14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om registrering af aktiver m.v. til dækning af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse nr. 812 af 02. juli 2015

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om registrering af aktiver m.v. til dækning af særligt dækkede obligationer

§1 Pengeinstitutter, der har tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer, jf. § 16 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, skal føre et register over aktiver, jf. § 152 g i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Filialer her i landet af kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et andet land uden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, der har fået tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer, jf. § 16 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, skal føre et tilsvarende register som nævnt i stk. 1.

Stk. 3 Pengeinstitutter og filialer som nævnt i stk. 2, der har fået inddraget tilladelsen til at udstede særligt dækkede obligationer, jf. § 224, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, skal ligeledes føre et tilsvarende register som nævnt i stk. 1.

§2 Registeret skal til enhver tid udvise samtlige aktiver, modtagne garantier samt finansielle instrumenter, der omfattes af registreringen, jf. § 152 a, stk. 1, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed.

§3 De i § 2 nævnte aktiver m.v., skal entydigt individualiseres og anføres i registeret med de senest opgjorte værdier, jf. § 30, stk. 5, i bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer, § 10, stk. 7, i bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer og artikel 129, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. Derudover anføres den værdi, der anvendes som grundlag for de udstedte obligationer.

§4 Foruden værdier registreret i medfør af § 3 registreres følgende oplysninger:

 • 1) For lån med pant i fast ejendom registreres det i § 152 e i lov om finansiel virksomhed angivne pantebrevs nominelle værdi. Herudover skal pantesikkerhedens værdi, jf. § 152 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed, ejendommens værdi samt hvilken type ejendom, der er tale om, jf. § 5 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., registreres. Såfremt ejerpantebrev benyttes, jf. § 152 e, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, registreres foruden ejerpantebrevets nominelle værdi, værdien af den underliggende fordring samt ejerpantebrevets opbevaringssted.

 • 2) Tilgodehavender, der opstår i forbindelse med terminsbetalinger på og indfrielser af lån sikret ved pant i fast ejendom, skal registreres særskilt.

 • 3) For lån sikret ved pant i skibe registreres den nominelle værdi af det pantebrev, der er registreret i Dansk Skibsregister, Dansk Internationalt Skibsregister eller i et andet internationalt skibsregister. Desuden anføres pantesikkerhedens værdi, jf. § 152 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed, samt skibets værdi.

 • 4) For byggelån til brug for finansiering af ny- og ombygning af skibe, som ydes uden pant, registreres størrelsen af garanti stillet, jf. § 6 i bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer, hvem der har stillet garantien samt skibets forventede værdi ved færdiggørelse.

 • 5) For indskud i andre kreditinstitutter anføres kreditinstituttets navn og kontonummer.

 • 6) For hvert fondsaktiv registreret i en værdipapircentral skal det kontoførende institut og depotkontonummer anføres.

 • 7) For aktiver, der er indlagt i et andet kreditinstitut, anføres tillige kreditinstituttets navn og det depotkontonummer, hvorunder aktivet er indlagt i pengeinstituttet.

 • 8) For værdipapirer indlagt i samledepot angives, hvilke værdipapirer der tilhører det enkelte kreditinstitut.

 • 9) For indskud på fælleskonti angives den andel, som tilhører det enkelte kreditinstitut.

 • 10) For finansielle instrumenter anføres oplysning om, hvem modparten er, hvilket finansielt instrument der er tale om samt andre oplysninger, der kan anvendes til individualisering af det finansielle instrument, herunder kontraktnummer. Herudover anføres værdien af det finansielle instrument samt den regnskabsmæssige værdi, der kan anvendes som sikkerhed for de udstedte obligationer.

 • 11) For garantier anføres, hvem der har stillet garantien samt garantiens størrelse og den værdi, garantien indgår med i registeret.

 • 12) For andre aktiver anføres tillige opbevaringssted.

§5 Det skal af registeret samt udtræk herfra udtrykkeligt fremgå, at registeret er ført i henhold til § 152 a i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Registeret skal være opbygget således, at der til enhver tid i løbet af 24 timer kan fremdrages en oversigt over samtlige registrerede aktiver, herunder de i §§ 3 og 4 nævnte oplysninger.

