Bekendtgørelse om procedurer m.v. ved ansøgning om tilladelse til eller anmeldelse af visse udenlandske direkte investeringer eller særlige økonomiske aftaler i Danmark

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. juli 2023

Bekendtgørelse nr. 1454 af 24. juni 2021

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler, der foretages eller indgås af udenlandske statsborgere efter investeringsscreeningslovens § 2, stk. 1, 1. pkt.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse på udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler, der foretages eller indgås af virksomheder efter investeringsscreeningslovens § 2, stk. 2, eller af enheder omfattet af § 2, stk. 3, i bekendtgørelse om afgrænsning af anvendelsesområdet for lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (anvendelsesbekendtgørelsen).

§ 2

Bekendtgørelsen finder anvendelse på udenlandske direkte investeringer i og særlige økonomiske aftaler med virksomheder hjemmehørende i Danmark, jf. lovens § 3, stk. 1.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder anvendelse på stiftelse af nye virksomheder i Danmark, som er omfattet af investeringsscreeningslovens § 3, stk. 2, og med de undtagelser, der fremgår af § 5, stk. 1, i anvendelsesbekendtgørelsen.

Stk. 3 Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse på udenlandske direkte investeringer i og særlige økonomiske aftaler indgået med danske enheder omfattet af § 3, stk. 3, i anvendelsesbekendtgørelsen.

Kapitel 2 Digital ansøgning, anmeldelse og præ-screening via virk.dk og sprogkrav
§ 3

Ansøgninger eller anmeldelser efter kapitel 4-6 og anmodning om præ-screening efter kapitel 3 samt tilsagn om vilkår efter § 13, stk. 2, skal indgives på skemaer udarbejdet af Erhvervsstyrelsen og indsendes digitalt til Erhvervsstyrelsen via selvbetjeningsløsningen på www.virk.dk. Ansøgninger m.v. underskrives med elektronisk signatur.

Stk. 2 Kan en ansøgning m.v. efter stk. 1 ikke underskrives med elektronisk signatur, fordi ansøger eller anmelder m.v. er en person uden dansk CPR-nummer eller er en udenlandsk virksomhed eller anden enhed med hjemsted i udlandet, skal ansøgning m.v. indsendes via www.virk.dk. bilagt dokumentation for ansøgers eller anmelders identitet.

Stk. 3 En advokat eller anden befuldmægtiget kan indgive ansøgning m.v. efter stk. 1 på vegne af en eller flere udenlandske investorer. I så fald skal ansøgningen m.v. vedlægges dokumentation for, at den befuldmægtigede er bemyndiget hertil, dog ikke hvis den befuldmægtigede er en advokat med bestalling eller en godkendt revisor.

§ 4

Ansøgninger om tilladelse, anmeldelser, anmodning om præscreening m.v., som indsendes til Erhvervsstyrelsen skal være affattet på dansk eller engelsk. Erhvervsstyrelsen kan forlange, at dokumenter indsendes i bekræftet oversættelse til dansk eller engelsk.

Kapitel 3 Præ-screening
§ 5

Anmodning om præscreening af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale efter anvendelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 1, skal bl.a. indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Begrundelsen for anmodningen efter stk. 1, herunder en beskrivelse af den teknologi eller infrastruktur, som investeringen eller aftalen vedrører, og eventuelle særlige forhold, som Erhvervsstyrelsen bedes tage stilling til ved vurderingen.

 • 2) Formålet med investeringen (f.eks. aktivt ejerskab, passiv formueanbringelse) eller aftalen.

 • 3) Den omtrentlige værdi af investeringen eller aftalen.

 • 4) Datoen for hvornår den udenlandske direkte investering planlægges gennemført eller den særlige økonomiske aftale påtænkes indgået.

 • 5) Kontaktoplysninger, herunder eventuelt CVR-nummer og virksomhedsregistreringsnummer for den danske hjemmehørende virksomhed eller enhed.

 • 6) Den danske hjemmehørende virksomheds eller enheds branchekode (NACE-kode).

 • 7) Kontaktoplysninger for den udenlandske investor.

 • 8) Om den udenlandske investor er en fysisk eller juridisk person. Hvis anmodningen vedrører en udenlandsk direkte investering: Hvilken funktion, den udenlandske investor har ved investeringen (f.eks. direkte investor, holdingselskab, global ultimativ ejer).

