Bekendtgørelse om rådighed

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om rådighed er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. august 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1732 af 27. august 2021, bekendtgørelse nr. 2094 af 24. november 2021, bekendtgørelse nr. 2682 af 28. december 2021, bekendtgørelse nr. 394 af 28. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2023

I medfør af § 52 f, § 57, stk. 5, § 62, stk. 10, § 62 a, stk. 4, § 62 b, stk. 3, § 63 a, stk. 3, § 65, stk. 6, § 65 a, stk. 7, § 88, stk. 4, og § 100 c i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 234 af 10. februar 2022, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1 Område og begreber m.v.
§ 1

Reglerne i denne bekendtgørelse omfatter medlemmer af en a-kasse, som

 • 1) anmoder om eller får udbetalt dagpenge, herunder supplerende dagpenge,

 • 2) afvikler en karantæne,

 • 3) anmoder om at få udstedt efterlønsbevis eller

 • 4) anmoder om at gå på efterløn.

Stk. 2 Bekendtgørelsen omfatter også dagpengeberettigede medlemmer af en a-kasse, som deltager i jobrettet uddannelse eller tilbud, eller som arbejder som vikar i forbindelse med jobrotation efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Anden aktør: En anden offentlig eller privat samarbejdspartner, som jobcenteret har indgået aftale med.

 • 2) Samtale: Alle samtaler, som jobcenteret, a-kassen eller anden aktør indkalder medlemmet til, eller som medlemmet selv booker, efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

 • 3) Aktivitet: En aktivitet efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller en anden aktivitet, som jobcenteret, a-kassen eller anden aktør indkalder et medlem til med henblik på at øge medlemmets muligheder for at få arbejde.

 • 4) Udeblivelse fra en samtale eller aktivitet: At et medlem ikke møder til en samtale eller aktivitet, som medlemmet er indkaldt til, og som medlemmet har pligt til at møde til, uanset om medlemmet har meldt afbud eller afslået at møde til samtalen eller aktiviteten, før denne skulle have været afholdt. Det sidestilles med en indkaldelse, når medlemmet selv har booket en samtale.

 • 5) Tilbud: Tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 • 6) Udeblivelse fra et tilbud: At et medlem i en eller flere dage ikke møder til et tilbud, som medlemmet er begyndt på.

 • 7) Jobrettet uddannelse: 6 ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 • 8) »Krav til jobsøgning«: De krav til medlemmets jobsøgning, der skal udarbejdes efter bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

 • 9) Joblog: Joblog på »Min side« på Jobnet eller a-kassens digitale joblog efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 • 10) Uploade jobansøgninger i joblog: At medlemmet digitalt overfører jobansøgninger til joblog, så jobcenteret og a-kassen kan se dem.

 • 11) A-kassens selvbookingsystem: Den digitale selvbetjeningsløsning til brug for medlemmers booking og ombooking af samtaler i a-kassen, som a-kassen skal stille til rådighed for ledige medlemmer. A-kassens selvbookingsystem skal kunne tilgås via a-kassens hjemmeside.

Stk. 2 Anden aktør sidestilles i denne bekendtgørelse med jobcenteret i det omfang, kommunen har overladt det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelser efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 17 a i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Kapitel 2 Generelle rådighedsbetingelser
§ 3

Et ledigt medlem kan kun få dagpenge, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Bopæl og ophold
§ 4

Et medlem skal have bopæl og opholde sig i Danmark, jf. dog forordning (EF) nr. 883/2004, artikel 64 og 65.

§ 5

Et medlem kan få dagpenge under arbejdssøgning i et andet land, hvis medlemmet inden afrejsen godtgør over for a-kassen at have en aftale med en arbejdsgiver om en ansættelsessamtale i det andet land. Medlemmet skal give meddelelse om opholdets varighed til jobcenteret og a-kassen før rejsen. Medlemmet skal komme tilbage til Danmark inden for 5 dage.

§ 6

Et medlem, som modtager tilskud til uddannelse efter pulje om certifikater til ledige flyveledere og piloter, kan få dagpenge på enkeltdage under uddannelse i et andet land. Det er et krav, at uddannelsen opfylder betingelserne i § 34. Medlemmet skal inden afrejsen godtgøre over for a-kassen at have en aftale med uddannelsesstedet i det andet land. Medlemmet skal give meddelelse om opholdets varighed til jobcenteret og a-kassen før rejsen. Medlemmet skal komme tilbage til Danmark inden for 5 dage.

Tilmelding som arbejdssøgende
§ 7

Et medlem skal være tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret for at kunne få dagpenge. Medlemmet skal være tilmeldt i hele den periode, medlemmet anmoder om dagpenge for. Medlemmet anses for tilmeldt, når tilmeldingen er sket i det fælles datagrundlag for beskæftigelsesindsatsen. For at forblive tilmeldt skal medlemmet selv booke samtaler, som medlemmet har pligt til at booke, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2 Har medlemmet ikke fået dagpenge, kan a-kassen udbetale dagpenge for en periode med manglende tilmelding, jf. stk. 1, hvis

 • 1) medlemmet har et datostemplet dagpengekort eller en kvittering for digital tilmelding, som viser, at medlemmet skulle have været tilmeldt i perioden,

 • 2) den manglende tilmelding skyldes a-kassens forhold eller forhold hos jobcenteret, som jobcenteret eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bekræftet, eller

 • 3) den manglende tilmelding skyldes, at jobcenteret ikke har kunne nå at registrere et medlem omfattet af en midlertidige arbejdsfordelingsordning, jf. lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19, som arbejdssøgende samme dag, som arbejdsfordelingen træder i kraft.

Stk. 3 Udbetaling efter stk. 2 kan ske, hvis medlemmet ikke har kunnet hindre eller afhjælpe den manglende tilmelding, og de øvrige betingelser for at udbetale dagpenge i perioden er opfyldt.

