en multilateral handelsfacilitet, og som i medfør af bekendtgørelse om storaktionærer, jf. bekendtgørelse nr. 1256 af 4. november 2015, ikke er omfattet af pligten til at give meddelelse efter § 29 i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1530 af 2. december 2015, er ikke omfattet af pligten til at give meddelelse til aktieselskabet om betydelige kapitalposter efter § 55, stk. 1, i selskabsloven, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Uanset stk. 1 skal der gives meddelelse efter § 55, stk. 1, i selskabsloven, hvis besiddelsesgrænsen på 100 pct. nås eller ikke længere er nået.

Registrering af betydelige kapitalposter
§ 3

Ved etablering af et kapitalselskab, skal der senest samtidig med registreringen af selskabet i Erhvervsstyrelsens it-system foretages registrering af de af selskabets kapitalejere, som besidder betydelige kapitalposter, jf. § 1, stk. 1, eller foretages registrering af, at selskabet ikke har nogen kapitalejere, som besidder sådanne betydelige kapitalposter.

Stk. 2 Kapitalselskabet skal endvidere hurtigst muligt registrere enhver ændring til oplysningerne, som omfattet af stk. 1, herunder at grænserne i § 1, stk. 1, nås eller ikke længere er nået.

Stk. 3 Konstaterer et kapitalselskab, at det ikke længere har kapitalejere, som besidder betydelige kapitalposter i selskabet, skal dette forhold hurtigst muligt registreres i Erhvervsstyrelsens it-system.

Kapitel 2 Registrering af mindre besiddelser af ihændehaveraktier
§ 4

En erhverver af en eller flere ihændehaveraktier i et aktieselskab, som samlet besidder under 5 pct. af selskabskapitalens stemmerettigheder eller mindre end 5 pct. af selskabskapitalen, skal senest 2 uger efter erhvervelsen lade sig registrere i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. dog selskabslovens § 57 a, stk. 4.

Stk. 2 Registreringen i henhold til stk. 1 skal indeholde de oplysninger, som fremgår af selskabslovens § 57 a, stk. 2.

Stk. 3 Ved overdragelse af en eller flere ihændehaveraktier, som er registreret i medfør af stk. 1, skal det senest 2 uger efter overdragelsen registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, at overdrageren ikke længere besidder aktierne, og datoen for overdragelsen skal registreres, jf. dog selskabslovens § 57 a, stk. 4.

Kapitel 3 Reelle ejere
§ 5

Kapitalselskaber, herunder selskaber som udøver aktiviteter omfattet af lov om finansiel virksomhed, skal indhente oplysninger om selskabets reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. selskabslovens § 58 a, stk. 1.

Stk. 2 Rettighederne kan omfatte følgende:

 • 1) Kapitalandele i kapitalselskabet, som ejes direkte eller indirekte, herunder potentielle kapitalandele, og eventuelt hvilken klasse de tilhører.

 • 2) Kontrol ved hjælp af andre midler.

§ 6

Kapitalselskabet skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 5, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres.

Stk. 2 Besidder en person kapitalandele, skal det samlede antal kapitalandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes:

 • 1) Kapitalandele, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed, som den pågældende kontrollerer.

 • 2) Kapitalandele, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten og erklærer at have til hensigt at udøve den.

Stk. 3 Ejes kapitalandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres.

Stk. 4 Har kapitalselskabet ikke eller kan selskabet ikke identificere reelle ejere, registreres selskabets direktion som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere.

Stk. 5 Kapitalselskabet skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at selskabet er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret.

Kapitel 4 Ejeroplysninger i virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
Legale ejere
Meddelelse til kommanditselskabet om betydelige ejerandele
§ 7

I henhold til selskabslovens § 55, stk. 1, jf. § 15 f i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal enhver, der besidder ejerandele i et kommanditselskab, som er registreringspligtigt i henhold til § 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, give meddelelse til kommanditselskabet om betydelige ejerandele. Meddelelsen skal gives til kommanditselskabet senest 2 uger efter, at en af grænserne i selskabslovens § 55, stk. 1, nås eller ikke længere er nået.

