Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. januar 2024

Bekendtgørelse nr. 1298 af 03. september 2020

I medfør af § 6, stk. 3, og § 108, stk. 6 og 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020, og § 185 b, stk. 5, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1203 af 3. august 2020, og efter forhandling med boligministeren fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Rammeaftalen
§ 1

Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår hvert andet år en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud efter § 6, stk. 1, i lov om social service samt efter § 185 b, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., der ligger i regionen.

§ 2

Rammeaftalens anvendelsesområde er følgende typer af tilbud, der ligger i regionen:

Stk. 2 Rammeaftalen omfatter desuden

 • 1) køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, og

 • 2) regionsrådets opgave i forhold til at medvirke til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler, jf. lov om social service § 5, stk. 3.

Stk. 3 Kommunale tilbud, som alene anvendes af driftskommunen, indgår ikke i rammeaftalen.

§ 3

Kommunalbestyrelserne i regionen koordinerer udarbejdelsen af rammeaftalen, jf. § 6, stk. 2, i lov om social service.

Stk. 2 Der udarbejdes hvert andet år én samlet rammeaftale for hver region. Rammeaftalen omfatter det sociale område og boliger som er tilvejebragt med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne under det almene ældreboligområde.

§ 4

Kommunalbestyrelserne og regionsrådet kan aftale løbende revision og opdatering af hele eller dele af rammeaftalen, hvis der er behov herfor og enighed herom mellem parterne.

Rammeaftalens indhold
§ 5

Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder en beskrivelse af behovet for udvikling af indsatser og tilbud. Det skal indgå i beskrivelsen, hvorvidt der er behov for oprettelse af nye indsatser og tilbud, herunder udviklingsplaner for botilbud med mere end 100 pladser, jf. § 6. Beskrivelsen udarbejdes på baggrund af et samlet overblik over tilbud, jf. § 2, der ligger i regionen, samt kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser over sammenhængen mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud. Herudover indgår konklusioner og overvejelser fra socialtilsynets seneste årsrapporter, jf. § 9 i lov om socialtilsyn, samt centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen, jf. § 13 b, stk. 2, i lov om social service, og konklusionerne fra kommunernes tilbagemeldinger herpå siden sidste rammeaftale i drøftelserne om behovet for udvikling af indsatser og tilbud.

Stk. 2 Regionsrådet bidrager til beskrivelsen for så vidt angår de tilbud, der aktuelt drives af regionen, eller som kommunalbestyrelserne påtænker at anmode regionen om at etablere med henvisning til § 5 i lov om social service og § 185 b, stk. 1, i lov om almene boliger m.v.

Stk. 3 Følgende elementer kan, afhængigt af de lokale forhold, indgå i beskrivelsen af behovet for udvikling af eksisterende og nye indsatser og tilbud:

 • 1) Den faglige udvikling i tilbuddene.

 • 2) Fleksibel anvendelse af eksisterende tilbud.

 • 3) Kommunernes forebyggende foranstaltninger, som de har etableret eller planlægger at etablere, og som har betydning for planlægning og udvikling af tilbud, er omfattet af rammeaftalen.

§ 6

Udviklingsplaner for botilbud efter §§ 107-110 i lov om social service med over 100 pladser, jf. § 9 i lov om social service, indgår i beskrivelsen af behovet for udvikling af nye indsatser og tilbud, hvis tilbuddene benyttes af to eller flere kommuner i regionen.

§ 7

Rammeaftalen skal udarbejdes i overensstemmelse med gældende lovgivning og skal indeholde følgende vedrørende økonomi og kapacitet:

 • 1) Angivelse af hvilke konkrete tilbud der er omfattet, jf. § 2.

 • 2) Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen.

 • 3) Aftaler om takst- og prisstrukturen for de omfattede tilbud.

 • 4) Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser.

 • 5) Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi.

 • 6) Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud.

 • 7) Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud efter kapitel 33 i lov om social service og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

Stk. 2 Med henblik på styring af økonomi- og kapacitet skal rammeaftalen indeholde en vurdering og beskrivelse af økonomi og kapacitet for tilbud, der omfatter de kommunale og regionale tilbud, jf. § 2, som ligger i regionen, og som anvendes af flere kommuner end driftskommunen. Tilbud, som anvendes af flere kommuner end driftskommunen, kan dog undtages fra denne del af rammeaftalen, hvis der er indgået en aftale mellem driftskommunen og en anden eller få andre kommuner, som anvender de konkrete tilbud, hvis aftalen omfatter punkterne efter § 7, stk. 1, nr. 2, 3 og 6.

Stk. 3 Som led i beskrivelsen af behovet for udvikling af eksisterende og nye indsatser og tilbud foretages et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af pladser eller tilbud.

Drøftelser i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen
§ 8

Ved indgåelse af rammeaftalen skal kommunalbestyrelserne og regionsrådet drøfte følgende:

§ 9

I forbindelse med beskrivelsen af behovet for udvikling af eksisterende og nye indsatser og tilbud skal kommunalbestyrelser og regionsråd sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om den sikrede boform Kofoedsminde og sikrede afdelinger til unge.

Stk. 2 Det påhviler regionerne eller en eller flere kommuner at etablere tilbud efter § 108 i lov om social service til personer, med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har bopæl på Færøerne eller i Grønland, og hvis behov for hjælp ikke kan dækkes gennem tilbud på Færøerne eller i Grønland. Region Sjælland fastlægger behovet for og forventet forbrug af pladser fordelt på målgrupper efter forhandling med Departementet for Sociale Anliggender, Familier og Justitsområdet i Grønland og Almannastovan på Færøerne og koordinerer antallet af pladser regionerne imellem.

Tidsfristen
§ 10

Rammeaftalen, jf. § 1, skal være indgået senest den 1. december i den kommunale valgperiodes 1. år med virkning for valgperiodens 2. og 3. år og den 1. december i den kommunale valgperiodes 3. år med virkning for valgperiodens 4. år og den følgende valgperiodes 1. år. Aftalen skal offentliggøres på den enkelte kommunes og regionens hjemmesider og sendes til Socialstyrelsen umiddelbart efter indgåelsen.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
§ 11

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. september 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1226 af 18. august 2020 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde ophæves.

Stk. 3 I forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2021-22 skal kommunalbestyrelserne i hver region behandle Socialstyrelsens eventuelle centrale udmeldinger af målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner, som er udmeldt senest den 31. januar 2020, jf. lov om social service § 13 b, stk. 2. Regionsrådet bidrager til kommunalbestyrelsernes behandling af Socialstyrelsens centrale udmeldinger for så vidt angår de tilbud, der aktuelt drives af regionen, eller som kommunalbestyrelserne påtænker at anmode regionen om at etablere med henvisning til § 5 i lov om social service.