14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om pulje til delvis dækning af restriktionsramte virksomheders udgifter til betaling af bod eller dagbod i bygge- og anlægsarbejder som følge af COVID-19-nedlukningen af visse kommuner

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1809 af 03. december 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om pulje til delvis dækning af restriktionsramte virksomheders udgifter til betaling af bod eller dagbod i bygge- og anlægsarbejder som følge af COVID-19-nedlukningen af visse kommuner

I medfør af § 3, stk. 1, § 7, stk. 4, og § 23, stk. 3, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme og akt nr. 95 af 3. december 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§1 Efter denne bekendtgørelse ydes delvis kompensation på maksimalt 80 pct. af virksomheders udgifter til betaling af bod, dagbod eller tilsvarende i bygge- og anlægsarbejder eller tilsvarende, hvor årsagen er restriktionen om begrænset mobilitet over kommunegrænserne til og fra Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Læsø Kommune i perioden fra den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020.

Stk. 2 Puljen, jf. stk. 1, er åben for ansøgninger til og med den 15. december 2020.

Stk. 3 Organer inden for den offentlige forvaltning falder uden for bekendtgørelsens anvendelsesområde.

Stk. 4 Kompensationen ydes som de minimis-støtte i overensstemmelse med Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte, som senest ændret ved Europa-Kommissionens forordning nr. 2020/972 af 2. juli 2020.

Kapitel 2

Definitioner

§2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Virksomhed: En privatretlig juridisk person eller personligt ejede virksomheder, herunder foreninger, fonde og selvejende institutioner, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 30. september 2020.

 • 2) Produktionsenhed: En i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) registreret geografisk adresse, hvorfra en virksomhed, jf. nr. 1, udøver sin erhvervsaktivitet. Enheden skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 30. september 2020.

 • 3) Aftalt arbejdssted: Et eller flere geografisk afgrænsede steder, distrikter eller områder, hvor virksomheden er kontraktuelt forpligtet til at udføre et bygge- og anlægsarbejde eller tilsvarende.

 • 4) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber m.v., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslig, regional eller kommunal kompensation til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

 • 5) Bygge- og anlægsarbejder: Aftalte arbejdsopgaver, som i det væsentligste indebærer at opføre, ombygge, eller reparere bygningsværker eller anlægsarbejder af enhver art og størrelse.

 • 6) Kontrakt: En aftale angående bygge- og anlægsarbejder eller tilsvarende underskrevet senest den 2. november 2020.

 • 7) Bod: En på forhånd aftalt standardiseret erstatning aftalt som et engangs- eller rateopdelt beløb, der kan blive påberåbt, hvis en aftalt frist er overskredet grundet forsinkelse i arbejdets udførelse, og hvis der endvidere ikke er ret til tidsfristforlængelse.

 • 8) Dagbod: En på forhånd aftalt standardiseret erstatning aftalt som et beløb pr. dag, der kan blive påberåbt, hvis en aftalt frist er overskredet grundet forsinkelse i arbejdets udførelse, og hvis der endvidere ikke er ret til tidsfristforlængelse.

 • 9) Omsætning: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Virksomheden skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper som i virksomhedens senest godkendte regnskab. Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal virksomheden opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning. Virksomheden skal medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark, for den del af virksomheden, som er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark. Med tjenesteydelser og varer produceret i Danmark skal forstås alle produkter og tjenesteydelser m.v., som er solgt fra den danske virksomhed, således at omsætningen kan henføres til virksomhedens danske CVR-nummer. Dette omfatter alt, der faktureres fra Danmark, uanset om produktet er produceret helt eller delvist i udlandet. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen.

 • 10) Referenceperiode: Perioden for virksomhedens omsætning opgøres som tre kvartaler svarende til 9 måneder. Referenceperioden er:

  • a) Virksomhedens referenceperiode fra og med den 1. januar 2020 til og med den 30. september 2020.