Stk. 2 Henvisningerne til stk. 2, nr. 1-4 og 7-8, er forkerte, da bestemmelserne ikke findes. Det ser ud til, at de korrekte henvisninger skal være til stk. 1, nr. 1-4 og 7-8. Derfor har vi ladet vores krydshenvisninger pege til stk. 1, nr. 1-4 og 7-8. Ved anmodning om præ-screening af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale efter anvendelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 2, skal anmodningen udover oplysningerne i stk. 2, nr. 1-4, samt 7 og 8, indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Den forventede kapitaltilførsel inden for de tre første regnskabsår fra stiftelsen.

 • 2) Virksomhedens forventede branchekode (NACE-kode).

Kapitel 4 Ansøgning om tilladelse til eller anmeldelse af udenlandske direkte investeringer
§ 6

Ansøgninger om tilladelse til at foretage en udenlandsk direkte investering efter investeringsscreeningslovens § 5, stk. 1, eller 4, eller anmeldelse af en udenlandsk direkte investering efter lovens § 10, stk. 1, skal indeholde de oplysninger, der følger af stk. 2-5.

Stk. 2 Oplysninger efter stk. 1 om den påtænkte udenlandske direkte investering skal bl.a. omfatte følgende:

 • 1) Formålet med investeringen (f.eks. aktivt ejerskab, passiv formueanbringelse).

 • 2) Den omtrentlige værdi af investeringen.

 • 3) Hvordan investeringen påtænkes finansieret, herunder eventuelle finansieringskilder.

 • 4) Hvis investeringen medfører direkte eller indirekte kontrol med eller betydelig indflydelse på den danske virksomhed eller enhed ved direkte eller indirekte besiddelse af eller kontrol over ejerandele eller stemmerettigheder: Oplysninger om antallet af kapitalandele angivet i procent og eventuelt hvilken klasse, de tilhører, kapitalandelenes størrelse, henholdsvis pålydende værdi og de stemmerettigheder, der er knyttet hertil.

 • 5) Hvis investeringen medfører tilsvarende kontrol ved andre midler, herunder køb af aktiver og langfristede lån: Hvilke beføjelser den udenlandske investor har i følge en eventuel ejeraftale, f.eks. til at udpege ledelsesmedlemmer eller til at deltage i bestemte beslutninger, hvilke aktiver den udenlandske investor erhverver og formålet hermed, samt for en låneaftale: Størrelsen af lånet, varigheden af dette samt de aftalte vilkår for lånet.

 • 6) Datoen for hvornår den udenlandske direkte investering planlægges gennemført, eller hvis der er tale om anmeldelse af en allerede gennemført investering: Datoen for hvornår investeringen er gennemført.

 • 7) Oplysning om hvorvidt investeringen skal rapporteres i henhold til EU’s fusionsforordning og/eller den danske funktionskontrol efter konkurrenceloven.

 • 8) Oplysning om, hvorvidt investeringen har eller kan have indflydelse på et projekt eller program af interesse for EU, jf. bilag til forordning (EU) nr. 2019/452 af 19. marts 2019 med senere ændringer, hvis dette er kendt af den udenlandske investor.

Stk. 3 Oplysninger efter stk. 1 om den danske virksomhed eller enhed, hvori investeringen planlægges gennemført, skal bl.a. omfatte følgende:

 • 1) Kontaktoplysninger, herunder eventuelt CVR-nummer og virksomhedsregistreringsnummer for den danske virksomhed eller enhed.

 • 2) Hvis den danske virksomhed eller enhed indgår i en koncern: beskrivelse samt diagram over koncernstrukturen.

 • 3) Ved ansøgning om tilladelse: Angivelse af særligt følsom sektor eller aktivitet efter investeringsscreeningslovens § 6, stk. 1.

 • 4) En beskrivelse af markedet for den danske virksomheds eller enheds forretningsaktiviteter (f.eks. konkurrenter, markedsandel).

 • 5) Virksomhedens eller enhedens branchekode (NACE-kode).

 • 6) EU-medlemsstater, hvor virksomheden eller virksomhedens datterselskaber m.v. har væsentlige forretningsaktiviteter.