Stk. 3 Består registeret af flere delsystemer, skal registeret indeholde en udførlig beskrivelse af sammenhængen mellem delsystemerne, samt hvorledes registeret fremkommer på en given opgørelsesdag.

§6 Bestyrelsen for pengeinstituttet skal fastsætte retningslinjer for registerets indretning og for hvordan, registeret føres. Bestyrelsen skal foretage et begrundet skøn over andelen af aktiver og hvilke aktivtyper, der skal dække udstedelsen af de særligt dækkede obligationer, herunder hvor stor overdækningen skal være.

Stk. 2 Retningslinjerne skal blandt andet angive, hvorledes:

 • 1) der tages højde for udsving i de registrerede aktivers værdi, således at det sikres, at de registrerede aktivers værdi til enhver tid mindst svarer til værdien af de udstedte obligationer,

 • 2) forfaldne renter og provenu ved salg eller udtrækning behandles, herunder om renter og provenu omfattes af registeret, samt

 • 3) registeret eventuelt er opdelt i delsystemer.

Stk. 3 Retningslinjerne skal endvidere angive, hvem der er ansvarlig for at føre registeret, samt hvem der er ansvarlig for at kontrollere registeret.

Stk. 4 Stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, nr. 1, finder ikke anvendelse for de i § 1, stk. 3, nævnte pengeinstitutter og filialer.

§7 Pengeinstituttets direktion skal fastsætte en forretningsgang for registerets daglige ajourføring.

Stk. 2 Forretningsgangen skal sikre, at registeret til stadighed indeholder registrerede aktiver til en værdi, der mindst modsvarer værdien af de udstedte obligationer, samt at de i medfør af § 6 udstedte retningslinjer følges.

Stk. 3 Forretningsgangen skal blandt andet angive, hvorledes:

 • 1) de registrerede aktiver, jf. § 3 og § 4, nr. 2-12, entydigt individualiseres,

 • 2) opbevaringssted for eventuelt tinglyst ejerpantebrev samt andre aktiver angives, jf. § 4, nr. 1 og 12,

 • 3) den i registeret anførte værdi af aktiverne opgøres, og

 • 4) registeret fremkommer på en given opgørelsesdag.

§8 Senest 20 arbejdsdage efter årets første til tredje kvartal og 30 dage efter fjerde kvartal skal pengeinstituttet indsende en opgørelse over aktiver i det enkelte register og de udstedte særligt dækkede obligationer ved kvartalets udgang. Indberetningen skal omfatte den værdi, som de registrerede aktiver indgår med til dækning af særligt dækkede obligationer.

Stk. 2 Indberetning skal ske på de skemaer, Finanstilsynet har udarbejdet hertil.

Stk. 3 Opgørelsen af de registrerede aktiver og de udstedte særligt dækkede obligationer underskrives af pengeinstituttets direktør og den eksterne revision, der erklærer, at opgørelsen er i overensstemmelse med de registrerede aktiver og bogføringen. Den eksterne revision skal endvidere oplyse, om registeret opfylder §§ 3 og 4 i denne bekendtgørelse og § 152 a, stk. 1, § 152 c, § 152 e, stk. 1-3, § 152 f og § 152 g, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed samt artikel 129, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

§9 Den eksterne revision skal påse, at der foreligger de i § 6 nævnte retningslinjer samt den i § 7 nævnte forretningsgang.

Stk. 2 Ud over at afgive den i § 8, stk. 3, omhandlede erklæring og oplysning skal den eksterne revision foretage en løbende, regelmæssig og uafhængig kontrol af registeret. Herunder skal den eksterne revision mindst to gange om året foretage uanmeldt revision og i denne forbindelse kontrollere tilstedeværelsen af de fornødne registrerede aktiver. Såfremt en uanmeldt revision giver anledning til særlige bemærkninger, skal den eksterne revision straks indberette dette til Finanstilsynet.

Stk. 3 Den eksterne revision skal i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet redegøre for den foretagne kontrol.

§10 Overtrædelse af §§ 1, 3-7, § 8, stk. 1, og § 9 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§11 Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. juli 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 675 af 19. juni 2007 om registrering af aktiver m.v. til dækning af særligt dækkede obligationer ophæves.

profile photo
Profilside