Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 728 af 15. juni 2016

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Erhvervsstyrelsen fører et offentligt register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens § 2.

Stk. 2 Kun en revisor, der er registreret i en revisionsvirksomhed, som er optaget i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder efter revisorlovens §§ 13, 13 a eller 17, kan udføre opgaver efter revisorlovens § 1, stk. 2, jf. dog lovens § 11.

Stk. 3 Kun en revisor, jf. stk. 2, en revisionsvirksomhed eller en p-enhed, der er registreret i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder efter revisorlovens §§ 13, 13 a eller 17, kan vælges som revisor af en virksomhed, der er omfattet af krav om revision efter årsregnskabsloven § 135. Tilsvarende gælder for en virksomhed, der er fritaget for krav om revision efter årsregnskabslovens § 135, men som vælger at lade årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab revidere. 1. pkt. finder ikke anvendelse på revisorer, jf. revisorlovens § 11.

Stk. 4 Ved udenlandsk myndighed forstås en tilsynsmyndighed for revisorer og revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens § 48, stk. 4, nr. 4 og 5.

Stk. 5 Registret, som er offentligt tilgængeligt, kan ses i Det Centrale Virksomhedsregister.

Kapitel 2 Revisionsvirksomheder
Indholdet af det offentlige register
§ 2

Registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder indeholder følgende oplysninger om virksomheder, der er godkendt efter revisorlovens §§ 13 og 17:

 • 1) Revisionsvirksomhedens navn, adresse og CVR-nr.

 • 2) Virksomhedsform.

 • 3) Virksomhedstype.

 • 4) Navn på den primære kontaktperson og virksomhedens eventuelle hjemmeside (webadresse).

 • 5) Navn, adresse og P-nummer for hvert af virksomhedens p-enheder.

 • 6) Navn, faglig titel og p-enhed på enhver godkendt revisor, der er beskæftiget i eller på anden måde tilknyttet revisionsvirksomheden.

 • 7) Navn og erhvervsadresse på alle indehavere af stemmerettigheder samt den samlede stemmeandel, der indehaves af godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

 • 8) Navn og erhvervsadresse på alle medlemmer af det øverste ledelsesorgan.

 • 9) Eventuelt medlemskab af et netværk.

 • 10) Enhver anden registrering som revisionsvirksomheden har hos udenlandske myndigheder.

Stk. 2 Stk. 1, nr. 7 og 10, finder ikke anvendelse for virksomheder, der er godkendt efter revisorlovens § 17.

§ 3

Registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder indeholder følgende oplysninger om virksomheder, der er registreret efter revisorlovens § 13 a:

 • 1) Revisionsvirksomhedens navn, adresse og registreringsnummer.

 • 2) Virksomhedsform.

 • 3) Virksomhedstype.

 • 4) Navn på den primære kontaktperson og eventuel hjemmeside (webadresse).

 • 5) Navn, adresse og P-nummer for hvert af virksomhedens p-enheder i Danmark.

 • 6) Navn, faglig titel og p-enhed på enhver godkendt revisor, der i Danmark er beskæftiget i eller på anden måde tilknyttet revisionsvirksomheden.

 • 7) Navn, og erhvervsadresse på alle indehavere af stemmerettigheder.

 • 8) Navn og erhvervsadresse på alle medlemmer af det øverste ledelsesorgan.

 • 9) Eventuelt medlemskab af et netværk.

 • 10) Enhver anden registrering som revisionsvirksomheden har hos andre udenlandske myndigheder.

§ 4

Registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder indeholder følgende oplysninger om virksomheder, der er registreringspligtige efter revisorlovens § 15:

 • 1) Revisionsvirksomhedens navn, adresse og registreringsnummer.

 • 2) Virksomhedsform.

 • 3) Navn på den primære kontaktperson og eventuel hjemmeside (webadresse).

 • 4) Navn, adresse og registreringsnummer for det eller de af virksomhedens kontorsteder, hvor den revisionspåtegning, der begrunder registreringspligten, kommer fra.

 • 5) Navn, faglig titel og kontorsted på enhver revisor, som har ansvaret for den revisionspåtegning, der begrunder registreringspligten.

 • 6) Navn og erhvervsadresse på alle indehavere af stemmerettigheder samt den samlede stemmeandel, der indehaves af revisorer og revisionsvirksomheder.

 • 7) Navn og erhvervsadresse på alle medlemmer af det øverste ledelsesorgan.