Stk. 2 Ejerens meddelelse til kommanditselskabet skal indeholde de oplysninger, som fremgår af selskabslovens § 56, stk. 2, jf. § 15 f i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

§ 8

Enhver, der besidder ejerandele optaget til handel på et reguleret marked eller på en multilateral handelsfacilitet, og som i medfør af bekendtgørelse om storaktionærer, jf. bekendtgørelse nr. 1256 af 4. november 2015, ikke er omfattet af pligten til at give meddelelse efter § 29 i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1530 af 2. december 2015, er ikke omfattet af pligten til at give meddelelse til kommanditselskabet om betydelige ejerandele efter § 55, stk. 1, i selskabsloven, jf. § 15 f i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Uanset stk. 1 skal der gives meddelelse efter § 55, stk. 1, i selskabsloven, jf. § 15 f i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, hvis besiddelsesgrænsen på 100 pct. nås eller ikke længere er nået.

Registrering af betydelige ejerandele
§ 9

Ved etablering af et kommanditselskab, som er registreringspligtigt i henhold til § 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal der senest samtidig med registreringen af selskabet foretages registrering af de af selskabets ejere, som besidder betydelige ejerandele, jf. § 4, stk. 1, eller foretages registrering af, at selskabet ikke har nogen ejere, som besidder sådanne betydelige ejerandele.

Stk. 2 Kommanditselskabet skal endvidere hurtigst muligt registrere enhver ændring til oplysningerne, som omfattet af stk. 1, herunder at grænserne i selskabslovens § 55, stk. 1, jf. § 15 f i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, nås eller ikke længere er nået.

Stk. 3 Konstaterer et kommanditselskab, at det ikke længere har ejere, der besidder betydelige ejerandele i selskabet, skal dette forhold hurtigst muligt registreres i Erhvervsstyrelsens it-system.

Kapitel 5 Reelle ejere
§ 10

Interessentskaber, kommanditselskaber og virksomheder med begrænset ansvar skal indhente oplysninger om virksomhedens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 15 g, stk. 1.

Stk. 2 Rettighederne kan omfatte følgende:

 • 1) Ejerandele i virksomheden, som ejes direkte eller indirekte.

 • 2) Kontrol ved hjælp af andre midler.

§ 11

Virksomheden skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 10, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres.

Stk. 2 Besidder en person ejerandele, skal det samlede antal kapitalandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes:

 • 1) Ejerandele, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed, som den pågældende kontrollerer.

 • 2) Ejerandele, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten og erklærer at have til hensigt at udøve den.

Stk. 3 Ejes ejerandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres.

Stk. 4 Har virksomheden ikke eller kan virksomheden ikke identificere reelle ejere, registreres virksomhedens daglige ledelse som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, i virksomheder, der har en registreret ledelse bestående af fysiske personer, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere. Interessentskaber og kommanditselskaber, der ikke har en ledelse bestående af fysiske personer registreret i Erhvervsstyrelsen it-system, skal registrere den eller de fysiske personer, der varetager ledelsen som reelle ejere.

Stk. 5 Virksomheden skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at virksomheden er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret.

Kapitel 6 Ejeroplysninger i fonde omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde
Reelle ejere
§ 12

Erhvervsdrivende fonde skal indhente oplysninger om fondens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 21 a, stk. 1.

§ 13

Henvisningen til § 12, stk. 2, er forkert, hvorfor vi ikke har lavet nogen reference. Fonden skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 12, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres. For fonde, der er stiftet senest den 23. maj 2017 kan registreringsdatoen for det reelle ejerskab registreres, hvis datoen for det reelle ejerskab ikke kan konstateres.

Stk. 2 For fondens bestyrelse skal der ikke registreres oplysninger om rettigheder, medmindre de enkelte medlemmer af bestyrelsen betragtes som reelle ejere på anden vis.

