Bekendtgørelse om puljer til dækning af visse sæsonbetonede omkostninger som følge af COVID-19 restriktioner omkring julen

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 449 af 16. marts 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 640 af 12. april 2021

I medfør af § 3, stk. 1, § 7, stk. 4, og § 23, stk. 3, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme, akt nr. 138 af 12. januar 2021 og akt nr. 167 af 25. februar 2021, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes der tilskud til dækning af virksomheders sæsonbetonede omkostninger og omkostninger til sæsonbetonede letfordærvelige fødevarer, som følge af myndighedernes COVID-19-relaterede restriktioner omkring julen.

Stk. 2 Puljerne, jf. stk. 1, er åbne for ansøgninger til og med den 13. maj 2021.

Stk. 3 Organer inden for den offentlige forvaltning falder uden for bekendtgørelsens anvendelsesområde.

Stk. 4 Tilskuddet ydes som de minimis-støtte i overensstemmelse med Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte, som senest ændret ved Europa-Kommissionens forordning nr. 2020/972 af 2. juli 2020.

Kapitel 2 Definitioner
§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Virksomhed: En privatretlig juridisk person eller personligt ejet virksomhed, herunder foreninger, fonde og selvejende institutioner, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 1. november 2020.

 • 2) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber m.v., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statsligt, regionalt eller kommunalt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

 • 3) Sæsonbetonede omkostninger: Omkostninger relateret til perioden fra og med den 1. december 2020 til og med den 31. december 2020, og som er særlige for de aktiviteter og begivenheder, der finder sted i denne periode i forbindelse med jul og nytår. Omkostningerne kan dække over udgifter til ændring af sæsonbetonede varer m.v., med henblik på, at disse kan genanvendes og generere omsætning for virksomheden på senere tidspunkt, samt omkostninger til tjenesteydelser eller varer, som ikke er blevet dækket i perioden grundet svigtende indtægter, som følge af de COVID-19-relaterede restriktioner omkring jul og nytår.

 • 4) Sæsonafhængige letfordærvelige fødevarer: Fødevarer, som er relateret til perioden fra og med den 1. december 2020 til og med den 31. december 2020, og som er særlige for de aktiviteter og begivenheder, der finder sted i denne periode i forbindelse med jul og nytår, og hvor udløbsdatoen vil være senere end ophøret af myndighedernes COVID-19-relaterede restriktioner, og som ikke vil kunne sælges, før en ny sæson starter. Omkostningerne kan eksempelvis dække over fødevarer, som specifikt skulle have været anvendt og genereret omsætning til virksomheden i december måned, men som grundet COVID-19-relaterede restriktioner ikke kunne omsættes i perioden, og som ikke kan genanvendes til andre omsætningsgenererende formål.

Kapitel 3 Betingelser for tilskud
Sæsonbetonede omkostninger
§ 3

Virksomheder kan søge om tilskud til dækning af sæsonbetonede omkostninger, jf. § 2, nr. 3, under følgende betingelser:

 • 1) Virksomheden har afholdt en af følgende sæsonbetonede omkostninger, jf. § 2, nr. 3, som følge af myndighedernes COVID-19-relaterede restriktioner omkring julen

  • a) en omkostning, der er blevet nødvendiggjort som følge af myndighedernes COVID-19-relaterede restriktioner med henblik på tabsbegrænsning, herunder i form af ændring, omforarbejdning el.lign. af varer, eller

  • b) en omkostning til tjenesteydelser eller varer, som ikke er blevet dækket i perioden grundet svigtende indtægter, som følge af COVID-19-relaterede restriktioner.

 • 2) Omkostningen, jf. stk. 1, nr. 1, må ikke i øvrigt kunne dækkes af de eksisterende COVID-19-kompensationsordninger.

 • 3) Omkostningen, jf. stk. 1, nr. 1, skal være forårsaget af, at virksomheden har været afskåret fra at kunne gennemføre den planlagte økonomiske aktivitet i perioden, at virksomheden på anden vis ikke har kunnet afsætte et sæsonbetonet produkt, eller at virksomheden har måttet foranstalte ekstraordinære tiltag til nedtagning, omforarbejdning, destruktion m.v. som følge af restriktionerne, jf. § 1, stk. 1.

 • 4) Virksomheden har iværksat rimelige og forventelige tabsbegrænsningsforanstaltninger.

Stk. 2 Der ydes ikke tilskud efter § 3, stk. 1, til lageromkostninger samt produktionsomkostninger, som virksomheden måtte have afholdt.

Stk. 3 Der ydes ikke tilskud efter denne bekendtgørelse, hvis virksomheden godtgøres på anden vis, herunder ved forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, kompensation m.v., eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 4 Retten til tilskud bortfalder, hvis tilskuddet er i strid med Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-forordningen).