 • 8) Eventuelt medlemskab af et netværk.

 • 9) Enhver registrering som revisionsvirksomheden har hos andre udenlandske myndigheder.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fravige oplysningskravene i stk. 1, jf. revisorlovens § 15, stk. 4.

Registrering og anmeldelse m.m.
§ 5

Det påhviler revisionsvirksomhedens øverste ledelse at registrere oplysningerne efter §§ 2-4. Revisionsvirksomhedens øverste ledelse har ansvaret for rigtigheden af oplysningerne i registeret, jf. §§ 6-10.

Stk. 2 Registreringer skal ske elektronisk med digital signatur/NemID. Registrering af virksomheder med et CVR-nr., skal ske med medarbejdercertifikat via www.virk.dk.

Stk. 3 Virksomheder, der er registreringspligtige efter revisorlovens §§ 13 a og 15 kan foretage skriftlig anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø eller pr. mail til erst@erst.dk.

Stk. 4 En virksomhed omfattet af revisorlovens §§ 13 og 17 anses først som en godkendt revisionsvirksomhed, når den er blevet registreret i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder i overensstemmelse med § 6.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan kræve, at revisionsvirksomheder, der registreres efter revisorlovens § 13 a, skal dokumentere, at virksomheden er godkendt i et andet EU-land eller EØS-land. Dokumentationen efter 1. pkt. må på anmeldelsesdatoen ikke være ældre end 3 måneder.

§ 6

I forbindelse med registreringen af en virksomhed, der er godkendt efter revisorlovens §§ 13 og 17, registreres de oplysninger, der er nævnt i § 2.

Stk. 2 Ved virksomhedstype, jf. § 2, nr. 3, skal angives:

 • 1) Statsautoriseret revisionsvirksomhed, hvis majoriteten af stemmerne i revisionsvirksomheden ejes af statsautoriserede revisorer.

 • 2) Registreret revisionsvirksomhed, hvis majoriteten af stemmerne i revisionsvirksomheden ejes af registrerede revisorer.

 • 3) § 17, stk. 1 virksomhed, hvis virksomheden er omfattet af reglerne i revisorlovens § 17.

 • 4) Godkendt virksomhed, hvis virksomhedstypen ikke er omfattet af nr. 1-3.

Stk. 3 For godkendt revisor, jf. § 2, nr. 6, skal registreres oplysninger om dato for beskæftigelsens eller tilknytningens begyndelse.

Stk. 4 For hver indehaver af stemmerettigheder, jf. § 2, nr. 7, skal registreres ejertype. Ved ejertype skal angives:

 • 1) Statsautoriseret, hvis det er en statsautoriseret revisionsvirksomhed, jf. stk. 2, nr. 1, eller en statsautoriseret revisor.

 • 2) Registreret, hvis det er en registreret revisionsvirksomhed, jf. stk. 2, nr. 2, eller en registreret revisor.

 • 3) Godkendt efter 8. direktiv i andet EU-medlemsland, hvis revisionsvirksomheden eller revisor er godkendt i et andet EU-land eller EØS-land efter regler, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.

 • 4) Godkendt, hvis det er en godkendt revisionsvirksomhed, jf. stk. 2, nr. 4.

 • 5) Anden, hvis indehaveren af stemmerettigheder ikke er omfattet af nr. 1-4.

Stk. 5 Ved netværksmedlemskab, jf. § 2, nr. 9, skal navnet på netværket angives. Herudover skal angives:

 • 1) navn og adresse på hver medlemsvirksomhed af det pågældende netværk, og navn og adresse på hver virksomhed, der på anden måde er tilknyttet det pågældende netværk, eller

 • 2) hjemmeside (webadresse), hvor informationerne, jf. nr. 1, kan findes.

Stk. 6 Ved udenlandsk myndighed, jf. § 2, nr. 10, skal angives:

 • 1) Navn og adresse på den pågældende myndighed.

 • 2) Virksomhedens eventuelle registreringsnummer hos den pågældende myndighed.

Stk. 7 Stk. 4 og 6 finder ikke anvendelse for virksomheder, der er godkendt efter revisorlovens § 17, jf. § 2, stk. 2.

§ 7

Ændringer i de registrerede oplysninger efter § 2, og § 6, stk. 2-6, skal registreres i overensstemmelse med § 5, stk. 2.

