14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om proportional begrænsning af regelmæssig tilsynsindberetning for gruppe 1-forsikringsselskaber m.fl.

Bekendtgørelse nr. 791 af 23. juni 2016

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om proportional begrænsning af regelmæssig tilsynsindberetning for gruppe 1-forsikringsselskaber m.fl.

I medfør af § 372 a i lov om finansiel virksomhed, jf. lov-bekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, som ændret ved lov nr. 308 af 28. marts 2015 og lov nr. 334 af 31. marts 2015, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 05. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse for forordninger om regelmæssig tilsynsindberetning vedtaget af Europa-Kommissionen i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), som ændret bl.a. ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014.

Stk. 2 I tilfælde omfattet af stk. 1 kan Finanstilsynet træffe afgørelse om begrænsning af tilsynsindberetning i overensstemmelse med §§ 2-4.

§2 Hvor der er fastsat krav om tilsynsindberetning med bestemte mellemrum under et år, kan Finanstilsynet efter anmodning træffe afgørelse om at begrænse den regelmæssige tilsynsindberetning, hvis

 • 1) indberetningen af disse oplysninger ville være uforholdsmæssigt byrdefuld i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der knytter sig til selskabets virksomhed, og

 • 2) oplysningerne indberettes mindst én gang årligt.

Stk. 2 For gruppe 1-forsikringsselskaber, der indgår i en koncern, kan der ikke træffes afgørelse efter stk. 1, medmindre selskabet kan påvise, at frekvensen for den regelmæssige tilsynsindberetning er uhensigtsmæssig i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der knytter sig til koncernens virksomhed.

Stk. 3 Afgørelse efter stk. 1 kan alene træffes for de gruppe 1-forsikringsselskaber, der efter opgørelsesmetoden beskrevet i bilag 1 tilsammen tegner sig for ikke over 20 pct. af det danske marked. Et selskab, hvis markedsandel medfører en overskridelse af grænsen på 20 pct. kan ikke opnå begrænsning efter stk. 1. De 20 pct. for selskaber, der tegner skadesforsikring opgøres efter pkt. 1 og 2 i bilag 1, mens de 20 pct. for selskaber, der tegner livsforsikring, opgøres efter pkt. 3 og 4 i bilag 1.

Stk. 4 Der kan træffes afgørelse efter stk. 1 for indberetningskrav på koncernniveau, hvis alle gruppe 1-forsikringsselskaber i koncernen har opnået begrænsning af indberetningskrav i overensstemmelse med stk. 1.

§3 Finanstilsynet kan efter anmodning træffe afgørelse om at undtage fra krav om post-for-post-indberetning, hvis

 • 1) indberetningen af disse oplysninger ville være uforholdsmæssigt byrdefuld i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der knytter sig til selskabets virksomhed,

 • 2) indberetningen af de pågældende oplysninger ikke er nødvendig for et effektivt tilsyn med selskabet,

 • 3) undtagelsen ikke undergraver stabiliteten af de berørte finansielle systemer i Unionen, og

 • 4) selskabet kan fremlægge oplysningerne efter anmod- ning fra Finanstilsynet.

Stk. 2 For gruppe 1-forsikringsselskaber, der indgår i en koncern, kan der ikke træffes afgørelse efter stk. 1, medmindre selskabet kan påvise, at post-for-post-indberetning er uhensigtsmæssig i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der knytter sig til koncernens virksomhed, og under hensyntagen til målet om finansiel stabilitet.

Stk. 3 Afgørelse efter stk. 1 kan alene træffes for de gruppe 1-forsikringsselskaber, der efter opgørelsesmetoden beskrevet i bilag 1 tilsammen tegner sig for ikke over 20 pct. af det danske marked. Et selskab, hvis markedsandel medfører en overskridelse af grænsen på 20 pct. kan ikke opnå undtagelse efter stk. 1. De 20 pct. for selskaber, der tegner skadesforsikring opgøres efter pkt. 1 og 2 i bilag 1, mens de 20 pct. for selskaber, der tegner livsforsikring opgøres efter pkt. 3 og 4 i bilag 1.

Stk. 4 Der kan træffes afgørelse efter stk. 1 om undtagelse fra krav om post-for-post-indberetning på koncernniveau, hvis alle gruppe 1-forsikringsselskaber i koncernen har opnået undtagelse i overensstemmelse med stk. 1.

§4 Ved vurderingen af om indberetningen af oplysningerne vil være uforholdsmæssigt byrdefuld i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af selskabets eller koncernens risici, jf. §§ 2 og 3, skal der som minimum tages hensyn til følgende forhold:

 • 1) Omfanget af selskabets præmier, forsikringsmæssige hensættelser og aktiver.

 • 2) Volatiliteten af de forsikringskrav og -ydelser, der dækkes af selskabet.

 • 3) De markedsrisici, som selskabets investeringer giver anledning til.

 • 4) Graden af risikokoncentrationer.

 • 5) Det samlede antal livsforsikrings- og skadesforsikringsklasser, der er givet tilladelse til.

 • 6) De mulige virkninger af forvaltningen af selskabets aktiver for den finansielle stabilitet.

 • 7) Selskabets systemer og strukturer for indberetning af oplysninger til tilsynsformål og politikken for indberetning af oplysninger til Finanstilsynet, som gruppe 1- forsikringsselskaber er forpligtet til at have i medfør af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.

 • 8) Hensigtsmæssigheden af selskabets ledelsessystem.

 • 9) Niveauet af kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkravet og minimumskapitalkrav

 • 10) Om selskabet er et captiveforsikringsselskab eller -genforsikringsselskab, der kun dækker risici, der er knyttet til den industri- eller handelskoncern, selskabet tilhører.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

profile photo
Profilside