Letfordærvelige fødevarer
§ 4

Virksomheder kan søge om tilskud til dækning af omkostninger til letfordærvelige sæsonbetonede fødevarer, jf. § 2, nr. 4, under følgende betingelser:

 • 1) Virksomheden har afholdt en omkostning til letfordærvelige sæsonbetonede fødevarer, som ikke er blevet dækket i perioden grundet svigtende indtægter, som følge af myndighedernes COVID-19-relaterede restriktioner omkring julen.

 • 2) Fødevarens udløbsdato er senere end datoen for ophøret af myndighedernes COVID-19-relaterede restriktioner.

 • 3) Fødevaren kan ikke sælges, før en ny sæson relateret til perioden fra og med den 1. december til og med den 31. december starter.

 • 4) Omkostningen, jf. stk. 1, nr. 1, må ikke i øvrigt kunne dækkes af de eksisterende COVID-19 kompensationsordninger.

 • 5) Omkostningen, jf. stk. 1, nr. 1, skal være forårsaget af, at virksomheden har været afskåret fra at kunne gennemføre den planlagte økonomiske aktivitet i perioden, at virksomheden på anden vis ikke har kunnet afsætte et sæsonbetonet produkt, eller at virksomheden har måttet foranstalte ekstraordinære tiltag til omforarbejdning, destruktion mv. som følge af restriktionerne, jf. § 1, stk. 1.

 • 6) Virksomheden har iværksat rimelige og forventelige tabsbegrænsningsforanstaltninger.

Stk. 2 Der ydes ikke tilskud efter § 4, stk. 1, til lageromkostninger, som virksomheden måtte have afholdt.

Stk. 3 Der ydes ikke tilskud efter denne bekendtgørelse, hvis virksomheden godtgøres på anden vis, herunder ved forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, kompensation m.v., eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 4 Retten til tilskud bortfalder, hvis tilskuddet er i strid med Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-forordningen).

Tilskuddets størrelse
§ 5

Der kan ydes tilskud til dækning af virksomhedens omkostninger, jf. § 1, stk. 1, relateret til perioden den 1. december 2020 til og med den 31. december 2020.

Stk. 2 For sæsonbetonede omkostninger, jf. § 3, kan der maksimalt udbetales 100.000 kr. pr. virksomhed.

Stk. 3 For sæsonbetonede letfordærvelige fødevarer, jf. § 4, kan der maksimalt udbetales 200.000 kr. pr. virksomhed.

Stk. 4 Der ydes efter denne bekendtgørelse ikke dækning af tabt fortjeneste. For producenter ydes der dækning, jf. stk. 1, af varer til kostprisen. For aftagere af varer ydes der dækning, jf. stk. 1, af varer til indkøbsprisen.

Ansøgning og dokumentation
§ 6

Ansøgning om tilskud efter denne bekendtgørelse indsendes til Erhvervsstyrelsen via virk.dk til og med den 13. maj 2021.

Stk. 2 Ansøgningen skal udarbejdes i et særligt skema, der er tilgængeligt via virk.dk. Skemaet vedlægges de foreskrevne bilag samt dokumentation, jf. § 7.

Stk. 3 Der kan alene ansøges om tilskud til ét CVR-nr. til omkostninger efter §§ 3 og 4.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen behandler ansøgningerne efter ansøgningsfristen i stk. 1, med henblik på udbetaling af kompensation inden for puljens rammer.

§ 7

Ansøgning om tilskud til sæsonbetonede omkostninger, jf. § 3, skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Virksomhedsnavn og CVR-nr.

 • 2) Oplysning om og dokumentation for

  • a) størrelsen på den afholdte omkostning, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, litra a, herunder ved angivelse af faktura eller anden relevant dokumentation for indgåelse af aftale og betaling, eller

  • b) størrelsen på den manglende dækning af omkostning, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, litra b, grundet svigtende indtægter, som følge af myndighedernes COVID-19-relaterede restriktioner.

 • 3) Oplysning om, at omkostningen er forårsaget af, at virksomheden har været afskåret fra at kunne gennemføre den planlagte økonomiske aktivitet i perioden eller på anden vis ikke har kunnet afsætte et sæsonbetonet produkt, eller at virksomheden har måttet foranstalte ekstraordinære tiltag til nedtagning, omforarbejdning, destruktion mv. som følge af de COVID-19-relaterede restriktioner, jf. § 1, stk. 1.

 • 4) Oplysning om, at der er iværksat rimelige og forventelige tabsbegrænsningsforanstaltninger.