Stk. 2 Opfylder en revisionsvirksomhed ikke længere betingelserne i revisorlovens § 13, stk. 2 og 5, jf. dog regler fastsat i medfør af revisorlovens § 13, stk. 6, eller ophører revisionsvirksomheden på anden måde, skal virksomheden slettes i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Registrering heraf skal ske i overensstemmelse med § 5, stk. 2.

§ 8

En anmeldelse af en virksomhed, der er registreringspligtig efter revisorlovens § 13 a, skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i § 3.

Stk. 2 For godkendt revisor, jf. § 3, nr. 6, skal registreres oplysninger om dato for beskæftigelsens eller tilknytningens begyndelse.

Stk. 3 Ved netværksmedlemskab, jf. § 3, nr. 9, skal navnet på netværket angives. Herudover skal angives:

 • 1) navn og adresse på hver medlemsvirksomhed af det pågældende netværk, og navn og adresse på hver virksomhed, der på anden måde er tilknyttet det pågældende netværk, eller

 • 2) hjemmeside (webadresse), hvor informationerne, jf. nr. 1, kan findes.

Stk. 4 Ved udenlandsk myndighed, jf. § 3, nr. 10, skal angives:

 • 1) Navn og adresse på den pågældende myndighed.

 • 2) Virksomhedens eventuelle registreringsnummer hos den pågældende myndighed.

§ 9

En anmeldelse af en virksomhed, der er registreringspligtig efter revisorlovens § 15, skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i § 4.

§ 10

Ændringer i de registrerede oplysninger efter §§ 3 og 4 skal anmeldes efter § 5, stk. 3.

Stk. 2 Ophører registreringspligten efter revisorlovens §§ 13 a eller 15, eller ophører revisionsvirksomheden på anden måde, skal virksomheden slettes i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Anmeldelse heraf skal ske i overensstemmelse med § 5, stk. 3.

§ 11

Erhvervsstyrelsen kan slette en virksomhed, jf. § 2, i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, hvis

 • 1) virksomheden ikke opfylder betingelserne for at kunne blive godkendt som en revisionsvirksomhed efter revisorlovens § 13, eller

 • 2) de registrerede oplysninger ikke opfylder kravene i § 2.

Stk. 2 Finder styrelsen, at en fejl eller mangel efter stk. 1, nr. 2, kan afhjælpes, fastsættes en frist til forholdets berigtigelse. Sker berigtigelse ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, slettes virksomheden i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

§ 12

Erhvervsstyrelsen kan slette en virksomhed, jf. § 3, i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, hvis

 • 1) virksomheden ikke opfylder betingelserne for at være registreret, jf. revisorlovens § 13 a, eller

 • 2) de registrerede oplysninger ikke opfylder kravene i § 3.

Stk. 2 Finder styrelsen, at en fejl eller mangel efter stk. 1, nr. 2, kan afhjælpes, fastsættes en frist til forholdets berigtigelse. Sker berigtigelse ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, slettes virksomheden i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

§ 13

Erhvervsstyrelsen kan slette en virksomhed, jf. § 4, i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, hvis

 • 1) virksomheden ikke opfylder betingelserne for at være registreret, jf. revisorlovens § 15, eller

 • 2) de registrerede oplysninger ikke opfylder kravene i § 4.

Stk. 2 Finder styrelsen, at en fejl eller mangel efter stk. 1, nr. 2, kan afhjælpes, fastsættes en frist til forholdets berigtigelse. Sker berigtigelse ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, slettes virksomheden i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

Kapitel 3 Revisorer
Indholdet af det offentlige register
§ 14

Registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder indeholder følgende oplysninger om revisorer, der er godkendt efter revisorlovens §§ 3 og 10, stk. 1:

 • 1) Revisors navn, faglig titel, adresse og registreringsnummer.

 • 2) Navn, adresse, hjemmeside (webadresse) og registreringsnummer på den eller de revisionsvirksomhed(er), som revisor eventuelt er beskæftiget hos eller på anden måde er tilknyttet.

 • 3) Enhver certificering til revision af finansielle virksomheder, jf. lov om finansiel virksomhed.

 • 4) Enhver registrering, som revisor har hos udenlandske myndigheder.

 • 5) Generel efteruddannelse.

 • 6) Særlig efteruddannelse i revision af finansielle virksomheder, hvis revisor er certificeret af Finanstilsynet, jf. nr. 3.

§ 15

Registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder indeholder følgende oplysninger om revisorer, der er godkendt efter revisorlovens § 11:

 • 1) Revisors navn.

 • 2) Faglig titel.

 • 3) Adresse.

 • 4) Registreringsnummer.

