Bekendtgørelse om proportional begrænsning af regelmæssig tilsynsindberetning for gruppe 1-forsikringsselskaber m.fl.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 791 af 23. juni 2016

I medfør af § 372 a i lov om finansiel virksomhed, jf. lov-bekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, som ændret ved lov nr. 308 af 28. marts 2015 og lov nr. 334 af 31. marts 2015, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for forordninger om regelmæssig tilsynsindberetning vedtaget af Europa-Kommissionen i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), som ændret bl.a. ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014.

Stk. 2 I tilfælde omfattet af stk. 1 kan Finanstilsynet træffe afgørelse om begrænsning af tilsynsindberetning i overensstemmelse med §§ 2-4.

§ 2

Hvor der er fastsat krav om tilsynsindberetning med bestemte mellemrum under et år, kan Finanstilsynet efter anmodning træffe afgørelse om at begrænse den regelmæssige tilsynsindberetning, hvis

 • 1) indberetningen af disse oplysninger ville være uforholdsmæssigt byrdefuld i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der knytter sig til selskabets virksomhed, og

 • 2) oplysningerne indberettes mindst én gang årligt.

Stk. 2 For gruppe 1-forsikringsselskaber, der indgår i en koncern, kan der ikke træffes afgørelse efter stk. 1, medmindre selskabet kan påvise, at frekvensen for den regelmæssige tilsynsindberetning er uhensigtsmæssig i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der knytter sig til koncernens virksomhed.

Stk. 3 Afgørelse efter stk. 1 kan alene træffes for de gruppe 1-forsikringsselskaber, der efter opgørelsesmetoden beskrevet i bilag 1 tilsammen tegner sig for ikke over 20 pct. af det danske marked. Et selskab, hvis markedsandel medfører en overskridelse af grænsen på 20 pct. kan ikke opnå begrænsning efter stk. 1. De 20 pct. for selskaber, der tegner skadesforsikring opgøres efter pkt. 1 og 2 i bilag 1, mens de 20 pct. for selskaber, der tegner livsforsikring, opgøres efter pkt. 3 og 4 i bilag 1.

Stk. 4 Der kan træffes afgørelse efter stk. 1 for indberetningskrav på koncernniveau, hvis alle gruppe 1-forsikringsselskaber i koncernen har opnået begrænsning af indberetningskrav i overensstemmelse med stk. 1.

§ 3

Finanstilsynet kan efter anmodning træffe afgørelse om at undtage fra krav om post-for-post-indberetning, hvis

 • 1) indberetningen af disse oplysninger ville være uforholdsmæssigt byrdefuld i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der knytter sig til selskabets virksomhed,

 • 2) indberetningen af de pågældende oplysninger ikke er nødvendig for et effektivt tilsyn med selskabet,

 • 3) undtagelsen ikke undergraver stabiliteten af de berørte finansielle systemer i Unionen, og

 • 4) selskabet kan fremlægge oplysningerne efter anmod- ning fra Finanstilsynet.

Stk. 2 For gruppe 1-forsikringsselskaber, der indgår i en koncern, kan der ikke træffes afgørelse efter stk. 1, medmindre selskabet kan påvise, at post-for-post-indberetning er uhensigtsmæssig i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der knytter sig til koncernens virksomhed, og under hensyntagen til målet om finansiel stabilitet.

Stk. 3 Afgørelse efter stk. 1 kan alene træffes for de gruppe 1-forsikringsselskaber, der efter opgørelsesmetoden beskrevet i bilag 1 tilsammen tegner sig for ikke over 20 pct. af det danske marked. Et selskab, hvis markedsandel medfører en overskridelse af grænsen på 20 pct. kan ikke opnå undtagelse efter stk. 1. De 20 pct. for selskaber, der tegner skadesforsikring opgøres efter pkt. 1 og 2 i bilag 1, mens de 20 pct. for selskaber, der tegner livsforsikring opgøres efter pkt. 3 og 4 i bilag 1.

Stk. 4 Der kan træffes afgørelse efter stk. 1 om undtagelse fra krav om post-for-post-indberetning på koncernniveau, hvis alle gruppe 1-forsikringsselskaber i koncernen har opnået undtagelse i overensstemmelse med stk. 1.

§ 4

Ved vurderingen af om indberetningen af oplysningerne vil være uforholdsmæssigt byrdefuld i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af selskabets eller koncernens risici, jf. §§ 2 og 3, skal der som minimum tages hensyn til følgende forhold:

 • 1) Omfanget af selskabets præmier, forsikringsmæssige hensættelser og aktiver.

 • 2) Volatiliteten af de forsikringskrav og -ydelser, der dækkes af selskabet.

 • 3) De markedsrisici, som selskabets investeringer giver anledning til.

 • 4) Graden af risikokoncentrationer.

 • 5) Det samlede antal livsforsikrings- og skadesforsikringsklasser, der er givet tilladelse til.

 • 6) De mulige virkninger af forvaltningen af selskabets aktiver for den finansielle stabilitet.

 • 7) Selskabets systemer og strukturer for indberetning af oplysninger til tilsynsformål og politikken for indberetning af oplysninger til Finanstilsynet, som gruppe 1- forsikringsselskaber er forpligtet til at have i medfør af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.

 • 8) Hensigtsmæssigheden af selskabets ledelsessystem.

 • 9) Niveauet af kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkravet og minimumskapitalkrav

 • 10) Om selskabet er et captiveforsikringsselskab eller -genforsikringsselskab, der kun dækker risici, der er knyttet til den industri- eller handelskoncern, selskabet tilhører.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.