Stk. 4 Oplysninger efter stk. 1 om den udenlandske investor skal bl.a. omfatte følgende:

 • 1) Kontaktoplysninger for den udenlandske investor

  • a) Hvis investoren er en juridisk person uden CVR-nummer, skal selskabsregistret, hvori den juridiske person er registreret, og registreringsnummeret angives, samt oplysninger om vedkommendes eventuelle skatteidentifikationsnummer i hjemlandet. Officielt bevis, der højst må være 3 måneder gammelt, for, at den juridiske person er lovligt bestående i hjemlandet, skal vedlægges.

  • b) Hvis investoren er en fysisk person: oplysninger om statsborgerskab og pasoplysninger.

 • 2) Hvilken funktion, den udenlandske investor har ved investeringen (f.eks. direkte investor, holdingselskab, global ultimativ ejer).

 • 3) Hvis den udenlandske investor er en juridisk person: Ejerforholdet hos den udenlandske investor, herunder reelle ejere og de reelle ejeres rettigheder samt en beskrivelse af og diagram over hele ejerkæden og eventuel koncern før og efter gennemførelsen af investeringen.

 • 4) Hvis den udenlandske investor er en anden juridisk person end en virksomhed: Lov- eller aftalegrundlag for den pågældende juridiske person, samt ejer- og ledelsesforhold, herunder om den udenlandske investor direkte eller indirekte kontrolleres af en udenlandsk regering, udenlandske statslige organer eller udenlandske væbnede styrker, herunder gennem ejerforhold eller betydelig finansiering.

 • 5) En beskrivelse af forretningsaktiviteter, herunder produkter, tjenesteydelser og forretningstransaktioner samt en beskrivelse af markedet for den udenlandske investors forretningsaktiviteter (f.eks. konkurrenter, markedsandel). For andre juridiske personer, jf. nr. 4, en beskrivelse af hovedaktiviteter i de sidste 5 år.

 • 6) EU-medlemsstater, hvor virksomheden eller virksomhedens datterselskaber m.v. har væsentlige forretningsaktiviteter.

Stk. 5 Kopi af eventuel aftale, herunder betinget aftale eller hensigtserklæring om at ville indgå en aftale om investeringen skal vedlægges ansøgningen eller anmeldelsen efter stk. 1.

Stk. 6 Ved anmeldelse af en udenlandsk direkte investering efter investeringsscreeningsloven § 10, stk. 1, skal der udover oplysningerne i stk. 2-5, angives hvilke forhold, der navnlig har begrundet, at investeringen er anmeldt.

Kapitel 5 Ansøgning om tilladelse vedrørende nye virksomheder
§ 7

Ansøgninger om tilladelse til en udenlandsk direkte investering ved stiftelse af en virksomhed efter investeringsscreeningslovens 5, stk. 1 og 5, der ikke er omfattet af undtagelsen i § 5, stk. 1, i anvendelsesbekendtgørelsen, skal indeholde oplysninger, der fremgår af § 6, stk. 2, nr. 1-4, 6 og 8, stk. 4, samt efter bestemmelsens stk. 2 og 3.

Stk. 2 Oplysninger efter stk. 1 om den danske virksomhed, der planlægges stiftet, skal bl.a. omfatte følgende:

 • 1) Kontaktoplysninger for den danske virksomhed.

 • 2) En beskrivelse af virksomhedens forretningsplan, herunder planlagte produkter, tjenesteydelser og forretningstransaktioner samt en beskrivelse af markedet for virksomhedens eller enhedens forretningsaktiviteter (f.eks. konkurrenter).

 • 3) Angivelse af særlig følsom sektor eller aktivitet efter investeringsscreeningslovens § 6, stk. 1, som virksomheden forventes at operere inden for.

 • 4) Virksomhedens forventede branchekode (NACE-kode).

 • 5) Forventet antal ansatte inden for det første regnskabsår.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på udenlandske direkte investeringer, som overstiger beløbsgrænsen i anvendelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, i de første tre regnskabsår efter stiftelsen af en virksomhed.

Kapitel 6 Ansøgning om tilladelse til eller anmeldelse af særlige økonomiske aftaler
§ 8

Ansøgninger om tilladelse til eller anmeldelse af en særlig økonomisk aftale, herunder betinget aftale eller hensigtserklæring om at ville indgå en aftale, efter investeringsscreeningslovens § 7, stk. 1, eller § 11, skal indeholde oplysninger om den danske virksomhed eller enhed efter § 6, stk. 3, og om den udenlandske investor efter § 6, stk. 4, samt bl.a. følgende oplysninger:

 • 1) Aftaletype (joint venture, leverandøraftale, drifts- eller serviceaftale).