§ 16

Registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder indeholder følgende oplysninger om revisorer, der er registreret efter revisorlovens § 15:

 • 1) Revisors navn, faglig titel, adresse og registreringsnummer.

 • 2) Navn, adresse, hjemmeside (webadresse) og registreringsnummer på den eller de revisionsvirksomhed(er), som revisor er tilknyttet.

 • 3) Enhver registrering, som revisor har hos andre udenlandske myndigheder.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fravige oplysningskravene i stk. 1, jf. revisorlovens § 15, stk. 4.

Registrering og anmeldelse m.m.
§ 17

Det påhviler revisor at registrere oplysningerne efter § 14, nr. 4-6. Den godkendte revisor har ansvaret for rigtigheden af oplysningerne i registeret, jf. §§ 18 og 19.

Stk. 2 Registreringer skal ske elektronisk med digital signatur/NemID. Registrering af godkendte revisorer med et CPR-nr. skal ske med et personligt certifikat via www.virk.dk.

Stk. 3 Revisorer, som ikke har et CPR-nr., kan foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø eller pr. mail til erst@erst.dk.

§ 18

I forbindelse med registreringen af en revisor med et CPR-nr. overføres oplysninger efter § 14, nr. 1, fra Erhvervsstyrelsens IT-system, og oplysninger efter § 14, nr. 2, overføres fra registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, jf. § 2. Oplysninger i henhold til § 14, nr. 3, registreres af Finanstilsynet. Revisor skal derudover registrere de oplysninger, der er nævnt i § 14, nr. 4-6.

Stk. 2 En anmeldelse efter § 17, stk. 3, skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i § 14, nr. 1-2 og 4-6.

Stk. 3 Ved udenlandsk myndighed, jf. § 14, nr. 4, skal angives:

 • 1) Navn og adresse på den pågældende myndighed.

 • 2) Revisors eventuelle registreringsnummer hos den pågældende myndighed.

Stk. 4 Ved efteruddannelse, jf. § 14, nr. 5, skal angives:

 • 1) Antal timer inden for revisions- og erklæringsområdet, eksempelvis retlige krav og faglige standarder for lovpligtig revision og for revisorer, internationale og nationale revisionsstandarder, risikostyring og intern kontrol, faglig etik, uafhængighed samt god offentlig revisionsskik og forvaltningsrevision m.v.

 • 2) Antal timer inden for retlige krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, generel regnskabsteori og -principper, internationale regnskabsstandarder, regnskabsanalyse, driftsbogholderi, økonomistyring og internt regnskab samt selskabsret.

 • 3) Antal timer inden for området direkte og indirekte skatter.

Stk. 5 Ved efteruddannelse, jf. § 14, nr. 6, skal for:

 • 1) Certificering til revision af pengeinstitutter og realkreditinstitutter angives:

  • a) Antal timer inden for lov om finansiel virksomhed, herunder centrale bestemmelser, omfang af tilladelser, forståelse af finansielle virksomheder og tjenesteydelser leveret af sådanne virksomheder, introduktion til ledelse og styring af pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, bekendtgørelsen om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner, herunder generel og specifik afrapportering til tilsynsmyndigheder.

  • b) Antal timer inden for regnskabsaflæggelse, solvensopgørelse, kapitaldækningsregler samt ledelse og styring af penge- og realkreditinstitutter med særligt fokus på kreditområdet, markedsrisiko, operationelle risici, likviditetsrisici og IT-sikkerhed, herunder balanceprincippet, obligationsudstedelse, kapitalcenterstruktur og hæftelsesforhold, samt store engagementer.

  • c) Antal timer inden for revision, herunder de for kreditinstitutter specifikke dele af bekendtgørelsen om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner, særlige udfordringer ved revision af skønsmæssige poster, klassifikation, indregning, måling og værdiansættelse, samt revision af generelle og programmerede kontroller i IT systemer i pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

 • 2) Certificering til revision af revision af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser angives:

  • a) Antal timer inden for lov om finansiel virksomhed, herunder centrale bestemmelser, omfang af tilladelser, forståelse af finansielle virksomheder og tjenesteydelser leveret af sådanne virksomheder, introduktion til ledelse og styring af pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, bekendtgørelsen om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner, herunder generel og specifik afrapportering til tilsynsmyndigheder.

