14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 416 af 27. April 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Værdiansættelse af hoteller m.v.
Ved værdiansættelse af hoteller, restauranter, kursusejendomme, feriecentre, campingpladser o.lign. foretages en rentabilitetsberegning, der danner maksimum for værdiansættelsen, ved at multiplicere det sandsynlige nettooverskud før renter og afskrivninger med markedets afkastprocent, jf. § 6, stk. 2. Instituttet skal herved kritisk efterprøve lånsøgers regnskaber og budgetforudsætninger. § 9, stk. 1 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 Er ejendommen bortforpagtet, og kan lånsøger ikke fremvise forpagterens regnskaber eller budgetter, skal værdiansættelsen foretages ved at multiplicere den aktuelle årlige forpagtningsafgift med kapitaliseringsfaktoren. Påhviler der ejeren udgifter til bygningens drift, reduceres den årlige forpagtningsafgift med de årlige udgifter hertil.

•••

Stk. 3 Selv om ejendommens drift ikke er baseret på forretningsmæssige principper, foretages rentabilitetsberegningen på basis af et sandsynligt årligt nettooverskud, der med rimelighed vil kunne opnås ved normal drift henset til ejendommens karakter og beliggenhed.

•••

Stk. 4 Værdien af inventar og driftsmateriel, uanset om dette er nødvendigt for driften af ejendomme, der omfattes af stk. 1, skal fratrækkes med dagsværdien i værdiansættelsen efter kapitalisering af nettooverskuddet.

•••

Stk. 5 Uanset stk. 1-3 kan ejendomme med gode alternative anvendelsesmuligheder værdiansættes efter reglerne for kontor- og forretningsejendomme med fradrag for ombygningsudgifter.

•••
profile photo
Profilside