 • 2) Aftalens varighed.

 • 3) Om aftalen er indgået med forbehold for tilladelse.

 • 4) Den omtrentlige værdi af aftalen.

 • 5) Eventuelle bestemmelser om uopsigelighed.

 • 6) Eventuelle bestemmelser om den udenlandske investors rettigheder og beføjelser.

Stk. 2 Kopi af aftalen skal vedlægges ansøgningen eller anmeldelsen.

Stk. 3 Ved anmeldelse af særlige økonomiske aftaler skal udover oplysningerne i stk. 1 og 2, oplyses, om den pågældende særlige økonomiske aftale allerede er endeligt indgået og i givet fald hvornår samt hvilke forhold, der navnlig har begrundet, at den særlige økonomiske aftale er anmeldt.

Kapitel 7 Supplerende oplysninger
§ 9

Erhvervsstyrelsen kan efter investeringsscreeningslovens § 8, stk. 2, 1. pkt., og § 12, stk. 3, 1. pkt., udover oplysninger efter § 6, stk. 2-4, og §§ 7 og 8 kræve alle oplysninger af den udenlandske investor, som er nødvendige for at vurdere, om den påtænkte udenlandske direkte investering eller særlige økonomiske aftale kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan efter investeringsscreeningslovens § 8, stk. 2, 2. pkt., og § 12, stk. 3, 2 pkt., indhente oplysninger fra den danske virksomhed eller enhed med henblik på f.eks. at verificere oplysninger fra den udenlandske investor eller indhente oplysninger om den danske virksomhed eller enhed, herunder om ledelsesstruktur og forretningsområder.

Kapitel 8 Beregning af ejerandele eller stemmerettigheder og tilsvarende kontrol ved andre midler ved ansøgning eller anmeldelse af udenlandske direkte investeringer
§ 10

Ved beregning af en kvalificeret andel efter investeringsscreeningslovens § 5, stk. 2, og § 10, stk. 1, medregnes ejerandele som direkte eller indirekte tilhører den udenlandske investor, og ejerandele som den udenlandske investor har indflydelse på gennem en nærtbeslægtet person.

Stk. 2 Den procentvise andel af investors og eventuelt nærtbeslægtede personers direkte og indirekte ejerandele og stemmerettigheder efter stk. 1 beregnes på baggrund af den procentvise andel af ejerandele og stemmerettigheder for hver virksomhed i ejerkæden.

Stk. 3 Ved nærtbeslægtede personer forstås nærtstående parter i overensstemmelse med definitionen i den internationale regnskabsstandard IFRS 10 med senere ændringer.

Stk. 4 En modervirksomhed udgør sammen med en eller flere dattervirksomheder en koncern, jf. definitionen i den internationale regnskabsstandard IFRS 10 med senere ændringer. Ændringer i besiddelse eller størrelse af eller kontrol over ejerandele eller stemmerettigheder eller tilsvarende kontrol ved andre midler efter investeringsscreeningslovens § 4, nr. 4, der finder sted inden for en koncern efter 1. pkt., er ikke omfattet af investeringsscreeningslovens § 5, stk. 1, hvis ændringerne ikke medfører en forøgelse af den udenlandske investors ejerandele eller stemmerettigheder i den danske virksomhed, der overstiger grænserne i investeringsscreeningslovens § 5, stk. 4, eller en tilsvarende forøgelse af den udenlandske investors kontrol ved andre midler over den danske virksomhed.