Stk. 4 Udbetaling af dagpenge efter stk. 2 til et ledigt medlem kan dog først ske, når medlemmet er tilmeldt som arbejdssøgende, jf. stk. 1.

Stk. 5 Når betingelserne i stk. 3 er opfyldt, kan direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering give tilladelse til, at a-kassen udbetaler dagpenge.

Overtagelse af arbejde
§ 8

Et medlem skal kunne overtage arbejde ved arbejdstids begyndelse dagen efter, at medlemmet er henvist til arbejde af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør.

Stk. 2 Kravet om varslet kan fraviges for et medlem, hvis jobcenteret eller a-kassen på forhånd har orienteret medlemmet herom.

§ 9

Et medlem skal kunne overtage rimeligt arbejde med fuld sædvanlig arbejdstid på de vilkår, som er almindelige inden for det pågældende faglige område. For deltidsforsikrede er fuld sædvanlig arbejdstid 30 timer om ugen.

Stk. 2 Rimeligt arbejde omfatter alt arbejde, som medlemmet kan varetage. Arbejdet er også rimeligt, hvis medlemmet kan varetage det efter et kortere uddannelsesforløb, og medlemmet får tilbudt den fornødne oplæring i forbindelse med henvisningen.

§ 10

Et medlem skal som udgangspunkt kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 3 timer med offentlige transportmidler. Efter 3 måneders sammenlagt ledighed skal medlemmet kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på mere end 3 timer med offentlige transportmidler.

Stk. 2 Et medlem skal i særlige situationer kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 4 timer med offentlige transportmidler.

Stk. 3 Et medlem, der er mellem- eller højtuddannet, skal uanset daglig transporttid kunne overtage arbejde, hvis det er nødvendigt for at få ledige stillinger besat med kvalificeret arbejdskraft.

Stk. 4 Hvis et medlem bor i et område, hvor det er nødvendigt med længere transporttid end sædvanligt, må medlemmet acceptere denne transporttid.

Pligt til selv at booke samtaler
§ 11

Et medlem har pligt til selv at booke jobsamtaler i jobcenteret eller hos anden aktør og rådighedssamtaler hos a-kassen, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 12.

§ 12

Et medlem har pligt til selv at booke 2 rådighedssamtaler inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, jf. § 41, stk. 1, i a-kassens selvbookingsystem. Pligten til selv at booke samtaler gælder, uanset om en samtale skal holdes ved personligt fremmøde eller på anden vis.

Stk. 2 Medlemmet skal booke hver af samtalerne inden for en frist, som fastsættes af a-kassen.

Stk. 3 Hvis medlemmet ikke har booket samtalen inden for fristen, afmelder a-kassen medlemmet som arbejdssøgende i jobcenteret. Afmeldingen sker med virkning fra og med dagen efter a-kassens frist, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4 Hvis medlemmet er blevet afmeldt, fordi medlemmet ikke selv har booket en samtale, skal a-kassen fastsætte en ny frist for booking af en samtale, når medlemmet igen tilmelder sig som arbejdssøgende i jobcentret. Hvis medlemmet ikke har booket samtalen inden for fristen, afmelder a-kassen medlemmet som arbejdssøgende i jobcenteret. Afmeldingen sker med virkning fra og med dagen efter a-kassens frist, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5 Medlemmet har mulighed for at ombooke en samtale inden for den af a-kassen fastsatte frist i det omfang, der er ledige tider.

Stk. 6 A-kassen kan i helt særlige tilfælde fratage et medlem retten til selv at booke samtaler, hvis a-kassen finder, at medlemmet booker samtaler på en anden måde end aftalt.

Stk. 7 A-kassen kan fritage et medlem for pligten til selv at booke samtaler, hvis afholdelsen af samtaler er betinget af særlige lokaliteter eller deltagelse af tolk, medmindre medlemmet ikke ønsker at blive fritaget.

Stk. 8 A-kassen kan efter anmodning fra et medlem fritage medlemmet for pligten til selv at booke samtaler, hvis a-kassen vurderer, at det er uforholdsmæssigt svært eller umuligt for medlemmet selv at booke samtaler, fordi

 • 1) medlemmet har meget ringe it-kundskaber,

 • 2) medlemmet har betydelige sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, eller

 • 3) medlemmet har betydelig fysisk, kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse.

Stk. 9 Et medlem, der er fritaget for selv at booke samtaler efter stk. 8, kan henvende sig til a-kassen, hvis medlemmet ønsker fremadrettet selv at booke samtaler eller ombooke samtaler.

Deltagelse i samtaler, aktiviteter og tilbud
§ 13

Et medlem skal deltage i samtaler, aktiviteter og tilbud, der øger mulighederne for at få arbejde.

Stk. 2 Et medlem skal kunne møde til samtaler med jobcenteret, a-kassen eller anden aktør samt til aktiviteter og tilbud dagen efter, at medlemmet har modtaget indkaldelse hertil. Medlemmet skal også kunne møde til samtaler, som medlemmet selv har booket.

Stk. 3 Medlemmet har pligt til at møde til samtaler og aktiviteter, som jobcenteret, a-kassen eller anden aktør indkalder til, og møde til samtaler, som medlemmet selv har booket, herunder til at holde kontakt med jobcenteret, a-kassen og anden aktør, jf. stk. 5.

Stk. 4 Medlemmet har også pligt til at møde til og deltage i tilbud fra jobcenteret eller anden aktør.

