14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser

Bekendtgørelse nr. 1260 af 29. november 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse finder anvendelse for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der driver livsforsikringsvirksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, og firmapensionskasser, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på genforsikringsvirksomhed.

§2 Registerets indhold og indretning
Livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser skal registrere aktiver i henhold til henholdsvis § 167 i lov om finansiel virksomhed og § 49 i lov om firmapensionskasser.

§3 Med henblik på at sikre, at værdien af de registrerede aktiver mindst svarer til værdien af de samlede forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser, jf. § 167, stk. 1, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed og § 49, stk. 1, i lov om firmapensionskasser, skal værdien af de registrerede aktiver modsvare værdien af de forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser tillagt en overdækning.

§4 For livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser opgøres aktiverne efter følgende regler:

 • 1) Aktiverne opgøres og reguleres løbende i overensstemmelse med bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

 • 2) Der skal foretages fradrag for en eventuel behæftet del, og udlån kan kun indgå til en værdi, der fremkommer efter fradrag af forpligtelser over for den pågældende låntager.

 • 3) Finansielle kontrakter, der reducerer risikoen for, at aktiverne ikke kan dække de forsikringsmæssige forpligtelser, skal medregnes med værdien af sådanne kontrakter i aktivernes værdi.

 • 4) Tilgodehavende uforfaldne renter af aktiver medregnes i aktivernes værdi.

Stk. 2 For firmapensionskasser opgøres aktiverne i overensstemmelse med § 50 i lov om firmapensionskasser.

§5 For livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser opgøres de forsikringsmæssige hensættelser efter følgende regler:

 • 1) Hensættelserne opgøres og reguleres løbende i overensstemmelse med bekendtgørelse om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.

 • 2) Hensættelserne opgøres brutto for direkte tegnede forsikringer.

 • 3) Den andel af hensættelser for indirekte tegnede forsikringer, der modsvares af genforsikringsdepoter hos afgivende forsikringsselskaber, fradrages.

 • 4) Indtil halvdelen af tilgodehavende forfaldne præmier fradrages.

Stk. 2 For firmapensionskasser opgøres de pensionsmæssige hensættelser i overensstemmelse med § 51 i lov om firmapensionskasser.

§6 Registeret skal til enhver tid indeholde samtlige aktiver, der omfattes af registreringen, og oplysninger om værdien heraf.

Stk. 2 Aktiverne skal entydigt individualiseres:

 • 1) Indskud i pengeinstitutter individualiseres ved oplysning om pengeinstituttets navn samt konto- og registreringsnummer.

 • 2) Fondsaktiver registreret i en værdipapircentral individualiseres ved oplysning om det kontoførende instituts navn og depotkontonummeret for hvert enkelt fondsaktiv.

 • 3) Aktiver indlagt i et pengeinstitut individualiseres ved oplysning om pengeinstituttets navn og det depotkontonummer, aktivet er indlagt under.

 • 4) Værdipapirer indlagt i et samledepot individualiseres ved oplysning om en specifikation af hvilke værdipapirer, der tilhører livforsikringsselskabet, den tværgående pensionskasse, firmapensionskassen eller filialen.

 • 5) Indskud på fælleskonti individualiseres ved oplysning om den andel, som tilhører livforsikringsselskabet, den tværgående pensionskasse, firmapensionskassen eller filialen.

§7 Registeret skal inden for 24 timer kunne generere en oversigt over samtlige registrerede aktiver. Oversigten skal angive aktivernes dagsværdi på genereringstidspunktet.

§8 Retningslinjer og forretningsgange
Livsforsikringsselskabets, den tværgående pensionskasses eller firmapensionskassens bestyrelse skal udarbejde retningslinjer for registerets opbygning og for, hvordan registeret føres.

Stk. 2 Retningslinjerne skal som minimum angive:

 • 1) Hvem der er ansvarlig for at føre og kontrollere registeret.

 • 2) Hvordan der tages højde for udsving i de registrerede aktivers værdi, således at det sikres, at de registrerede aktivers værdi til enhver tid mindst svarer til værdien af de forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser.

 • 3) Hvordan forfaldne renter og provenu ved salg eller udtrækning behandles, herunder om renter og provenu omfattes af registeret.

Stk. 3 Består registeret af flere delsystemer skal retningslinjerne indeholde en beskrivelse af sammenhængen mellem delsystemerne, og af hvordan en oversigt over samtlige registrerede aktiver genereres i henhold til § 7.

§9 Livsforsikringsselskabets, den tværgående pensionskasses eller firmapensionskassens bestyrelse skal i retningslinjerne efter § 8 foretage et begrundet skøn over, hvilke aktivtyper der skal dække de forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser og størrelsen af overdækningen, jf. § 3.

Stk. 2 Bestyrelsen i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der også udøver virksomhed omfattet af forsikringsklasse 1 og 2 i bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, skal tillige tage forventede udsving i de forsikringsmæssige hensættelser i betragtning ved det begrundede skøn.

§10 Livsforsikringsselskabets, den tværgående pensionskasses eller firmapensionskassens direktion skal udarbejde en forretningsgang for registerets løbende overvågning og ajourføring.

Stk. 2 Forretningsgangen skal som minimum angive:

 • 1) Hvordan de registrerede aktiver individualiseres.

 • 2) Hvordan den i registeret anførte værdi af aktiverne opgøres.

 • 3) Hvordan en oversigt over de registrerede aktiver genereres.

§11 Indberetning
Livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser skal senest fem uger efter udløbet af hvert kvartal indsende en opgørelse over de samlede forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser og de registrerede aktiver til Finanstilsynet.

Stk. 2 Et livsforsikringsselskab eller en tværgående pensionskasse, der udover virksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed også udøver virksomhed omfattet af forsikringsklasse 1 og 2 i bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, skal inkludere opgørelsen af de samlede forsikringsmæssige hensættelser og indgåede præmier for denne virksomhed i opgørelsen efter stk. 1.

§12 Til opgørelsen efter § 11 anvendes Finanstilsynets skemaer, og opgørelsen indberettes elektronisk til Finanstilsynet.

Stk. 2 Ved udfyldelsen af skemaerne angives de forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser og de registrerede aktiver til værdien ved udgangen af kvartalet.

§13 Revision
Den eksterne revision skal mindst én gang årligt foretage en uanmeldt revision, hvor det kontrolleres, at de aktiver, der indgår i registeret, er til stede og har en værdi, der mindst svarer til værdien af de forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser.

Stk. 2 Finanstilsynet kan i særlige tilfælde kræve, at uanmeldt revision skal foretages oftere end den frekvens, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3 Den eksterne revision skal i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet redegøre for den uanmeldte revision.

Stk. 4 Giver den uanmeldte revision anledning til særlige bemærkninger, skal den eksterne revision straks underrette Finanstilsynet herom.

§14 Straffebestemmelser
Overtrædelse af § 3, § 6, §§ 7-11, og § 13, stk. 1, 3 og 4, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§15 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 11 af 4. januar 2019 om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser ophæves.

profile photo
Profilside