Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler § 95

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 661 af 30. maj 2023

§ 95

De i § 1, stk. 5, nr. 1, nævnte rekvisitioner kan kun afgives af depotets leder eller stedfortræder.

Stk. 2 De i § 1, stk. 5, nr. 2, 3 og 5, nævnte rekvisitioner skal afgives af en læge eller tandlæge. Rekvisitioner efter § 1, stk. 5, nr. 6, skal afgives af en læge.

Stk. 3 Uanset bestemmelsen i stk. 2 kan den læge eller tandlæge, der er ansvarlig for afdelingen eller lign., dog bestemme, at rekvisition af lægemidler, der ikke er underkastet særlig overvågning i henhold til § 4, i et nærmere bestemt omfang kan foretages af en dertil bemyndiget person, der ikke er læge eller tandlæge.

Stk. 4 Afdelingens ansvarlige læge kan bestemme, at rekvisitioner af lægemidler, underkastet særlig overvågning efter § 4, kan afgives af bemyndigede personer efter følgende betingelser:

  • 1) Afdelingen skal have medicinservice. Ved medicinservice forstås en ydelse, hvor sygehusapotekets personale i samarbejde med den enkelte sygehusafdeling sikrer, at de nødvendige lægemidler er til rådighed og medvirker til optimal økonomisk anvendelse og lagerstyring af afdelingens lægemidler.

  • 2) Der skal foreligge en underskrevet erklæring fra afdelingens ansvarlige læge om bemyndigelse af kompetent personale.

  • 3) Der skal foreligge skriftlige instruktioner for rekvireringen, herunder for, hvordan rekvireringen kan finde sted på betryggende vis (kvalitetsstyring).

  • 4) Rekvisitionen skal afgives via et medicinrekvireringssystem, som nævnt i § 92, stk. 2.

  • 5) De rekvirerede lægemidler og mængden heraf skal indgå i afdelingens standardsortiment.

  • 6) Sygehusapoteket skal mindst en gang om måneden sende en opgørelse over rekvirerede lægemidler omfattet af § 4 til afdelingens ansvarlige læge, der ved sin underskrift skal godkende opgørelsen.

Stk. 5 Rekvisitioner foretaget af apotekspersonale, skal ekspederes og kontrolleres af en anden end den, der har afsendt rekvisitionen via medicinservice.

Stk. 6 De i § 1, stk. 5, nr. 4, nævnte rekvisitioner kan afgives af jordemødre, sygeplejersker, tandplejere, skibsførere og redere, fabrikanter af redningsbåde, ledere af servicestationer, der foretager eftersyn af redningsbåde og -flåder, personer, der er bemyndiget til at rekvirere lægemidler til ambulancer, samt ledere af virksomheder, der beskæftiger sig med svejsearbejde, jf. § 97, § 99, § 100, §§ 102-104 og § 107.