Stk. 5 Et medlem, der deltager i et tilbud, skal søge arbejde, jf. § 15, og kunne overtage arbejde med dags varsel, medmindre jobcenteret har fraveget kravet, eller andet følger af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 6 Et medlem kan vælge, om samtaler med a-kassen, dog ikke cv-samtalen efter § 25 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal holdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller ved personligt digitalt fremmøde. A-kassen kan dog beslutte, at en samtale skal afholdes ved personligt fremmøde, hvis a-kassen vurderer, at der er behov for en fysisk samtale, herunder hvis medlemmet har behov for særlig vejledning om jobsøgning, eller der er tvivl om medlemmets rådighed.

§ 13a

Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af covid-19 kan et medlem få dagpenge, uanset medlemmet ikke kan overtage arbejde, jf. § 8, eller deltage i samtaler, aktiviteter eller tilbud, der forudsætter fysisk fremmøde, jf. § 13, hvis det skyldes, at medlemmet ikke har pasningsmulighed for et eller flere børn.

CV
§ 14

Et medlem skal senest to uger efter tilmeldingen som arbejdssøgende oprette et CV og gøre det tilgængeligt på Jobnet. Medlemmet skal endvidere angive mindst ét jobmål.

Stk. 2 Uanset stk. 1 er et medlem, der er omfattet af en midlertidig arbejdsfordeling i henhold til lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19, undtaget fra kravet om CV, jf. bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet.

Jobsøgning
§ 15

Et medlem skal søge arbejde, jf. §§ 9 og 10, med henblik på at komme hurtigst muligt i ordinær beskæftigelse.

Stk. 2 Medlemmet skal være aktiv jobsøgende fra første ledige dag og i hele den periode, medlemmet ønsker at få dagpenge for, herunder i uger hvor medlemmet får supplerende dagpenge, jf. dog §§ 22-26 og 29.

Stk. 3 Medlemmet skal søge job kontinuerligt, herunder under deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4 Medlemmet skal søge opslåede stillinger. Medlemmet skal i øvrigt søge arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende faglige område.

Stk. 5 Medlemmet skal primært søge helårsarbejde med fuld sædvanlig arbejdstid.

Stk. 6 Medlemmets jobsøgning skal være realistisk og seriøs.

Stk. 7 Medlemmet skal søge arbejde, som pågældende er vejledt om i »Krav til jobsøgning«.

Stk. 8 Medlemmet skal overholde de aftaler om jobsøgning, som er indgået med a-kassen, jobcenteret eller anden aktør.

Stk. 9 Medlemmet skal søge konkrete job efter pålæg af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør.

Stk. 10 Medlemmet skal løbende registrere sine jobsøgningsaktiviteter i joblog.

Stk. 11 Medlemmet skal uploade det antal jobansøgninger, som a-kassen har bedt om, i joblog.

Raskmelding på Jobnet
§ 16

Et sygemeldt medlem, der bliver rask, skal melde sig rask på Jobnet for at kunne få dagpenge.

Konsekvenser
§ 17

Et medlem kan ikke få dagpenge, så længe medlemmet ikke har bopæl og opholder sig i Danmark, jf. § 4, ikke er tilmeldt som arbejdssøgende, jf. § 7, eller ikke kan overtage arbejde eller deltage i samtaler, aktiviteter eller tilbud, jf. §§ 8-13.

Stk. 2 A-kassen kan ud fra en konkret rådighedsvurdering, jf. § 39, træffe afgørelse om, at medlemmet skal opfylde et arbejdskrav, jf. § 44, for igen at kunne få dagpenge.

§ 18

Et medlem kan ikke få dagpenge, hvis medlemmet ikke senest to uger efter tilmeldingen som arbejdssøgende har et godkendt CV på Jobnet, og dette skyldes medlemmet, jf. § 14, stk. 1. Medlemmet kan igen få dagpenge, når medlemmet har et godkendt CV. Uanset 1. pkt. kan der udbetales dagpenge til et medlem, som er omfattet af § 14, stk. 2.

§ 19

Et medlem kan ikke få dagpenge, så længe medlemmet udebliver fra en samtale eller en aktivitet, som jobcenteret, a-kassen eller anden aktør har indkaldt medlemmet til skriftligt og personligt, og som medlemmet har pligt til at møde til. Når et medlem selv har booket samtalen, sidestilles medlemmets booking med en indkaldelse.

Stk. 2 Stk. 1 finder også anvendelse, hvor en samtale skal holdes telefonisk, eller ved personligt digitalt fremmøde, og hvor samtalen ikke holdes på grund af forhold, som skyldes medlemmet.

Stk. 3 Medlemmet kan få dagpenge igen, når medlemmet har henvendt sig om udeblivelsen til den af henholdsvis jobcenteret, a-kassen eller anden aktør, som medlemmet skulle have holdt samtale med. Medlemmet kan dog ikke få dagpenge for den dag, hvor samtalen eller aktiviteten skulle have været afholdt.

Stk. 4 Hvis medlemmet udebliver fra en samtale eller aktivitet, som medlemmet har meldt afbud til eller afslået at møde til inden samtalen eller aktiviteten, kan medlemmet ikke få dagpenge for den dag, hvor samtalen eller aktiviteten skulle have været afholdt.

§ 20

Et medlem kan ikke få dagpenge, så længe medlemmet udebliver fra et tilbud, som medlemmet er begyndt på, og som medlemmet har pligt til at deltage i.

Stk. 2 Medlemmet har ikke pligt til at deltage i tilbuddet, hvis medlemmet har begrundet fravær fra tilbuddet. Medlemmet skal forud for udeblivelsen have givet besked om udeblivelsen til tilbudsstedet.

Stk. 3 Medlemmet kan tidligst få dagpenge, når medlemmet igen deltager i tilbuddet. Hvis medlemmet igen deltager i tilbuddet den samme dag, som medlemmet er udeblevet, kan pågældende ikke få dagpenge for den dag.

§ 21

Et sygemeldt medlem kan ikke få dagpenge, så længe medlemmet ikke har meldt sig rask på Jobnet, og den manglende raskmelding skyldes medlemmets forhold, jf. dog § 22.

