Bekendtgørelse om rådighed § 44

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om rådighed er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. januar 2024

Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. august 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1732 af 27. august 2021, bekendtgørelse nr. 2094 af 24. november 2021, bekendtgørelse nr. 2682 af 28. december 2021, bekendtgørelse nr. 394 af 28. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2023

§ 44

Hvis et medlem ikke anses for at stå til rådighed efter § 32 og §§ 39-43 kan medlemmet ikke få dagpenge.

Stk. 2 Ved en afgørelse om tab af retten til dagpenge, efter at a-kassen har givet medlemmet en frist til at registrere jobsøgning, jf. §§ 40 og 43, skal a-kassen træffe afgørelse om, at medlemmet ikke kan få dagpenge med virkning fra dagen efter fristens udløb.

Stk. 3 Ved en afgørelse om tab af retten til dagpenge, efter at a-kassen ved en rådighedssamtale har vurderet, at medlemmet ikke står til rådighed, skal a-kassen træffe afgørelse om, at medlemmet ikke kan få dagpenge med virkning fra dagen for samtalens afholdelse.

Stk. 4 Et fuldtidsforsikret medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet 300 løntimer i en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 276 løntimer i en sammenhængende periode, der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger, jf. dog stk. 6 og 7.

Stk. 5 Et deltidsforsikret medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet 150 løntimer i en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 138 løntimer inden for en sammenhængende periode, der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger, jf. dog stk. 6 og 7.

Stk. 6 For medlemmer, der i perioderne efter stk. 4 og 5 både har fået indberettet løn månedsvis og uge- eller 14-dagesvis, er den seneste indberetning afgørende for, hvilket løntimekrav, jf. stk. 4 og 5, medlemmet skal opfylde. Et medlem skal opfylde det løntimekrav, som gælder for den forsikringsstatus, medlemmet har på det tidspunkt, hvor medlemmet søger om at få dagpenge igen.

Stk. 7 Et medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet har haft en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed, jf. § 53, stk. 3, nr. 1-3, i loven, der i et indkomstår udgør mindst 243.996 kr. (2021) for fuldtidsforsikrede og mindst 162.660 kr. (2021) for deltidsforsikrede, og medlemmet i det pågældende år ikke har modtaget dagpenge. Kun indkomstår, der er afsluttet efter det tidspunkt, hvor medlemmet har mistet retten til dagpenge, jf. stk. 1, kan anvendes.

Stk. 8 Opgørelsen af løntimer i stk. 4 og 5 sker efter § 14 i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge. Kun indberettede løntimer, der vedrører perioder, som ligger efter det tidspunkt, hvor medlemmet har mistet retten til dagpenge, jf. stk. 1, kan medregnes i opgørelsen. Løntimer i en indberetningsperiode, der går henover det tidspunkt, hvor medlemmet har mistet retten til dagpenge, kan medregnes forholdsmæssigt.

Stk. 9 Den periode, inden for hvilken kravet efter stk. 4 og 5 skal være opfyldt, forlænges, hvis der i perioden forekommer syge- eller barselsdagpenge, ferie afholdt inden for ferielovens rammer samt søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage, som ikke kan medregnes til opgørelse af beskæftigelseskravet efter §§ 14 og 15 og §§ 26-28 i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

Stk. 10 Medlemmet kan få dagpenge igen fra den dag i en indberetningsperiode, hvor løntimekravet, jf. stk. 4 og 5, er opfyldt. Medlemmet kan få dagpenge igen fra den dag, hvor a-kassen modtager dokumentation for, at medlemmet opfylder betingelserne i stk. 7.

Stk. 11 Et medlem, der ikke står til rådighed, fordi medlemmet har forbeholdt sin arbejdskraft for en bestemt arbejdsgiver eller arbejdsplads, jf. § 31, kan igen få dagpenge, hvis medlemmet dokumenterer, at årsagen til den manglende rådighed ikke længere er til stede.

Stk. 12 Medlemmet kan ikke opfylde kravet i stk. 4 og 5 med løntimer fra arbejde af den karakter, der var årsag til den manglende rådighed, jf. § 31.