Bekendtgørelse om registrering af aktiver i livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1260 af 29. november 2019

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der driver livsforsikringsvirksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, og firmapensionskasser, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på genforsikringsvirksomhed.

Registerets indhold og indretning
§ 2

Livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser skal registrere aktiver i henhold til henholdsvis § 167 i lov om finansiel virksomhed og § 49 i lov om firmapensionskasser.

§ 3

Med henblik på at sikre, at værdien af de registrerede aktiver mindst svarer til værdien af de samlede forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser, jf. § 167, stk. 1, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed og § 49, stk. 1, i lov om firmapensionskasser, skal værdien af de registrerede aktiver modsvare værdien af de forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser tillagt en overdækning.

§ 4

For livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser opgøres aktiverne efter følgende regler:

 • 1) Aktiverne opgøres og reguleres løbende i overensstemmelse med bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

 • 2) Der skal foretages fradrag for en eventuel behæftet del, og udlån kan kun indgå til en værdi, der fremkommer efter fradrag af forpligtelser over for den pågældende låntager.

 • 3) Finansielle kontrakter, der reducerer risikoen for, at aktiverne ikke kan dække de forsikringsmæssige forpligtelser, skal medregnes med værdien af sådanne kontrakter i aktivernes værdi.

 • 4) Tilgodehavende uforfaldne renter af aktiver medregnes i aktivernes værdi.

Stk. 2 For firmapensionskasser opgøres aktiverne i overensstemmelse med § 50 i lov om firmapensionskasser.

§ 5

For livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser opgøres de forsikringsmæssige hensættelser efter følgende regler:

 • 1) Hensættelserne opgøres og reguleres løbende i overensstemmelse med bekendtgørelse om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.

 • 2) Hensættelserne opgøres brutto for direkte tegnede forsikringer.

 • 3) Den andel af hensættelser for indirekte tegnede forsikringer, der modsvares af genforsikringsdepoter hos afgivende forsikringsselskaber, fradrages.

 • 4) Indtil halvdelen af tilgodehavende forfaldne præmier fradrages.

Stk. 2 For firmapensionskasser opgøres de pensionsmæssige hensættelser i overensstemmelse med § 51 i lov om firmapensionskasser.

§ 6

Registeret skal til enhver tid indeholde samtlige aktiver, der omfattes af registreringen, og oplysninger om værdien heraf.

Stk. 2 Aktiverne skal entydigt individualiseres:

 • 1) Indskud i pengeinstitutter individualiseres ved oplysning om pengeinstituttets navn samt konto- og registreringsnummer.

 • 2) Fondsaktiver registreret i en værdipapircentral individualiseres ved oplysning om det kontoførende instituts navn og depotkontonummeret for hvert enkelt fondsaktiv.

 • 3) Aktiver indlagt i et pengeinstitut individualiseres ved oplysning om pengeinstituttets navn og det depotkontonummer, aktivet er indlagt under.

 • 4) Værdipapirer indlagt i et samledepot individualiseres ved oplysning om en specifikation af hvilke værdipapirer, der tilhører livforsikringsselskabet, den tværgående pensionskasse, firmapensionskassen eller filialen.

 • 5) Indskud på fælleskonti individualiseres ved oplysning om den andel, som tilhører livforsikringsselskabet, den tværgående pensionskasse, firmapensionskassen eller filialen.

§ 7

Registeret skal inden for 24 timer kunne generere en oversigt over samtlige registrerede aktiver. Oversigten skal angive aktivernes dagsværdi på genereringstidspunktet.

Retningslinjer og forretningsgange
§ 8

Livsforsikringsselskabets, den tværgående pensionskasses eller firmapensionskassens bestyrelse skal udarbejde retningslinjer for registerets opbygning og for, hvordan registeret føres.

Stk. 2 Retningslinjerne skal som minimum angive:

 • 1) Hvem der er ansvarlig for at føre og kontrollere registeret.

 • 2) Hvordan der tages højde for udsving i de registrerede aktivers værdi, således at det sikres, at de registrerede aktivers værdi til enhver tid mindst svarer til værdien af de forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser.

 • 3) Hvordan forfaldne renter og provenu ved salg eller udtrækning behandles, herunder om renter og provenu omfattes af registeret.

Stk. 3 Består registeret af flere delsystemer skal retningslinjerne indeholde en beskrivelse af sammenhængen mellem delsystemerne, og af hvordan en oversigt over samtlige registrerede aktiver genereres i henhold til § 7.

§ 9

Livsforsikringsselskabets, den tværgående pensionskasses eller firmapensionskassens bestyrelse skal i retningslinjerne efter § 8 foretage et begrundet skøn over, hvilke aktivtyper der skal dække de forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser og størrelsen af overdækningen, jf. § 3.

Stk. 2 Bestyrelsen i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der også udøver virksomhed omfattet af forsikringsklasse 1 og 2 i bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, skal tillige tage forventede udsving i de forsikringsmæssige hensættelser i betragtning ved det begrundede skøn.

§ 10

Livsforsikringsselskabets, den tværgående pensionskasses eller firmapensionskassens direktion skal udarbejde en forretningsgang for registerets løbende overvågning og ajourføring.

Stk. 2 Forretningsgangen skal som minimum angive:

 • 1) Hvordan de registrerede aktiver individualiseres.

 • 2) Hvordan den i registeret anførte værdi af aktiverne opgøres.

 • 3) Hvordan en oversigt over de registrerede aktiver genereres.

Indberetning
§ 11

Livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser skal senest fem uger efter udløbet af hvert kvartal indsende en opgørelse over de samlede forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser og de registrerede aktiver til Finanstilsynet.

Stk. 2 Et livsforsikringsselskab eller en tværgående pensionskasse, der udover virksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed også udøver virksomhed omfattet af forsikringsklasse 1 og 2 i bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, skal inkludere opgørelsen af de samlede forsikringsmæssige hensættelser og indgåede præmier for denne virksomhed i opgørelsen efter stk. 1.

§ 12

Til opgørelsen efter § 11 anvendes Finanstilsynets skemaer, og opgørelsen indberettes elektronisk til Finanstilsynet.

Stk. 2 Ved udfyldelsen af skemaerne angives de forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser og de registrerede aktiver til værdien ved udgangen af kvartalet.

Revision
§ 13

Den eksterne revision skal mindst én gang årligt foretage en uanmeldt revision, hvor det kontrolleres, at de aktiver, der indgår i registeret, er til stede og har en værdi, der mindst svarer til værdien af de forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser.

Stk. 2 Finanstilsynet kan i særlige tilfælde kræve, at uanmeldt revision skal foretages oftere end den frekvens, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3 Den eksterne revision skal i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet redegøre for den uanmeldte revision.

Stk. 4 Giver den uanmeldte revision anledning til særlige bemærkninger, skal den eksterne revision straks underrette Finanstilsynet herom.

Straffebestemmelser
§ 14

Overtrædelse af § 3, § 6, §§ 7-11, og § 13, stk. 1, 3 og 4, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 15

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 11 af 4. januar 2019 om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser ophæves.