Stk. 2 Medlemmet kan få dagpenge igen, når medlemmet har raskmeldt sig på Jobnet.

Kapitel 3 Dagpenge under de første 14 dages sygdom
§ 22

Et medlem, som får dagpenge under de første 14 dages sygdom, jf. § 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., er ikke omfattet af kravet om at været tilmeldt som arbejdssøgende, jf. § 6.

Stk. 2 Medlemmet kan tidligst få dagpenge under sygdom fra den dato, medlemmet har meldt sig syg hos a-kassen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 A-kassen kan udbetale dagpenge under sygdom fra første sygedag, selv om medlemmet ikke har meldt sig syg, hvis der foreligger en fyldestgørende begrundelse for, at medlemmets sygemelding ikke er sket rettidigt.

Stk. 4 I perioden, hvor medlemmet modtager dagpenge under de første 14 dages sygdom, har medlemmet ikke pligt til at overtage henvist arbejde, søge arbejde, booke samtaler, møde til samtaler og aktiviteter samt deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. §§ 7-15.

Stk. 5 Et medlem kan få dagpenge under de første 14 dages sygdom, uanset om medlemmet ikke opholder sig i Danmark, jf. § 4, hvis der foreligger særlige omstændigheder herfor.

Mindre intensiv indsats
§ 23

Et medlem, der er omfattet af en mindre intensiv indsats for visse persongrupper, jf. kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ikke pligt til at deltage i samtaler i jobcenteret, a-kassen eller hos anden aktør, jf. dog § 42 a, stk. 1.

Stk. 2 Medlemmet har heller ikke pligt til at deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3 Medlemmet har ikke pligt til at søge arbejde. For et medlem, der er omfattet af en arbejdsfordelingsordning, gælder fritagelsen for pligten til at være jobsøgende dog kun i de første 6 uger af arbejdsfordelingsordningen, jf. dog stk. 5. Når medlemmet skal søge arbejde, skal medlemmet også deltage i rådighedssamtaler i a-kassen.

Stk. 4 Medlemmet har pligt til at overtage relevant henvist arbejde. Relevant arbejde omfatter arbejde, som medlemmet kan varetage i den periode, hvor pågældende er omfattet af en mindre intensiv indsats. Et medlem, der er omfattet af en arbejdsfordeling i henhold til lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19, har dog ikke pligt til at stå til rådighed for henvist arbejde.

Stk. 5 For et medlem, der er omfattet af en arbejdsfordeling i henhold til lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19, gælder fritagelsen for pligten til at være jobsøgende i hele perioden med arbejdsfordeling.

Puljen til uddannelsesløft - tilbud om en erhvervsuddannelse
§ 24

Et medlem, der deltager i tilbud om en erhvervsuddannelse, jf. §§ 96 og 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ikke pligt til at søge arbejde og stå til rådighed for henvist arbejde.

Puljen til uddannelse til personer, som har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv
§ 25

Et medlem, der deltager i tilbud efter § 97 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ikke pligt til at søge arbejde og stå til rådighed for henvist arbejde.

Stk. 2 Et medlem, der deltager i tilbud efter § 97 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er fritaget for pligten til at deltage i rådighedssamtaler og aktiviteter i a-kassen efter § 13, stk. 1-3, herunder også pligten til selvbooking af samtaler med a-kassen efter §§ 11 og 12, stk. 1.

Stk. 3 Et medlem, der deltager i tilbud efter § 97 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er fritaget for pligten til at deltage i tilbuddet, samt pligten til at deltage i andre tilbud, herunder tilbud som allerede er påbegyndt, jf. § 13, stk. 4.

Jobrettet uddannelse
§ 26

Et medlem, der deltager i jobrettet uddannelse, er fritaget fra rådighed, jf. § 50, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Orlov
§ 27

Et medlem kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet i resten af en orlovsperiode fra et arbejde, hvis perioden er over 4 uger, og medlemmet ikke har mulighed for at genoptage arbejdet med det samme.

Stk. 2 Et medlem kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet imellem to perioder med barselsorlov, hvis perioden er over 4 uger.

Borgerligt ombud mv.
§ 28

Et medlem kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, selv om medlemmet har borgerligt ombud eller andet hverv i det offentliges interesse, som begrænser muligheden for at overtage arbejde.

Tilladelse af Kommunalbestyrelsen til deltagelse i et forløb efter repatrieringslovens § 6
§ 29

Et medlem, som har ret til at få udbetalt dagpenge, og som efter repatrieringslovens § 6 af kommunalbestyrelsen har fået tilladelse til deltagelse i praktik eller uddannelsesforløb eller i rekognosceringsrejser til hjemlandet, det tidligere opholdsland eller et land, hvortil den pågældende har nær familiemæssig tilknytning, med henblik på senere at træffe beslutning om repatriering, anses for at opfylde rådighedsbetingelserne i lovens § 62, stk. 1, under sin deltagelse heri.

Stk. 2 I perioden, hvor medlemmet deltager i et forløb efter stk. 1, har medlemmet ikke pligt til at opholde sig i Danmark, overtage henvist arbejde, søge arbejde, booke samtaler, møde til samtaler og aktiviteter samt deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. §§ 4, 8-13 og 15.

Stk. 3 Et medlem, som har ret til at få udbetalt dagpenge, og som deltager i et forløb efter repatrieringslovens § 6, har pligt til at meddele sin a-kasse om, at pågældende af kommunalbestyrelsen har fået tilladelse til at deltage i et forløb efter stk. 1.

Kapitel 4 Supplerende dagpenge og frigørelsesattest
§ 30

Et medlem, der arbejder på nedsat tid, kan få supplerende dagpenge, hvis arbejdsgiveren ikke har krav på et opsigelsesvarsel.

