14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 416 af 27. April 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Må der i en periode på 10 år fra tilbudstidspunktet påregnes at skulle foretages opretningsarbejder m.v. i ejendommen, skal rentabilitetsberegningsresultatet mindst reduceres med nutidsværdien af udgifterne hertil i dagens priser i det omfang, de i nettolejen indeholdte vedligeholdelsesudgifter, jf. § 8, stk. 5, ikke indeholder beløb til opretning m.v. Tilbagediskonteringen sker med anvendelse af en rente, der højst svarer til diskontoen, reduceret med den aktuelle inflationstakt, dog mindst 0 pct.

•••

Stk. 2 Lægges en leje, der er væsentligt større end den faktiske leje, til grund på baggrund af en reguleringsmulighed i lejelovgivningen eller lejeaftalen, jf. § 8, stk. 3, skal rentabilitetsberegningsresultatet fradrages et beløb svarende til mindrelejen i perioden, indtil den fulde lejestigning indtræder.

•••

Stk. 3 Kan der fra ejendommen frasælges et grundstykke, kan rentabilitetsberegningsresultatet tillægges en værdi heraf, jf. § 22, stk. 1, og § 27.

•••
profile photo
Profilside