Stk. 3 Fonden skal registrere navnet på den gruppe personer, i hvis hovedinteresse fonden er oprettet eller fungerer, hvis de enkeltpersoner, der nyder godt af fondens uddelinger endnu ikke kendes.

Stk. 4 Første gang fondens bestyrelse skal registreres som reelle ejere, skal fonden registrere oplysningen i Erhvervsstyrelsens it-system. Efterfølgende ændringer i bestyrelsessammensætningen, der registreres, vil automatisk bliver overført til oplysningerne om reelle ejere.

Kapitel 7 Ejeroplysninger i SE-selskaber omfattet af lov om det europæiske selskab (SE-loven)
Reelle ejere
§ 14

SE-selskaber skal indhente oplysninger om selskabets reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. SE-lovens § 17 a, stk. 1.

Stk. 2 Rettighederne kan omfatte følgende:

 • 1) Kapitalandele i SE-selskabet, som ejes direkte eller indirekte, herunder potentielle kapitalandele og eventuelt hvilken klasse de tilhører.

 • 2) Kontrol ved hjælp af andre midler.

§ 15

SE-selskabet skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 14, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres.

Stk. 2 Besidder en person kapitalandele, skal det samlede antal kapitalandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes:

 • 1) Kapitalandele, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed, som den pågældende kontrollerer.

 • 2) Kapitalandele, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten og erklærer at have til hensigt at udøve den.

Stk. 3 Ejes kapitalandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres.

Stk. 4 Har SE-selskabet ikke eller kan selskabet ikke identificere reelle ejere, registreres selskabets daglige ledelse som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere.

Stk. 5 SE-selskabet skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at selskabet er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret.

Kapitel 8 Ejeroplysninger i SCE-selskaber omfattet af lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven)
Reelle ejere
§ 16

SCE-selskaber skal indhente oplysninger om andelsselskabets reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. SCE-loven § 14 a, stk. 1.

Stk. 2 Rettighederne kan omfatte følgende:

 • 1) Ejerandele i virksomheden, som ejes direkte eller indirekte.

 • 2) Kontrol ved hjælp af andre midler.

§ 17

SCE-selskabet skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 16, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres.

Stk. 2 Besidder en person ejerandele, skal det samlede antal kapitalandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes:

 • 1) Ejerandele, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed, som den pågældende kontrollerer.

 • 2) Ejerandele, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten og erklærer at have til hensigt at udøve den.

Stk. 3 Ejes ejerandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres.

Stk. 4 Har andelsselskabet ikke eller kan andelsselskabet ikke identificere reelle ejere, registreres selskabets daglige ledelse som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere.

Stk. 5 SCE-selskabet skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at selskabet er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret.

Kapitel 9 Ejeroplysninger i virksomheder omfattet af lov om administration af Det Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper
Reelle ejere
§ 18

Europæiske økonomiske firmagrupper skal indhente oplysninger om virksomhedens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. lov om administration af Det Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper § 1 a, stk. 1.

Stk. 2 Rettighederne kan omfatte følgende:

 • 1) Ejerandele i virksomheden, som ejes direkte eller indirekte.

 • 2) Kontrol ved hjælp af andre midler.

§ 19

Europæiske økonomiske firmagrupper skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 18, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres.

Stk. 2 Besidder en person ejerandele, skal det samlede antal kapitalandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes:

 • 1) Ejerandele, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed, som den pågældende kontrollerer.

 • 2) Ejerandele, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten og erklærer at have til hensigt at udøve den.

Stk. 3 Ejes ejerandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres.

Stk. 4 Har virksomheden ikke eller kan virksomheden ikke identificere reelle ejere, registreres virksomhedens daglige ledelse som reelle ejere. Europæiske økonomiske firmagrupper, der ikke har en ledelse bestående af fysiske personer registreret i Erhvervsstyrelsens it-system, skal registrere den eller de fysiske personer, der varetager ledelsen som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere.

Stk. 5 Virksomheden skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at virksomheden er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret.