§ 11

Ved tilsvarende kontrol ved andre midler efter investeringsscreeningslovens § 4, nr. 4, jf. lovens § 5, stk. 1, og § 10, stk. 1, forstås, at en udenlandsk investor får kontrol med eller betydelig indflydelse på en dansk virksomhed eller anden enhed omfattet af anvendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 3, ved enten:

 • 1) råderet over ejerandele eller stemmerettigheder i kraft af aftaler med andre investorer eller koncernforbundne virksomheder svarende til mindst en andel af ejerandelene eller stemmerettighederne som anført i investeringsscreeningslovens § 5, stk. 2, og § 10, stk. 1,

 • 2) beføjelse til at træffe eller godkende beslutninger om væsentlige ledelsesmæssige eller finansielle forhold eller væsentlige udviklings- eller driftsmæssige forhold i den danske virksomhed eller enhed omfattet af anvendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 3, eller på forretningskritiske områder i virksomheden eller enheden efter en vedtægt eller aftale, herunder lange og uopsigelige låneaftaler,

 • 3) ret til efter en vedtægt eller aftale eller på andet grundlag at udpege eller afsætte medlemmer af bestyrelsen, direktionen eller ledelsesorganer med tilsvarende kompetence i den danske virksomhed eller enhed omfattet af anvendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 3,

 • 4) erhvervelse af alle eller en væsentlig del af aktiverne i den danske virksomhed eller enhed omfattet af anvendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 3, eller

 • 5) kontrol over alle eller en væsentlig del af aktiverne i den danske virksomhed eller enhed omfattet af anvendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 3, i kraft af lange og uopsigelige lejeaftaler.

Stk. 2 Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter og købsoptioner på kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i betragtning ved vurderingen af, om en udenlandsk investor opnår tilsvarende kontrol ved andre midler.

Stk. 3 Etablering af pant eller anden sikkerhedsstillelse i ejerandele i, stemmerettigheder i eller aktiver tilhørende en dansk virksomhed eller enhed omfattet af anvendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 3, til sikkerhed for et lån eller andre forpligtelser udgør ikke en udenlandsk direkte investering omfattet af investeringsscreeningslovens § 4, nr. 4. Det samme gælder erhvervelse af ejerandele i, stemmerettigheder i eller aktiver tilhørende en dansk virksomhed eller enhed omfattet af anvendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 3, der er stillet som pant eller anden sikkerhed for et lån eller andre forpligtelser, såfremt erhvervelsen sker som led i kreditorforfølgning med henblik på realisering.

Kapitel 9 Revisorerklæringer om oplysninger afgivet ved ansøgning eller anmeldelse, ved årlig redegørelse om overholdelse af vilkår og i forbindelse med kontrol med overholdelse af loven
§ 12

Stiller Erhvervsstyrelsen krav om supplerende oplysninger vedrørende en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale, kan styrelsen efter investeringsscreeningslovens § 8, stk. 2, og § 12, stk. 3, kræve, at sådanne oplysninger ledsages af en erklæring om rigtigheden af oplysningerne fra en revisor, der er godkendt efter revisorloven. Er den udenlandske investor en virksomhed, kan en sådan erklæring bl.a. omfatte oplysninger om ejerforhold, herunder om kapitalandele og stemmerettigheder, oplysninger om forhold der indgår i vurderingen af tilsvarende kontrol ved andre midler efter § 11 samt regnskabsmæssige og finansielle oplysninger vedrørende den udenlandske investor og investeringen.

Stk. 2 Erklæringen efter stk. 1 afgives efter revisorlovens § 1, stk. 2, med høj sikkerhed. Revisor skal i erklæringen bekræfte at være uafhængig af den udenlandske investor, jf. revisorlovens § 24.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på revisorerklæring efter investeringsscreeningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt., og § 17, stk. 2, om årlig redegørelse for overholdelse af aftalte eller fastsatte vilkår, og på revisorerklæring efter investeringsscreeningslovens § 29, stk. 2, om rigtigheden af oplysninger afgivet til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med efterfølgende kontrol.

Kapitel 10 Forhandlinger om tilsagn om vilkår
§ 13

Hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at en ansøgning eller anmeldelse af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden, som kan afhjælpes ved nærmere vilkår om f.eks. begrænsning af investors ejerandel, begrænsning af investors deltagelse i ledelsen af virksomheden, eller vilkår som retter sig mod at begrænse investors mulighed for at få indsigt i virksomheden på visse områder, kan Erhvervsstyrelsen stille forslag om, at den udenlandske investor accepterer sådanne vilkår.

Stk. 2 Tilsagn om vilkår efter stk. 1 skal afgives i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens skabelon for tilsagn om overholdelse af særlige vilkår for en udenlandsk direkte investering eller særligt økonomisk aftale.

Kapitel 11 Ikrafttræden
§ 14

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.