14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om pulje til delvis dækning af restriktionsramte virksomheders udgifter til betaling af bod eller dagbod i bygge- og anlægsarbejder som følge af COVID-19-nedlukningen af visse kommuner § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1809 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Virksomhed: En privatretlig juridisk person eller personligt ejede virksomheder, herunder foreninger, fonde og selvejende institutioner, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 30. september 2020.

 • 2) Produktionsenhed: En i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) registreret geografisk adresse, hvorfra en virksomhed, jf. nr. 1, udøver sin erhvervsaktivitet. Enheden skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 30. september 2020.

 • 3) Aftalt arbejdssted: Et eller flere geografisk afgrænsede steder, distrikter eller områder, hvor virksomheden er kontraktuelt forpligtet til at udføre et bygge- og anlægsarbejde eller tilsvarende.

 • 4) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber m.v., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslig, regional eller kommunal kompensation til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

 • 5) Bygge- og anlægsarbejder: Aftalte arbejdsopgaver, som i det væsentligste indebærer at opføre, ombygge, eller reparere bygningsværker eller anlægsarbejder af enhver art og størrelse.

 • 6) Kontrakt: En aftale angående bygge- og anlægsarbejder eller tilsvarende underskrevet senest den 2. november 2020.

 • 7) Bod: En på forhånd aftalt standardiseret erstatning aftalt som et engangs- eller rateopdelt beløb, der kan blive påberåbt, hvis en aftalt frist er overskredet grundet forsinkelse i arbejdets udførelse, og hvis der endvidere ikke er ret til tidsfristforlængelse.

 • 8) Dagbod: En på forhånd aftalt standardiseret erstatning aftalt som et beløb pr. dag, der kan blive påberåbt, hvis en aftalt frist er overskredet grundet forsinkelse i arbejdets udførelse, og hvis der endvidere ikke er ret til tidsfristforlængelse.

 • 9) Omsætning: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Virksomheden skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper som i virksomhedens senest godkendte regnskab. Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal virksomheden opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning. Virksomheden skal medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark, for den del af virksomheden, som er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark. Med tjenesteydelser og varer produceret i Danmark skal forstås alle produkter og tjenesteydelser m.v., som er solgt fra den danske virksomhed, således at omsætningen kan henføres til virksomhedens danske CVR-nummer. Dette omfatter alt, der faktureres fra Danmark, uanset om produktet er produceret helt eller delvist i udlandet. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen.

 • 10) Referenceperiode: Perioden for virksomhedens omsætning opgøres som tre kvartaler svarende til 9 måneder. Referenceperioden er:

  • a) Virksomhedens referenceperiode fra og med den 1. januar 2020 til og med den 30. september 2020.

  • b) For virksomheder stiftet efter den 1. januar 2020, danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til den 5. november 2020 grundlag som referenceperiode. Såfremt perioden fra stiftelsen til den 5. november 2020 ikke svarer til 9 måneder, vil Erhvervsstyrelsen i forbindelse med sagsbehandlingen lave en forholdsmæssig omregning svarende til en 9 måneders periode.

•••
profile photo
Profilside