Kapitel 10 Ejeroplysninger i visse virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed
Reelle ejere
§ 20

Sparekasser og sparevirksomheder skal indhente oplysninger om sparekassens eller sparevirksomhedens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. lov om finansiel virksomhed § 81 b, stk. 1, og § 336 a, stk. 1.

Stk. 2 Rettighederne kan omfatte følgende:

 • 1) Kapitalbesiddelser i virksomheden, som ejes direkte eller indirekte, herunder potentielle kapitalandele, og eventuelt hvilken klasse de tilhører.

 • 2) Kontrol ved hjælp af andre midler.

§ 21

Gensidige forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og andelskasser skal indhente oplysninger om virksomhedens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. lov om finansiel virksomhed § 23, stk. 3-6, og § 85 b, stk. 1.

Stk. 2 Rettighederne kan omfatte følgende:

 • 1) Ejerandele i virksomheden, som ejes direkte eller indirekte.

 • 2) Kontrol ved hjælp af andre midler.

§ 22

Virksomheden skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 20, stk. 2, eller § 21, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres.

Stk. 2 Besidder en person ejerandele, skal det samlede antal ejerandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes:

 • 1) Ejerandele, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed, som den pågældende kontrollerer.

 • 2) Ejerandele, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten og erklærer at have til hensigt at udøve den.

Stk. 3 Ejes ejerandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres.

Stk. 4 Har virksomheden ikke eller kan virksomheden ikke identificere reelle ejere, registreres selskabets direktion som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere.

Stk. 5 Virksomheden skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at selskabet er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret.

Kapitel 11 Ejeroplysninger i pensionskasser omfattet af lov om firmapensionskasser
Reelle ejere
§ 23

Firmapensionskasser skal indhente oplysninger om pensionskassens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. lov om firmapensionskasser § 111, stk. 1.

§ 24

Firmapensionskassen skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 111, stk. 1. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres.

Stk. 2 Besidder en person ejerandele, skal det samlede antal ejerandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes:

 • 1) Ejerandele, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed, som den pågældende kontrollerer.

 • 2) Ejerandele, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten og erklærer at have til hensigt at udøve den.

Stk. 3 Ejes ejerandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres.

Stk. 4 Har firmapensionskassen ikke eller kan firmapensionskassen ikke identificere reelle ejere, registreres firmapensionskassens direktion som reelle ejere. For firmapensionskasser, hvor der ikke findes en direktion, registreres bestyrelsen som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere.

Stk. 5 Firmapensionskassen skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at selskabet er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret.

Kapitel 12 Ejeroplysninger i kapitalforeninger eller AIF-SIKAV’er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsforeninger m.v.
Reelle ejere
§ 25

Kapitalforeninger og AIF-SIKAV’er skal indhente oplysninger om kapitalforeningens eller AIF-SIKAV’ens reelle ejere herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. § 136 a, stk. 1, 1. pkt., i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Stk. 2 Rettighederne kan omfatte følgende:

 • 1) Ejerandele i kapitalforeningen eller AIF-SIKAV’en, som ejes direkte eller indirekte.

 • 2) Kontrol ved hjælp af andre midler.

§ 26

Kapitalforeningen eller AIF-SIKAV’en skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 25, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres.

Stk. 2 Besidder en person ejerandele, skal det samlede antal ejerandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes:

 • 1) Ejerandele, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed, som den pågældende kontrollerer.

 • 2) Ejerandele, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten og erklærer at have til hensigt at udøve den.

Stk. 3 Ejes ejerandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres.

Stk. 4 Har kapitalforeningen ikke eller kan kapitalforeningen eller AIF-SIKAV’en ikke identificere reelle ejere, registreres bestyrelsen som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere.

Stk. 5 Kapitalforeningen eller AIF-SIKAV’en skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at kapitalforeningen eller AIF-SIKAV’en er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret.

