Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler § 62

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 661 af 30. maj 2023

Substitution
§ 62

Apoteket skal udlevere det billigste lægemiddel i gruppen af apoteksforbeholdte lægemidler jf. lægemiddellovens § 60, stk. 1, og af vacciner, som ifølge bilag 1 eller bilag 2 kan erstatte det anviste lægemiddel (substitution), jf. dog stk. 4.

Stk. 2 Omfatter anvisningen flere lægemidler med samme navn (direkte forhandlede og parallelimporterede), finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 1, finder ikke anvendelse, hvis receptudstederen udtrykkeligt på recepten har anført, at der ikke må ske substitution, jf. § 67, stk. 1.

Stk. 4 Bestemmelsen i stk. 1 kan undtagelsesvis fraviges, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Prisforskellen mellem det billigste lægemiddel i gruppen og det lægemiddel i lægemiddelgruppen, som apoteket har til hensigt at udlevere, er mindre end

    • a) 5 kr., såfremt det billigste lægemiddel i gruppen koster 100 kr. eller derunder,

    • b) 5 pct. af prisen på det billigste lægemiddel, såfremt det billigste lægemiddel i gruppen koster mere end 100 kr., men mindre end 400 kr., eller

    • c) 20 kr., såfremt det billigste lægemiddel i gruppen koster 400 kr. eller derover.

  • 2) Der foreligger i forbindelse med dosisdispensering af lægemidler til navngivne medicinbrugere en særlig situation, hvor dosisdispensering af det billigste lægemiddel i gruppen ikke kan ske maskinelt, jf. apotekerlovens § 11, stk. 1, nr. 11.

  • 3) Der foreligger i forbindelse med dosisdispensering af lægemidler til medicinbrugere, der behandles i primærsektoren, jf. § 108, nr. 4, en situation, hvor prisforskellen mellem det billigste lægemiddel i gruppen egnet til dosisdispensering og det lægemiddel i lægemiddelgruppen, som apoteket har til hensigt at dosisdispensere, er mindre end 10 pct. opgjort ud fra billigste lægemiddelenhedspris i gruppen egnet til dosisdispensering uanset pakningsstørrelse.

Stk. 5 Ved beregningen efter stk. 4, nr. 1, anvendes forbrugerprisen, jf. bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler.

Stk. 6 Uanset bestemmelserne i stk. 1-5 kan medicinbrugeren forlange at få udleveret det anviste lægemiddel eller et hvilket som helst lægemiddel i gruppen af lægemidler, som ifølge bilag 1 eller bilag 2 kan erstatte det anviste lægemiddel. Det gælder dog ikke, hvis receptudstederen udtrykkeligt har anført på recepten, at der ikke må ske substitution, jf. § 67, stk. 1. Ved dosisdispensering af lægemidler til navngivne medicinbrugere skal ønske om at få udleveret et bestemt lægemiddel, jf. 1. pkt., være fremsat senest ved afgivelse af bestilling eller genbestilling til det receptekspederende apotek.

Stk. 7 Ved ekspedition af en recept på et lægemiddel, der på grund af en patentbeskyttet indikation ikke er placeret i substitutionsgruppe med lægemidler, som er synonyme med lægemidlet, skal apoteket i overensstemmelse med reglerne i stk. 1-6 udlevere det billigste synonyme lægemiddel, jf. dog stk. 8.

Stk. 8 Hvis en recept på et af de i stk. 7 nævnte lægemidler er udstedt til behandling af den patentbeskyttede indikation, skal apoteket udlevere lægemidlet med den patentbeskyttede indikation.

Stk. 9 Lægemiddelstyrelsen underretter apotekerne, når et lægemiddel har en patentbeskyttet indikation, jf. stk. 7 og 8.