Bekendtgørelse om promillegrænser på særlige områder for tjeneste i forsvaret

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 220 af 20. marts 2009

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Denne bekendtgørelse fastlægger promillegrænser for særlige områder for tjeneste i forsvaret.

Stk. 2 Denne bekendtgørelse finder anvendelse på personel omfattet af militær straffelov, der varetager konkrete opgaver, befinder sig i en situation eller på et geografisk område, som stiller særlige krav til personellets omhu og agtpågivenhed, især hvor sikkerhedsmæssige grunde gør sig gældende.

Stk. 3 Ved afgrænsningen af bekendtgørelsens anvendelsesområde, finder forsvarets interne bestemmelser anvendelse.

§ 2

Tjenestegørende personel, der har en alkoholkoncentration i blodet, der overstiger 0,5 promille, må ikke udføre opgaver inden for følgende områder:

 • 1) Kørsel med motordrevet køretøj på militære områder, der ikke er omfattet af færdselslovens bestemmelser, eller kørsel med motordrevet militært køretøj i udlandet. Er der i det pågældende land fastsat en lavere promillegrænse, vil denne være gældende.

 • 2) Omgang med farlige kemiske stoffer eller produkter, for hvilke der i brugsanvisninger eller arbejdsbrugsanvisninger (ABA) er fastlagt sikkerhedsbestemmelser.

 • 3) Lægefaglig- og sundhedstjeneste, herunder håndtering af stoffer eller produkter indeholdende smittefarlige mikroorganismer.

 • 4) Deltagelse i militær øvelsesaktivitet, der er beskrevet i øvelsesordrer eller befalinger.

Stk. 2 Dette gælder dog ikke, hvis opgaven er omfattet af §§ 4 – 6.

§ 3

Tjenestegørende personel, der har en alkoholkoncentration i blodet, der overstiger 0,5 promille, må ikke skaffe sig adgang til eller opholde sig på militært øvelsesterræn, når militær virksomhed afholdes i terrænet.

§ 4

Tjenestegørende personel, der har en alkoholkoncentration i blodet, der overstiger 0,2 promille, må ikke udføre opgaver inden for følgende områder:

 • 1) Vagttjeneste, såfremt funktionen er beskrevet i reglementer, instrukser eller lignende, eller er pålagt ved en konkret mundtlig ordre.

 • 2) Skarpskydning og omgang med skarpladte våben, ammunition og eksplosivstoffer.

 • 3) Omgang med farlige kemiske stoffer, der hører til en af følgende fareklasser:

  • a) Meget giftig, der mærkes Tx.

  • b) Giftig, der mærkes T.

  • c) Ætsende, der mærkes C.

  • d) Eksplosiv, der mærkes E.

 • 4) Omgang med stoffer eller produkter indeholdende radioaktivt materiale.

 • 5) Klargøring og betjening af samt kørsel med pansrede køretøjer og disses tekniske systemer, herunder våbensystemer m.m.

 • 6) Betjening af mekanisk, elektrisk eller hydraulisk maskineri, tunge våben og platforme, entreprenørmaskiner og værktøjer, for hvilke der er fastsat krav om specifik uddannelse eller omskoling forud for betjening, og hvor der i betjeningsvejledninger er angivet særlige sikkerhedsbestemmelser.

 • 7) Betjening af eller besætningsmæssige opgaver under flyvning med forsvarets luftfartøjer, herunder kommunikation med eller kontrol af luftfartøjer.

 • 8) Klargøring og kontrol af eller arbejde med luftfartøjer, herunder komponenter, som er monteret eller skal monteres i eller på luftfartøjer.

 • 9) Klargøring af, sejlads med og afrigning af forsvarets skibe.

 • 10) Træning, klargøring og udførelse af dykkeroperationer.

 • 11) Træning, klargøring og udførelse af faldskærmsoperationer.

 • 12) Træning, klargøring og udførelse af røgdykkertjeneste.

 • 13) Støtte til og deltagelse i redningsopgaver, førstehjælp, sanitetsopgaver og lignende opgaver.

§ 5

Tjenestegørende personel, der har en alkoholkoncentration i blodet, der overstiger 0,2 promille, må ikke skaffe sig adgang til eller opholde sig på følgende områder:

 • 1) Forsvarets afspærrede skydeområder.

 • 2) Flyvestationers manøvreområder, flyoperative enhedsområder eller andre permanente eller midlertidige start- og landingsområder, mens flyvning pågår. Tjenestegørende personel, der er flypassagerer, er ikke omfattet.

 • 3) Ammunitionsdepoter.

 • 4) Brændstofdepoter.

§ 6

Forsvarskommandoen og de operative kommandoer eller den af disse myndigheder udpegede chef for en udsendt enhed kan fastsætte promillegrænser på 0,5 eller 0,2 promille, hvor dette kan begrundes i særlige sikkerhedsmæssige forhold, herunder ved indsættelse i internationale operationer eller ved skærpet beredskab.

§ 7

Ved højtider og særlige begivenheder samt ved andre begivenheder af traditionsmæssig karakter, hvor de aktuelle sikkerhedsmæssige forhold ikke er til hinder herfor, kan chefen for en myndighed eller en enhed eller dennes stedfortræder dispensere fra promillegrænsen i § 4, nr. 1 og nr. 9 samt § 5, nr. 2 nævnte tilfælde, således at promillegrænsen kan forhøjes til 0,5 promille.

§ 8

I helt særlige tilfælde, hvor hensynet til f.eks. menneskeliv eller væsentlige samfundsværdier nødvendiggør dette, kan chefen for en myndighed eller en enhed tillade, at tjenestegørende personel udfører opgaver som anført i § 2 og § 4 eller skaffer sig adgang til eller opholde sig på områder nævnt i § 3 med en højere promille end anført i disse paragraffer. Forud for meddelelse af en sådan dispensation, skal der så vidt muligt indhentes tilladelse hertil fra Forsvarskommandoen eller de respektive operative kommandoer. Er dette ikke muligt, skal forholdet efterfølgende indberettes til Forsvarskommandoen ad kommandovejen.

§ 9

Overtrædelse af promillegrænser fastsat i denne bekendtgørelse eller i medfør af denne straffes efter militær straffelovs § 21 med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2009.