Stk. 2 Når arbejdsgiveren har krav på et opsigelsesvarsel, kan der udbetales supplerende dagpenge,

 • 1) hvis medlemmets nedsatte arbejdstid til enhver tid kan placeres, så arbejdstiden ikke er til hinder for overtagelse af andet arbejde, eller

 • 2) hvis arbejdsgiveren på en frigørelsesattest, i en meddelelse om arbejdsfordeling eller en ansættelseskontrakt erklærer at ville se bort fra opsigelsesvarslet i tilfælde af, at medlemmet opnår arbejde med en længere arbejdstid.

Stk. 3 En arbejdsgiver anses for at have krav på et opsigelsesvarsel i alle tilfælde, hvor der i et ansættelsesforhold som udgangspunkt gælder et opsigelsesvarsel fra den ansattes side i henhold til lov eller kollektiv overenskomst eller aftale.

Stk. 4 Medlemmet kan få supplerende dagpenge fra ansættelsesforholdets første dag, når dokumentation for, at arbejdsgiveren vil se bort fra et opsigelsesvarsel, er modtaget i a-kassen senest 5 uger efter, at ansættelsesforholdet er begyndt. De 5 uger regnes fra og med den dag, arbejdsgiveren har krav på et opsigelsesvarsel. Hvis a-kassen har modtaget dokumentationen efter udløbet af 5-ugers-fristen, kan medlemmet tidligst få supplerende dagpenge fra den dag, a-kassen modtog dokumentationen.

Kapitel 5 Forbehold af arbejdskraft
§ 31

Et medlem må ikke forbeholde sin arbejdskraft for

 • 1) sæsonarbejde,

 • 2) en bestemt arbejdsgiver, eller

 • 3) en bestemt arbejdsplads.

§ 32

Når et medlem melder sig ledig efter et arbejde omfattet af § 31, skal a-kassen vurdere medlemmets rådighed for arbejdsmarkedet, jf. kapitel 9.

Kapitel 6 Manglende rådighed efter et afslag eller ophør
§ 33

Et medlem står ikke til rådighed, hvis medlemmet afslår et arbejde, som medlemmet er henvist til, afslår et tilbud eller en jobsamtale eller ophører i et arbejde eller et tilbud, hvis medlemmet fx skal

 • 1) overtage andet arbejde,

 • 2) begynde selvstændig erhvervsvirksomhed,

 • 3) begynde på eller fortsætte en uddannelse,

 • 4) gå på efterløn,

 • 5) rejse til udlandet eller

 • 6) flytte på grund af ægtefællens eller samleverens forhold.

Stk. 2 Medlemmet kan igen få dagpenge fra det tidspunkt, hvor det dokumenteres, at forudsætningen for afslaget eller ophøret er bortfaldet.

Stk. 3 Medlemmet kan dog få dagpenge efter ophør i et tilbud, hvis medlemmet er omfattet af en mindre intensiv indsats på ophørstidspunktet, jf. § 23.

Kapitel 7 Uddannelse
§ 34

Et medlem, som deltager i uddannelse, kan ikke få dagpenge, jf. dog stk. 2-3 og § 35.

Stk. 2 Et medlem, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, kan bevare retten til dagpenge ved deltagelse i:

 • 1) Uddannelse under 20 timer om ugen, hvis uddannelsen ikke giver ret til støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte, i det omfang den udbydes som heltidsuddannelse, jf. dog stk. 5.

 • 2) Enkeltfagsundervisning på det gymnasiale niveau under 20 timer om ugen.

 • 3) Undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin.

 • 4) Aftenskoleundervisning, hvortil der ydes støtte i henhold til folkeoplysningsloven. Et medlem kan endvidere bevare retten til dagpenge under ligestillede kurser af op til 2 ugers varighed, der ikke er led i en kompetencegivende uddannelse.

 • 5) Undervisning i op til 2 uger, hvis medlemmets faglige organisation, a-kasse, jobcenteret eller anden aktør arrangerer undervisningen med det formål at styrke medlemmets tilknytning til arbejdsmarkedet.

 • 6) Uddannelse under lov om åben uddannelse og lov om universiteter, hvis medlemmet har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Dette gælder dog kun, indtil medlemmets ret og pligt til tilbud indtræder. Undervisningen må ikke kunne være led i en ny uddannelse for medlemmet. Undervisningens varighed må højst udgøre 6 timer om ugen eller svare til 1/3 studenterårsværk. Ved undervisning på mere end 6 timer om ugen skal medlemmet dokumentere, at undervisningen pr. uge højst svarer til 1/3 studenterårsværk.

 • 7) Højskole- eller daghøjskoleforløb inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis medlemmet er under 25 år.

Stk. 3 Et medlem bevarer ligeledes retten til dagpenge ved deltagelse i jobrettet uddannelse.

Stk. 4 Et medlem, der er omfattet af en arbejdsfordelingsordning i overensstemmelse med § 52 i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge eller en midlertidig arbejdsfordelingsordning, jf. lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19, og opfylder betingelserne i § 62 c i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., bevarer ligeledes retten til dagpenge ved deltagelse i uddannelse.

Stk. 5 Et medlem kan ikke få dagpenge for timer, hvor medlemmet modtager godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller uddannelsesstøtte for voksne efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 6 Stk. 2, nr. 1, finder ikke anvendelse på ph.d.-uddannelser og erhvervskandidatuddannelser omfattet af lov om universiteter og lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. dog § 46, stk. 3, og på akademiske overbygningsuddannelser, herunder akademiske erhvervsoverbygningsuddannelser, i henhold til lov om universiteter.