  • b) For virksomheder stiftet efter den 1. januar 2020, danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til den 5. november 2020 grundlag som referenceperiode. Såfremt perioden fra stiftelsen til den 5. november 2020 ikke svarer til 9 måneder, vil Erhvervsstyrelsen i forbindelse med sagsbehandlingen lave en forholdsmæssig omregning svarende til en 9 måneders periode.

Kapitel 3

Betingelser for kompensation

§3 Virksomheder, der er ramt af restriktionen om begrænset mobilitet over kommunegrænserne til og fra Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland eller Læsø Kommune, jf. § 1, stk. 1, kan ansøge om kompensation under følgende betingelser:

 • 1) Virksomheden kan fremvise en kontrakt angående bygge- og anlægsarbejder eller tilsvarende med aftalte bods- eller dagbodsbestemmelser eller tilsvarende.

 • 2) Kontrakten, jf. nr. 1, er underskrevet eller på anden vis entydigt indgået senest den 2. november 2020.

 • 3) Virksomheden kan dokumentere, at bods- eller dagsbodsbestemmelse eller tilsvarende i kontrakten er aktiveret inden ansøgningstidspunktet, jf. § 1, stk. 2, dvs. at medkontrahenten skriftligt har angivet over for virksomheden, at aftalte frister er overskredet og har angivet, hvad medkontrahenten dermed beløbsmæssigt i henhold til indgået kontrakt har krav på i bod, dagbod eller tilsvarende for perioden den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020.

 • 4) Forsinkelsen, der har medført medkontrahentens aktivering af bods- eller dagbodsbestemmelsen eller tilsvarende, skal være forårsaget af, at virksomheden ikke har kunnet udføre sin kontraktuelle forpligtigelse på det aftalte arbejdssted som følge af restriktionerne om begrænset mobilitet til og fra kommunerne, jf. stk. 1, 1. pkt.

Stk. 2 Der ydes ikke kompensation efter denne bekendtgørelse, hvis udgiften til bod, dagbod eller tilsvarende, godtgøres virksomheden på anden vis, herunder ved forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, kompensation m.v., eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom (COVID-19).

§4 Kompensationens størrelse
Der ydes kompensation for op til 80 pct. af virksomhedens udgifter til bod, dagbod eller tilsvarende for perioden den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020 aktiveret af medkontrahenten, dog maksimum 100.000 kr. pr. virksomhed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Virksomheder der har flere produktionsenheder kan, jf. stk. 1, opnå kompensation på op til 100.000 kr. pr. produktionsenhed.

Stk. 3 En kontrakt, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, kan kun henføres til én produktionsenhed eller CVR-nummer og virksomheden kan dermed maksimalt opnå 100.000 kr. i kompensation pr. kontrakt, der udløser bod, dagbod eller tilsvarende.

§5 Ansøgning og dokumentation
Ansøgning om kompensation efter denne bekendtgørelse indsendes til Erhvervsstyrelsen via virksomhedsguiden.dk til og med den 15. december 2020. Virksomheden kan ved sin ansøgning anmode om kompensation for hver produktionsenhed, der er registreret på virksomhedens CVR-nr.

Stk. 2 Ansøgningen skal udarbejdes i et særligt skema, der er tilgængeligt via virksomhedsguiden.dk. Skemaet vedlægges de foreskrevne bilag samt dokumentation, jf. § 6.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen behandler ansøgningerne efter ansøgningsfristen i stk. 1, med henblik på udbetaling af kompensation inden for puljens rammer.

§6 Ansøgning om kompensation, jf. § 6, skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Virksomhedsnavn og CVR-nr. Ansøges der om kompensation til flere produktionsenheder under samme CVR-nr., oplyses produktionsenhedsnumrene.

 • 2) Igangværende kontrakter med allerede defineret bods- eller dagbodsbeløb eller tilsvarende med deres tilknytning til virksomheden.

 • 3) Dokumentation for, at bods- eller dagbodsbestemmelse eller tilsvarende er aktiveret, jf. § 3, stk. 1, nr. 3.

 • 4) Oplysning om og dokumentation for størrelsen af boden, dagboden eller tilsvarende i perioden den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020.