Kapitel 13 Ejeroplysninger i investeringsforeninger og SIKAV omfattet af lov om investeringsforeninger m.v.
Reelle ejere
§ 27

En investeringsforening eller en SIKAV skal indhente oplysninger om foreningens eller SIKAV’ens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. § 14 a, stk. 1, 1. pkt., i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 2 Rettighederne kan omfatte følgende:

 • 1) Ejerandele, som ejes direkte eller indirekte.

 • 2) Kontrol ved hjælp af andre midler.

§ 28

Investeringsforeningen henholdsvis SIKAV’en skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 27, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres.

Stk. 2 Besidder en person ejerandele, skal det samlede antal ejerandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes:

 • 1) Ejerandele, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed, som den pågældende kontrollerer.

 • 2) Ejerandele, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten og erklærer at have til hensigt at udøve den.

Stk. 3 Ejes kapitalandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres.

Stk. 4 Har investeringsforeningen ikke eller kan investeringsforeningen ikke identificere reelle ejere, registreres investeringsforeningens bestyrelse eller direktion som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere.

Stk. 5 Har SIKAV’en ikke eller kan SIKAV’en ikke identificere reelle ejere, registreres SIKAV’ens bestyrelse som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere.

Stk. 6 Investeringsforeningen henholdsvis SIKAV’en skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at investeringsforeningen henholdsvis SIKAV’en er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret.

Kapitel 14 Ejeroplysninger i fonde og foreninger omfattet af lov om fonde og visse foreninger
Reelle ejere
§ 29

Fonde og foreninger skal indhente oplysninger om fondens eller foreningens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. lov om fonde og visse foreninger §§ 4 og 52.

§ 30

Fonden eller foreningen skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 29. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres.

Stk. 2 For fondens eller foreningens bestyrelse skal der ikke registreres oplysninger om rettigheder, medmindre de enkelte medlemmer af bestyrelsen betragtes som reelle ejere på anden vis.

Stk. 3 Fonden eller foreningen skal registrere navnet på den gruppe personer, i hvis hovedinteresse fonden eller foreningen er oprettet eller fungerer, hvis de enkeltpersoner, der nyder godt af fondens uddelinger endnu ikke kendes.

Stk. 4 Fonden eller foreningen skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at fonden henholdsvis foreningen er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret.

Kapitel 14 a Ejeroplysninger i truster og lignende juridiske arrangementer
§ 30a

En forvalter af en trust eller en person, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement, skal indhente oplysninger om trustens eller det lignende juridiske arrangements reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. § 46 a i hvidvaskloven.

§ 30b

En forvalter af en trust eller en person, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement, skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 30 a. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres.

Stk. 2 For stifter, trustee eller eventuelle protektorer i truster eller lignende juridiske arrangementer, skal der ikke registreres oplysninger om rettigheder, medmindre de pågældende personer betragtes som reelle ejere på anden vis.

Stk. 3 En forvalter af en trust eller en person, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement, skal registrere navnet på den gruppe personer, i hvis hovedinteresse trusten eller det lignende juridiske arrangement er oprettet eller fungerer, hvis de enkeltpersoner, der nyder godt af trusten eller det lignende juridiske arrangement endnu ikke kendes.

Stk. 4 En forvalter af en trust eller en person, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement, skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at forvalteren eller personen, der varetager en tilsvarende stilling, er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret.

Kapitel 15 Grundregistrering for juridiske personer samt truster og lignende juridiske arrangementer
Juridiske personer
§ 31

Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for juridiske personer, jf. lov om Det Centrale Virksomhedsregister § 11 a, stk. 1, skal mindst angive følgende:

 • 1) Virksomhedsnavn.

 • 2) Virksomhedens branche og eventuelle bibrancher.

 • 3) Virksomhedens adresse.

 • 4) Virksomhedsform.

 • 5) Starttidspunkt.

 • 6) Evt. ophørstidspunkt.

 • 7) For interessentskaber og kommanditselskaber oplysning om de fuldt ansvarlige deltageres navn, funktion i virksomheden, CPR-nummer eller CVR-nummer, jf. dog § 34, og adresse.