§ 35

Et medlem, som ved ledigmeldelsen er fyldt 25 år, kan bevare retten til dagpenge under uddannelse på betingelse af, at undervisningen foregår efter kl. 16 eller på lørdage og søn- og helligdage, at medlemmet ikke er selvforskyldt ledig eller er udeblevet fra en samtale eller aktivitet, jf. § 13, og at medlemmet enten

 • 1) som fuldtidsforsikret i mindst 2 år før ledigheden i gennemsnit har haft lønarbejde i mindst 30 timer ugentligt samtidig med, at medlemmet har deltaget i uddannelsen,

 • 2) som deltidsforsikret i mindst 2 år før ledigheden i gennemsnit har haft lønarbejde i mindst 20 timer ugentligt samtidig med, at medlemmet har deltaget i uddannelsen, eller

 • 3) i mindst 2 år har udøvet selvstændig virksomhed i et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer om ugen, samtidig med, at medlemmet har deltaget i uddannelsen.

Stk. 2 Dagpenge efter stk. 1 kan i resten af studieforløbet udbetales i 444 timer for et fuldtidsforsikret medlem og 360 timer for et deltidsforsikret medlem.

Stk. 3 Perioden, inden for hvilken kravet om beskæftigelse i stk. 1 skal være opfyldt, forlænges med perioder med fravær på grund af

 • 1) barselsorlov efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven), eller

 • 2) sygdom, hvis den enkelte sygdomsperiode har haft en varighed på mere end 4 uger.

Stk. 4 Medlemmet skal på tro og love erklære, at kravet om beskæftigelse i stk. 1 er opfyldt.

§ 36

Et medlem kan stå til rådighed i en ledighedsperiode mellem to perioder i et uddannelsesforløb, hvis perioden er over 4 uger. Der kan ikke udbetales dagpenge, hvis ledigheden skyldes uddannelsesstedets ferieperiode, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Hvis medlemmet skal stå til rådighed under uddannelsen eller deltager i jobrettet uddannelse, kan medlemmet få ret til dagpenge i en periode mellem to dele af uddannelsesforløbet, selvom perioden er på under 4 uger eller skyldes uddannelsesstedets ferieperiode.

Stk. 3 Et medlem kan stå til rådighed i en orlovsperiode fra en uddannelse. Medlemmet skal godtgøre, at medlemmet holder orlov fra uddannelsen. Der kan ikke udbetales dagpenge, hvis orlovsperioden er sammenfaldende med uddannelsesstedets ferieperiode, eller hvis orlovsperioden ikke er forenelig med uddannelsens opbygning og forløb.

Kapitel 8 Medlemmets oplysningspligt
§ 37

Et medlem skal oplyse a-kassen om alle forhold, som kan have betydning for medlemmets rådighed, herunder om bopælsadresse, sygdom, ferie og andre begrænsninger i rådigheden. Medlemmet skal herudover oplyse om sin jobsøgning i joblog, om deltagelse i og eventuel udeblivelse fra samtaler, aktiviteter og tilbud samt om afslag på eller ophør i tilbud og arbejde.

Stk. 2 Medlemmet skal oplyse a-kassen om deltagelse i uddannelse.

Stk. 3 Medlemmet skal i sit CV give fyldestgørende og korrekte oplysninger om tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for, at jobcenteret kan bistå medlemmet med at finde arbejde. Medlemmet skal endvidere give jobcenteret og a-kassen adgang til sit CV på Jobnet.

Pligter i forbindelse med kontrolbesøg
§ 38

Når et medlem er antruffet i forbindelse med et kontrolbesøg, og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vurderer, at der er tvivl om medlemmets rådighed, sender Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en meddelelse herom til a-kassen. A-kassen skal herefter straks ved skriftlig og personlig meddelelse pålægge et medlem at oplyse, fra hvilket tidspunkt medlemmet ønsker at få dagpenge.

Stk. 2 Medlemmet kan tidligst få dagpenge fra den dag, hvor medlemmet retter henvendelse til a-kassen. Hvis medlemmet henvender sig til a-kassen straks efter modtagelsen af meddelelsen og anmoder om dagpenge fra et tidligere tidspunkt, kan medlemmet dog få dagpenge fra det tidligere tidspunkt.

Stk. 3 Stk. 2 gælder ikke, hvis den dag, medlemmet ønsker at få dagpenge fra, ligger mere end 14 dage efter, at medlemmet modtog meddelelsen efter stk. 1.

Kapitel 9 Rådighedsvurdering
§ 39

A-kassen skal undersøge og vurdere et medlems rådighed, hvis der opstår tvivl om rådigheden for arbejdsmarkedet.

Stk. 2 A-kassen skal notere alle oplysninger, der kan have betydning for medlemmets ret til dagpenge, herunder underretninger fra jobcenteret og oplysninger, som medlemmet selv giver. Hvis a-kassen vurderer, at et medlem står til rådighed, skal a-kassen notere sin begrundelse herfor.

§ 40

A-kassen skal løbende følge med i medlemmets jobsøgning i joblog og vurdere, om medlemmet søger et tilstrækkeligt antal job og i øvrigt opfylder »Krav til jobsøgning«, herunder om der er behov for at vurdere medlemmets rådighed ved en samtale, jf. §§ 39 og 41.

Stk. 2 A-kassen kan give medlemmet en frist til at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i joblog, jf. § 15, stk. 10, hvis medlemmet ikke i tilstrækkeligt omfang har dokumenteret sine jobsøgningsaktiviteter i joblog.

§ 41

A-kassen skal vurdere et medlems rådighed ved to samtaler i a-kassen inden for medlemmets første 6 måneders sammenlagte ledighed, jf. § 13, stk. 6. Den første samtale skal holdes senest, når medlemmet har haft 3 måneders sammenlagt ledighed. Den anden samtale skal holdes tidligst, når medlemmet har haft 3 måneders sammenlagt ledighed og senest 6 måneders sammenlagt ledighed.