  • b) Antal timer inden for regnskabsaflæggelse, solvensopgørelse, samt ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser med særligt fokus på forsikringsmæssige risici, investeringsområdet, operationelle risici og IT-sikkerhed, herunder genforsikring, investeringsaktiver, teknisk grundlag, rentekurver, kontribution, pensionsafkastbeskatningsloven, aktuarmæssige modeller samt afløbsnoter.

  • c) Antal timer inden for revision, herunder de for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser specifikke dele af bekendtgørelsen om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner, særlige forhold ved revision af skønsmæssige poster, herunder klassifikation, indregning, måling og værdiansættelse, samt revision af generelle og programmerede kontroller i IT systemer i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

 • 3) Certificering til revision af både pengeinstitutter og realkreditinstitutter samt til forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser angives:

  • a) Antal timer inden for lov om finansiel virksomhed, herunder centrale bestemmelser, omfang af tilladelser, forståelse af finansielle virksomheder og tjenesteydelser leveret af sådanne virksomheder, introduktion til ledelse og styring af pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, bekendtgørelsen om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner, herunder generel og specifik afrapportering til tilsynsmyndigheder.

  • b) Antal timer inden for regnskabsaflæggelse, solvensopgørelse, kapitaldækningsregler samt ledelse og styring af penge- og realkreditinstitutter med særligt fokus på kreditområdet, markedsrisiko, operationelle risici, likviditetsrisici og IT-sikkerhed, herunder balanceprincippet, obligationsudstedelse, kapitalcenterstruktur og hæftelsesforhold, samt store engagementer.

  • c) Antal timer inden for revision, herunder de for kreditinstitutter specifikke dele af bekendtgørelsen om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner, særlige udfordringer ved revision af skønsmæssige poster, klassifikation, indregning, måling og værdiansættelse, samt revision af generelle og programmerede kontroller i IT systemer i pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

  • d) Antal timer inden for regnskabsaflæggelse, solvensopgørelse, samt ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser med særligt fokus på forsikringsmæssige risici, investeringsområdet, operationelle risici og IT-sikkerhed, herunder genforsikring, investeringsaktiver, teknisk grundlag, rentekurver, kontribution, pensionsafkastbeskatningsloven, aktuarmæssige modeller samt afløbsnoter.

  • e) Antal timer inden for revision, herunder de for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser specifikke dele af bekendtgørelsen om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner, særlige forhold ved revision af skønsmæssige poster, herunder klassifikation, indregning, måling og værdiansættelse, samt revision af generelle og programmerede kontroller i IT systemer i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

§ 19

Ændringer i de registrerede oplysninger efter § 18, stk. 3-5, for en revisor med CPR-nr., skal registreres i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder i overensstemmelse med § 17, stk. 2.

Stk. 2 Ændringer i de registrerede oplysninger efter § 14, nr. 1-2, og § 18, stk. 3-5, for en revisor uden CPR-nr., skal anmeldes i overensstemmelse med § 17, stk. 3.

§ 20

Ændringer i de registrerede oplysninger efter §§ 15-16 skal anmeldes efter § 17, stk. 3.

§ 21

Erhvervsstyrelsen kan slette en revisor i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, hvis

Stk. 2 Finder styrelsen, at en fejl eller mangel efter stk. 1, nr. 2, kan afhjælpes, fastsættes en frist til forholdets berigtigelse. Sker berigtigelse ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, slettes revisor i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

Kapitel 4 Frister
§ 22

Ændring af oplysninger, jf. § 7, stk. 1, og § 10, stk. 1, skal registreres eller anmeldes senest 2 uger efter ændringen har fundet sted. Registrering eller anmeldelse efter § 7, stk. 2, og § 10, stk. 2, skal ske senest 2 uger efter, at betingelserne i revisorlovens § 13 § 13 a eller § 15 ikke længere er opfyldt, eller efter virksomhedens ophør.

§ 23

Ændring af oplysninger, jf. §§ 19 og 20, skal registreres eller anmeldes senest 2 uger efter ændringen har fundet sted, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Oplysninger om efteruddannelse i henhold til § 14, nr. 5, skal være indberettet senest den 1. april i året efter udløbet af en treårs-efteruddannelsesperiode.

Stk. 3 Oplysninger om efteruddannelse i henhold til § 14, nr. 6, skal være indberettet senest den 1. april i det efterfølgende år.

Kapitel 5 Straffebestemmelser
§ 24

Overtrædelse af §§ 22 og 23 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 25

Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. juni 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1535 af 9. december 2015 om register over godkendte revisionsvirksomheder og revisorer ophæves.