Stk. 2 Virksomheden skal indsende en erklæring om al øvrig de minimis-støtte, som virksomheden har modtaget i indeværende og de to foregående regnskabsår i medfør af Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 eller øvrige de minimis-forordninger.

Stk. 3 Virksomheden skal under strafansvar, jf. § 13, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 og 2, er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på virk.dk.

Stk. 4 Virksomheden har pligt til at give Erhvervsstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre tilskuddets bortfald.

§ 8

Ansøgning om tilskud til letfordærvelige fødevarer, jf. § 4, skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Virksomhedsnavn og CVR-nr.

 • 2) Oplysning om og dokumentation for størrelsen på den afholdte omkostning, der grundet svigtende indtægter, som følge af de COVID-19-relaterede restriktioner mangler dækning, jf. § 4, stk. 1, herunder ved angivelse af faktura og anden relevant dokumentation for indgåelse af aftale og betaling.

 • 3) Dokumentation for, at fødevarens udløbsdato er senere end datoen for ophøret af myndighedernes COVID-19-relaterede restriktioner.

 • 4) Oplysning om, at fødevaren ikke kan sælges, før en ny sæson relateret til perioden fra og med den 1. december til og med den 31. december starter.

 • 5) Oplysning om, at omkostningen er forårsaget af, at virksomheden har været afskåret fra at kunne gennemføre den planlagte økonomiske aktivitet i perioden eller på anden vis ikke har kunnet afsætte et sæsonbetonet produkt, eller at virksomheden har måttet foranstalte ekstraordinære tiltag til omforarbejdning, destruktion m.v. som følge af COVID-19-relaterede restriktioner, jf. § 1, stk. 1.

 • 6) Oplysning om, at der er iværksat rimelige og forventelige tabsbegrænsningsforanstaltninger.

Stk. 2 Virksomheden skal indsende en erklæring om al øvrig de minimis-støtte, som virksomheden har modtaget i indeværende og de to foregående regnskabsår i medfør af Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 eller øvrige de minimis-forordninger.

Stk. 3 Virksomheden skal under strafansvar, jf. § 13, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 og 2, er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på virk.dk.

Stk. 4 Virksomheden har pligt til at give Erhvervsstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre tilskuddets bortfald.

§ 9

Erhvervsstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre m.v., jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan af virksomheden og dens ledelse forlange de oplysninger, som er nødvendige for at dokumentere, at kravene i denne bekendtgørelse er overholdt.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til det ansøgte tilskud, eksempelvis ved atypiske forhold omkring ansøgningsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 2, udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 2, og stk. 3 en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 6 Der kan alene udbetales tilskud, når sagen er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist, jf. stk. 5.

Udbetaling af tilskud
§ 10

Efter udløb af ansøgningsperioden, jf. § 6, stk. 1, behandler Erhvervsstyrelsen alle ansøgninger efter tilskudsbetingelserne i denne bekendtgørelse med henblik på udbetaling af de to puljers samlede midler.

Stk. 2 Overstiger summen af de tilskudsberettigede ansøgninger hver puljes størrelse, vil tilskuddene blive nedjusteret forholdsmæssigt med de ansøgte beløb, så den samlede udbetaling svarer til puljens størrelse.

Stk. 3 Udbetaling af tilskud vil ske direkte til virksomheden, når virksomhedens fremsendte dokumentation, jf. §§ 6, 7 og 8, er godkendt af Erhvervsstyrelsen, og når summen af de tilskudsberettigede ansøgninger er klarlagt og eventuelt er reduceret, jf. stk. 2. Udbetaling af tilskud sker direkte til virksomhedens NemKonto.

Stk. 4 Hvis puljerne tilføres yderligere midler som følge af tilbagebetaling, vil midlerne ikke på et senere tidspunkt blive udbetalt.

Stk. 5 Virksomheder, der inden for de seneste tre regnskabsår har modtaget de minimis-støtte svarende til 200.000 EUR eller derover, kan ikke tildeles støtte efter denne bekendtgørelse.

Stk. 6 Retten til tilskud bortfalder, hvis virksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse. I de nævnte tilfælde, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt tilskud.

§ 11

Erhvervsstyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt tilskud, hvis det efter tidspunktet for afgørelsen viser sig, at virksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, eller hvis den indsendte dokumentation eller øvrige oplysninger, som Erhvervsstyrelsen modtager, viser, at virksomheden ikke er berettiget til kompensationen i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Virksomheden har pligt til at give Erhvervsstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre tilskuddets bortfald.

Kapitel 4 Klage, straf og ikrafttræden
Klageadgang
§ 12

Erhvervsstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf
§ 13

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering og kompensation m.v., afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer), strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 14

Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. marts 2021.