Stk. 2 Når medlemmet har haft 6 måneder sammenlagt ledighed, skal a-kassen herefter i resten af ledighedsperioden undersøge og vurdere medlemmets rådighed ved en samtale, jf. § 13, stk. 6, når a-kassen vurderer, at der er behov for det.

Stk. 3 Under en samtale efter stk. 1 og 2 skal a-kassen som minimum sikre sig, at

 • 1) medlemmet har gjort en indsats for at komme ud af ledigheden ved at søge arbejde på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret, herunder at medlemmet har søgt et tilstrækkeligt antal job og været realistisk i sin jobsøgning,

 • 2) medlemmet har søgt konkrete job efter pålæg af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør,

 • 3) medlemmet har deltaget i kurser, tilbud og aktiviteter, som medlemmet er pålagt, eller som øger mulighederne for at få arbejde,

 • 4) medlemmet har fulgt a-kassens tidligere pålæg eller vejledning,

 • 5) medlemmets oplysninger i CV’et til enhver tid er korrekte og fyldestgørende,

 • 6) medlemmet ikke har helbredsmæssige problemer, som forhindrer medlemmet i at overtage arbejde på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret, og

 • 7) der ikke er andre faktiske eller retlige forhold, som forhindrer medlemmet i at overtage arbejde på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret.

Stk. 4 A-kassen skal ved vurderingen af medlemmets jobsøgning efter stk. 3, nr. 1, tage udgangspunkt i »Krav til jobsøgning«, de jobsøgningsaktiviteter, som medlemmet har registreret i joblog, og de jobansøgninger, som medlemmet har uploadet i joblog efter § 15, stk. 11. A-kassens vurdering af medlemmets jobsøgning skal også tage udgangspunkt i, om medlemmet har overholdt de aftaler om jobsøgning, som medlemmet har indgået med jobcenteret, a-kassen eller anden aktør ved en samtale.

Stk. 5 Hvis et medlem arbejder på nedsat tid med supplerende dagpenge og har kvalifikationer inden for et område, hvor der er mangel på arbejdskraft, skal a-kassen ved rådighedsvurderingen efter stk. 1 og 2 give medlemmet en frist på højst 4 uger til at dokumentere, at medlemmet søger arbejde på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret inden for dette område. A-kassen skal herefter vurdere medlemmets rådighed, jf. § 41, stk. 2.

Stk. 6 En ny 6-månedersperiode, jf. stk. 1 og 2, begynder fra det tidspunkt, hvor medlemmet har haft dokumenteret beskæftigelse i det omfang, der er nævnt i § 53, stk. 2 og 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 42

A-kassen skal vurdere et medlems rådighed, når jobcenteret giver underretning om, at medlemmet ikke har overholdt sine forpligtelser over for anden aktør.

Stk. 2 A-kassen skal i øvrigt vurdere et medlems rådighed, når jobcenteret sender en begrundet anmodning herom.

§ 42a

A-kassen skal indkalde et medlem, som i perioden fra og med den 1. april 2022 til og med den 31. december 2023 ikke har registreret sine jobsøgningsaktiviteter i joblog i en kalendermåned, til en rådighedssamtale, hvis medlemmet efter reglerne i denne bekendtgørelse og reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder regler udstedt i medfør heraf, har været forpligtet til at være aktivt jobsøgende i mindst 50 pct. af dagene i den pågældende kalendermåned. 50 pct. ledighed i en kalendermåned opgøres som 15 dage uanset kalendermåneden.

Stk. 2 Dage, hvor et medlem kan dokumentere, at medlemmet kunne have opfyldt betingelserne i reglerne om mindre intensiv indsats, jf. kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal indgå i opgørelsen af de 50 pct. ledighed i måneden som dage, hvor medlemmet ikke har været forpligtet til at være aktivt jobsøgende.

Stk. 3 Rådighedssamtalen efter stk. 1 skal afholdes hurtigst muligt efter, at a-kassen har konstateret den manglende jobsøgning i en kalendermåned, og senest inden udløbet af den efterfølgende kalendermåned. Rådighedssamtalen skal afholdes uanset, at medlemmet efterfølgende har registreret sine jobsøgningsaktiviteter i joblog. Hvis medlemmet udebliver fra rådighedssamtalen, skal medlemmet hurtigst muligt indkaldes til en ny rådighedssamtale.

Stk. 4 Et medlem, der er afmeldt inden, at rådighedssamtalen afholdes, skal indkaldes på ny ved gentilmelding. Et medlem, skal dog ikke indkaldes ved gentilmelding, hvis medlemmet er omfattet af § 3, nr. 12, i bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed.

Stk. 5 A-kassen skal i indkaldelsen til samtalen efter stk. 1 give medlemmet meddelelse om det forventede resultat af den kommende afgørelse, hvis medlemmet ikke på datoen for rådighedssamtalen har registreret sine jobsøgningsaktiviteter i joblog, herunder uploadet jobansøgninger.

Stk. 6 Hvis medlemmet ikke senest på datoen for samtalen har registreret sine jobsøgningsaktiviteter i joblog, herunder uploadet som minimum én jobansøgning i kalendermåneden, skal a-kassen træffe afgørelse om, at medlemmet skal have en karantæne for selvforskyldt ledighed på grund af manglende jobsøgning, jf. § 11 a, stk. 1, i bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed. Hvis medlemmet er syg på datoen for samtalen, skal medlemmet registrere og uploade sine jobsøgningsaktiviteter i joblog på første raske dag.

Stk. 7 Rådighedssamtalen følger reglerne for rådighedssamtaler i denne bekendtgørelse, og indgår i opgørelsen af de to personlige samtaler i a-kassen inden for medlemmets første 6 måneders sammenlagte ledighed, jf. § 41, stk. 1. Samtaleformen for rådighedssamtalen følger reglerne i denne bekendtgørelse, jf. § 13, stk. 6, og § 41, stk. 2.