Stk. 2 For de juridiske personer skal indhentning og registrering af oplysninger om reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, ske i henhold til den lovgivning den pågældende virksomhed er omfattet af, jf. § 5, § 6, og §§ 10-30.

Truster og lignende juridiske arrangementer
§ 31a

Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for truster og lignende juridiske arrangementer, jf. lov om Det Centrale Virksomhedsregister § 11 a, stk. 2, skal mindst angive følgende:

 • 1) Trustens navn.

 • 2) Branche og eventuelle bibrancher.

 • 3) Trustens adresse.

 • 4) Virksomhedsform.

 • 5) Starttidspunkt.

 • 6) Evt. ophørstidspunkt.

 • 7) Oplysning om de fuldt ansvarlige deltagere, jf. § 37.

Stk. 2 For truster og lignende juridiske arrangementer skal indhentning og registrering af oplysninger om reelle ejere, herunder de reelle ejeres rettigheder, ske i henhold til hvidvaskloven, jf. §§ 30 a og 30 b.

Kapitel 16 Fælles bestemmelser om registrering og offentliggørelse
Anvendelse af Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk
§ 32

Registreringer i henhold til denne bekendtgørelse og ændring i allerede registrerede oplysninger, som er registreret i henhold til denne bekendtgørelse, skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen via selvbetjeningsløsningen på www.virk.dk.

Stk. 2 En anmeldelse kan af Erhvervsstyrelsen afgøres ved en digital straksafgørelse, eller sagen kan udtages til manuel sagsbehandling. Erhvervsstyrelsen beslutter, hvorvidt en sag skal udtages til manuel sagsbehandling. Anmelder modtager besked, når sagen er afgjort.

Stk. 3 Når registrering er sket, sendes bekræftelse på registreringen til anmelder og nye legale henholdsvis nye reelle ejere. Er registreringen sket i henhold til §§ 3 eller 9 sendes der også en bekræftelse til kapitalselskabet eller virksomheden.

§ 33

Kan en anmeldelse undtagelsesvis ikke foretages via selvbetjeningsløsningen, skal anmeldelse ske ved anvendelse af selskabsblanketten på www.virk.dk.

Stk. 2 Selskabsblanketten vedlagt dokumentation skal indsendes digitalt til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3 Indeholder en blanket anmeldelse af ændringer i flere forhold, kan registrering ske samlet eller særskilt for de enkelte forhold.

§ 34

Anmeldelse, jf. § 32, skal foregå i overensstemmelse med de betingelser, der fremgår af selvbetjeningsløsningen på www.virk.dk.

Stk. 2 Ved adgangen til selvbetjeningsløsningen anvendes anmelderens digitale signatur eller NemID, medmindre Erhvervsstyrelsen bestemmer andet.

Stk. 3 Hvis Erhvervsstyrelsen har begrundet formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug af selvbetjeningsløsningen, kan styrelsen med øjeblikkelig virkning lukke brugerens adgang hertil.

§ 35

Som anmelder kan en virksomhed, en trust, et lignende juridisk arrangement eller en person, som er bemyndiget af virksomheden, trusten eller det lignende juridiske arrangement, få adgang til at foretage anmeldelse af registreringspligtige oplysninger, jf. § 33, hvis virksomheden, trusten, det lignende juridiske arrangement eller personen:

 • 1) er accepteret af Erhvervsstyrelsen som bruger,

 • 2) har indgået en aftale med Erhvervsstyrelsen, der regulerer de nærmere regler for brugen af selvbetjeningsløsningen på www.virk.dk, eller

 • 3) benytter en digital signatur eller NemID, som er accepteret af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Er anmelder en virksomhed, skal anmelders CVR-nummer anføres i anmeldelsen.

Stk. 3 Ved erhvervsmæssig anmeldelse af oprettelse af en virksomhed for andre, skal anmelder bekræfte at være enten advokat, godkendt revisor eller optaget i Registret til bekæmpelse af hvidvask, som opretter af selskaber, virksomheder eller andre juridiske personer.

