Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. § 23

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 617 af 03. juni 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 831 af 08. juni 2020

§ 23

En vindmølleejer kan ved meddelelse til Energistyrelsen fravælge modtagelsen af pristillæg og andre ydelser efter §§ 35 a, § 35 b og §§ 36-42 i lov om fremme af vedvarende energi. Vindmølleejeren kan endvidere ved meddelelse til Energistyrelsen genoptage modtagelsen af nævnte pristillæg og andre ydelser. Retten til genoptagelse omfatter ikke ejere af havvindmøller etableret efter udbud.

Stk. 2 Fravalg og genoptagelse efter stk. 1 sker med virkning fra den første dag i en måned og med forudgående varsel på mindst en måned, hvis der ydes VE-bevis eller pristillæg for elektriciteten efter bestemmelserne i §§ 35 a-42 i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 3 Ved opgørelsen af oprindelig produktion til brug ved beregningen af fuldlasttimer ifølge denne bekendtgørelse og §§ 35 a-42 i lov om fremme af vedvarende energi medregnes også produktion under fravalg som nævnt i stk. 1.

Stk. 4 Nødvendige administrative omkostninger ved fravalg og genoptagelse, som afholdes af den pågældende net- eller transmissionsvirksomhed og Energistyrelsen betales af vindmølleejeren på grundlag af opgørelse over disse omkostninger.

Stk. 5 Energistyrelsen udarbejder ansøgningsmateriale til brug for fravalg af pristillæg.