Stk. 8 A-kassen skal ikke indkalde et medlem til en rådighedssamtale efter stk. 1, hvis medlemmet i den pågældende kalendermåned bliver omfattet af mindsteudbetalingsreglen, jf. § 5 i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge.

§ 43

Hvis a-kassen ved vurderingen efter §§ 32 og 39-42 finder, at medlemmet står til rådighed, men der dog er tvivl om medlemmets fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet, skal a-kassen give medlemmet en frist på højst 3 måneder til at dokumentere sin arbejdssøgning, jf. § 15. I 2022 og 2023 er fristen i 1. pkt. dog højst 2 måneder.

Stk. 2 Efter fristens udløb skal a-kassen vurdere medlemmets rådighed for arbejdsmarkedet. Medlemmet skal i denne forbindelse registrere alle jobsøgningsaktiviteterne i joblog, herunder uploade alle jobansøgninger i fristperioden. A-kassen skal træffe afgørelse over for medlemmet, hvis a-kassen finder, at medlemmet ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Kapitel 10 Tab af retten til dagpenge og arbejdskrav
§ 44

Hvis et medlem ikke anses for at stå til rådighed efter § 32 og §§ 39-43 kan medlemmet ikke få dagpenge.

Stk. 2 Ved en afgørelse om tab af retten til dagpenge, efter at a-kassen har givet medlemmet en frist til at registrere jobsøgning, jf. §§ 40 og 43, skal a-kassen træffe afgørelse om, at medlemmet ikke kan få dagpenge med virkning fra dagen efter fristens udløb.

Stk. 3 Ved en afgørelse om tab af retten til dagpenge, efter at a-kassen ved en rådighedssamtale har vurderet, at medlemmet ikke står til rådighed, skal a-kassen træffe afgørelse om, at medlemmet ikke kan få dagpenge med virkning fra dagen for samtalens afholdelse.

Stk. 4 Et fuldtidsforsikret medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet 300 løntimer i en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 276 løntimer i en sammenhængende periode, der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger, jf. dog stk. 6 og 7.

Stk. 5 Et deltidsforsikret medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet 150 løntimer i en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 138 løntimer inden for en sammenhængende periode, der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger, jf. dog stk. 6 og 7.

Stk. 6 For medlemmer, der i perioderne efter stk. 4 og 5 både har fået indberettet løn månedsvis og uge- eller 14-dagesvis, er den seneste indberetning afgørende for, hvilket løntimekrav, jf. stk. 4 og 5, medlemmet skal opfylde. Et medlem skal opfylde det løntimekrav, som gælder for den forsikringsstatus, medlemmet har på det tidspunkt, hvor medlemmet søger om at få dagpenge igen.

Stk. 7 Et medlem kan igen få dagpenge, når medlemmet har haft en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed, jf. § 53, stk. 3, nr. 1-3, i loven, der i et indkomstår udgør mindst 243.996 kr. (2021) for fuldtidsforsikrede og mindst 162.660 kr. (2021) for deltidsforsikrede, og medlemmet i det pågældende år ikke har modtaget dagpenge. Kun indkomstår, der er afsluttet efter det tidspunkt, hvor medlemmet har mistet retten til dagpenge, jf. stk. 1, kan anvendes.

Stk. 8 Opgørelsen af løntimer i stk. 4 og 5 sker efter § 14 i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge. Kun indberettede løntimer, der vedrører perioder, som ligger efter det tidspunkt, hvor medlemmet har mistet retten til dagpenge, jf. stk. 1, kan medregnes i opgørelsen. Løntimer i en indberetningsperiode, der går henover det tidspunkt, hvor medlemmet har mistet retten til dagpenge, kan medregnes forholdsmæssigt.

Stk. 9 Den periode, inden for hvilken kravet efter stk. 4 og 5 skal være opfyldt, forlænges, hvis der i perioden forekommer syge- eller barselsdagpenge, ferie afholdt inden for ferielovens rammer samt søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage, som ikke kan medregnes til opgørelse af beskæftigelseskravet efter §§ 14 og 15 og §§ 26-28 i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

Stk. 10 Medlemmet kan få dagpenge igen fra den dag i en indberetningsperiode, hvor løntimekravet, jf. stk. 4 og 5, er opfyldt. Medlemmet kan få dagpenge igen fra den dag, hvor a-kassen modtager dokumentation for, at medlemmet opfylder betingelserne i stk. 7.

Stk. 11 Et medlem, der ikke står til rådighed, fordi medlemmet har forbeholdt sin arbejdskraft for en bestemt arbejdsgiver eller arbejdsplads, jf. § 31, kan igen få dagpenge, hvis medlemmet dokumenterer, at årsagen til den manglende rådighed ikke længere er til stede.

Stk. 12 Medlemmet kan ikke opfylde kravet i stk. 4 og 5 med løntimer fra arbejde af den karakter, der var årsag til den manglende rådighed, jf. § 31.

§ 45

Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan give tilladelse til, at et medlem kan gå på efterløn eller få udstedt et efterlønsbevis, selvom medlemmet ikke kan få dagpenge, fordi medlemmet har begrænset sin rådighed for arbejdsmarkedet til arbejde omfattet af § 31, og kravet om arbejde, jf. § 44, ikke er opfyldt.

Kapitel 11 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.
§ 46

Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. august 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1172 af 25. november 2019 om rådighed ophæves.

Stk. 3 For medlemmer, som forud for den 2. januar 2017 modtager dagpenge under deltagelse i en ph.d.-uddannelse, og hvor uddannelsen gennemføres som en deltidsuddannelse med et timetal på under 20 timer om ugen, finder § 34, stk. 6, ikke anvendelse. Sådanne medlemmer kan under ph.d.-uddannelsen fortsætte med at modtage dagpenge efter § 34, stk. 2, nr. 1.