14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1403 af 16. december 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Frist og indfrielse
Realkreditinstituttet skal kræve lånet indfriet, hvis låntager ikke har opnået tinglyst adkomst til ejendommen, eller hvis instituttet ikke har modtaget endeligt tinglyst pantebrev uden præjudicerende retsanmærkninger senest 1 år efter udbetalingen af lånet.

•••

Stk. 2 Ved sikkerhedsstillelse for forhåndslån skal realkreditinstituttet ud over de i § 26, stk. 5, i bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer nævnte tilfælde kræve lånet indfriet, hvis byggeriet ikke er påbegyndt senest 6 måneder fra lånets udbetaling, eller hvis det ikke inden 2 år fra lånets udbetaling godtgøres, at byggearbejderne er afsluttet på lovlig vis.

•••

Stk. 3 Den i stk. 2 nævnte frist for færdiggørelse af byggeri kan undtagelsesvis forlænges med op til 6 måneder, hvis der er begrundet formodning for, at byggeriet kan afsluttes inden for den forlængede frist. Dokumentation herfor skal opbevares i lånesagen.

•••

Stk. 4 De i stk. 1-3 nævnte frister kan undtagelsesvis forlænges, hvis fristoverskridelsen hverken skyldes låntager eller realkreditinstituttet. Dokumentation herfor skal opbevares i lånesagen.

•••

Stk. 5 I det i § 13, stk. 5, nævnte tilfælde skal realkreditinstituttet uanset stk. 1 uden ugrundet ophold tilvejebringe endeligt tinglyst pantebrev.

•••
profile photo
Profilside