Anmelderansvar
§ 36

De omfattede juridiske personer, truster og lignende juridiske arrangementer kan bemyndige en anmelder til at optræde som fuldmægtig på vegne af den juridiske person, trust eller lignende juridiske arrangement i forhold til Erhvervsstyrelsen og til at foretage registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk.

Stk. 2 En anmelder, der registrerer et forhold i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk, indestår for, at registreringen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse med registreringen er gyldig.

Stk. 3 Stk. 2 gælder tilsvarende for registrering af oplysninger om ihændehaveraktier i henhold til § 4. Ved registrering af ihændehaveraktier, jf. § 4, skal registreringen, hvis denne ikke foretages af ejeren selv, vedlægges en fuldmagt, hvori anmelder bemyndiges til at foretage registreringen på vegne af ejeren.

Registrering af fysiske og juridiske personer i tilknytning til virksomheder m.v.
§ 37

Registreringen af fysiske og juridiske personer i tilknytning til virksomheder, fonde, foreninger samt truster eller lignende juridiske arrangementer som ejere, skal angive fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, statsborgerskab ved fødslen, bopælsadresse og -land for fysiske personer eller navn, CVR-nummer og hjemsted for juridiske personer.

Stk. 2 Har den fysiske person ikke et CPR-nummer eller har den juridiske person ikke et CVR-nummer, skal følgende angives:

 • 1) For personer uden CPR-nummer skal der i forbindelse med registreringen indtastes oplysning om fødselsdato, statsborgerskab ved fødslen, køn, pasnummer eller nummer fra nationalt identitetskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, og udstedelsesland for passet eller det nationale identitetskort samt oplysninger om vedkommendes eventuelle skatteidentifikationsnummer i hjemlandet. Foto af gyldigt pas eller nationalt identitetskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, skal vedlægges anmeldelsen.

 • 2) For juridiske personer uden CVR-nummer skal selskabsregisteret, hvori den juridiske person er registreret, og registreringsnummeret angives, samt oplysninger om vedkommendes eventuelle skatteidentifikationsnummer i hjemlandet. Officielt bevis, der højst må være 3 måneder gammelt, for, at den juridiske person er lovligt bestående i hjemlandet, skal vedlægges anmeldelsen.

§ 37b

Enhver har adgang til oplysninger om den reelle ejers navn, fødselsmåned og -år, statsborgerskab og bopælsland samt art og omfang af den reelle ejers rettigheder, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Oplysninger, jf. stk. 1, der måtte være undtaget fra offentliggørelse i Det Centrale Virksomhedsregister, kan indhentes ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen, jf. dog § 37 c.

§ 37c

Erhvervsstyrelsen kan helt eller delvist undtage oplysninger om ejere fra offentliggørelse i ekstraordinære situationer, som vil udsætte ejeren for uforholdsmæssig stor risiko for svig, bortførelse, pengeafpresning, vold, intimidering eller lignede. Er den reelle ejer mindreårig eller umyndig, kan konkrete oplysninger ligeledes undtages fra offentliggørelse.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan indhente en udtalelse fra andre kompetente myndigheder inden afgørelse efter stk. 1 træffes.

Stk. 3 Hvidvasksekretariatet og andre kompetente myndigheder samt kredit- og finansieringsinstitutter omfattet af hvidvaskloven kan få oplysninger, der er undtaget fra offentliggørelse, jf. stk. 1, ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen.

Kapitel 17 Straffebestemmelser og ikrafttræden
Straffebestemmelser
Ikrafttræden
§ 39

Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. maj 2017.

Stk. 2 Den første registrering af oplysninger, jf. §§ 6, § 11, § 13, § 15, § 17, § 19, § 22, § 24, § 26, § 28, § 30 og 31, skal være foretaget i Erhvervsstyrelsens it-system senest den 1. december 2017.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 557 af 1. juni 2016 om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen ophæves.