 • 5) Dokumentation for, at restriktioner om begrænset mobilitet til og fra de i § 1, stk. 1, angivne kommuner er direkte årsag til den forsinkelse, som har medført iværksættelse af bods- eller dagbodsbestemmelse eller tilsvarende.

 • 6) Virksomhedens realiserede omsætning i referenceperioden efter § 2, nr. 9 og 10.

 • 7) Dokumentation for placering af det arbejdssted, som kontrakten knytter sig til.

 • 8) Eventuel dokumentation for, at der mellem parterne er forsøgt forhandlet om at undgå bod, dagbod eller tilsvarende.

Stk. 2 Virksomheden skal indsende en erklæring om al øvrig de minimis-støtte, som virksomheden har modtaget i indeværende og de to foregående regnskabsår i medfør af Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 eller øvrige de minimis-forordninger.

Stk. 3 Virksomheden skal under strafansvar, jf. § 11, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 og 2, er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på virksomhedsguiden.dk.

§7 Erhvervsstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre mv., jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til det ansøgte tilskud, eksempelvis ved atypiske forhold omkring ansøgningsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 2, udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 3 en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 5 Der kan alene udbetales kompensation, når sagen er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist, jf. stk. 4.

§8 Udbetaling af kompensation
Efter udløb af ansøgningsperioden, jf. § 5, stk. 1, behandler Erhvervsstyrelsen alle ansøgninger efter tilskudsbetingelserne i denne bekendtgørelse, med henblik på udbetaling af puljens samlede midler.

Stk. 2 Overstiger summen af de tilskudsberettigede ansøgninger puljens størrelse, vil Erhvervsstyrelsen prioritere ansøgningerne ud fra hvor hårdt virksomheden er ramt, målt som størrelsen af den bod, dagbod eller tilsvarende, der søges kompensation for, set i forhold til virksomhedens omsætning i referenceperioden. Herefter prioriteres ud fra, hvorvidt virksomheden har forsøgt at undgå den pågældende bod, dagbod eller tilsvarende via forhandling med medkontrahenten.

Stk. 3 Udbetaling af kompensation vil ske direkte til virksomheden, når virksomhedens fremsendte dokumentation, jf. §§ 5 og 6, er godkendt af Erhvervsstyrelsen, og der er foretaget prioritering af ansøgningerne. Udbetaling af kompensation sker direkte til virksomhedens NemKonto.

Stk. 4 Hvis ansøgninger om kompensation efter denne pulje samlet set ligger under puljens økonomiske rammer, vil midlerne ikke på et senere tidspunkt blive udbetalt. Såfremt efterfølgende kontroller, jf. § 9, fører til tilbagebetaling af kompensation, vil disse midler heller ikke på et senere tidspunkt blive udbetalt.

Stk. 5 Virksomheder, der inden for de seneste tre regnskabsår har modtaget de minimis-støtte svarende til 200.000 EUR, kan ikke tildeles støtte efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 4

Kontrol, tilsyn og sanktioner

§9 Erhvervsstyrelsen gennemfører en efterfølgende kontrol af, om virksomhederne har anvendt den modtagne kompensation til betaling af bod, dagbod eller tilsvarende i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan af virksomheden og dens ledelse forlange de oplysninger, som er nødvendige for at dokumentere, at kravene i denne bekendtgørelse er overholdt.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation, hvis virksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, har undladt at indsende dokumentation i kontroløjemed efter stk. 1 eller hvis den indsendte dokumentation eller øvrige oplysninger, som Erhvervsstyrelsen modtager, viser, at virksomheden ikke er berettiget til kompensationen i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 5 Retten til kompensation bortfalder, hvis kompensationen er i strid med Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-forordningen).

Stk. 6 Virksomheden har pligt til at give Erhvervsstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre kompensationens bortfald.

Kapitel 5

Klage, straf og ikrafttræden

§10 Klageadgang
Erhvervsstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§11 Straf
Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering og kompensation m.v., afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer), strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§12 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. december 2020.

profile photo
Profilside