Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 617 af 03. juni 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 831 af 08. juni 2020

Vindmøller nedtaget i perioden fra den 15. december 2004 til den 15. december 2011
§ 4

Et skrotningsbevis som nævnt i stk. 2 giver ejeren ret til at modtage pristillæg efter § 42, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi for elektricitet produceret på en fabriksny vindmølle nettilsluttet i perioden fra den 1. januar 2005 til og med den 31. december 2011.

Stk. 2 En vindmølleejer kan under de i stk. 3, 4 og 6 nævnte betingelser og under forbehold af den i stk. 3 nævnte pulje opnå skrotningsbevis for en vindmølle med en effekt på 450 kW eller derunder, der nedtages i perioden fra den 15. december 2004 og senest til og med den 15. december 2011. Et skrotningsbevis kan opdeles i op til 10 selvstændige skrotningsbeviser.

Stk. 3 Skrotningsbevis kan kun udstedes inden for en pulje, som svarer til en samlet effekt på 175 MW i nedtagne vindmøller med en effekt på 450 kW og derunder, som er nedtaget fra den 15. december 2004 til og med den 15. december 2011.

Stk. 4 Skrotningsbevis er endvidere betinget af, at der foreligger

  • 1) en erklæring underskrevet af den pågældende netvirksomhed med oplysning om, at vindmøllen har været opstillet, har været i drift og har haft en effekt på 450 kW eller derunder, samt tidspunktet for, hvornår vindmøllen er frakoblet det kollektive elforsyningsnet, og

  • 2) en erklæring underskrevet af vindmølleejeren om, at vindmøllen er nedtaget.

Stk. 5 Netvirksomheden afgiver den i stk. 4, nr. 1, nævnte erklæring til vindmølleejeren senest 8 dage efter at have modtaget anmodning herom.

Stk. 6 Anmodning om skrotningsbevis indgives til Energinet.dk senest den 15. december 2011.