Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 617 af 03. juni 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 831 af 08. juni 2020

§ 2

Eksisterende vindmøller på land og på havet defineres som vindmøller, der

  • 1) senest den 31. december 1999 er købt ved bindende, ubetinget kontrakt, jf. dog stk. 3,

  • 2) senest den 31. december 1999 er anmeldt i henhold til bekendtgørelsen nr. 1518 af 14. december 2006 om støj fra vindmøller, og

  • 3) for hvilke der senest den 31. august 2000 er indgivet anmodning om tilslutning til det kollektive elforsyningsnet sammen med dokumentation for opfyldelse af betingelserne for tilslutning.

Stk. 2 Eksisterende vindmøller på land skal senest den 31. december 1999 være anmeldt til kommunen i henhold til byggelovgivningen og enten

  • 1) senest den 31. december 1999 være tilladt opstillet i henhold til endelig vedtaget lokalplan, hvor opstilling af vindmøller er udtrykkeligt tilladt, eller

  • 2) senest den 31. december 1999 være tilladt opstillet i henhold til en landzonetilladelse, herunder have opnået eventuelt fornødne dispensationer efter byggelovgivningen.

Stk. 3 Den i stk. 1, nr. 1, nævnte kontrakt kan alene være betinget af, at der opnås de nødvendige myndighedstilladelser til opstilling af vindmøllen senest den 31. december 1999, og at betingelser for nettilslutning er opfyldt senest den 31. august 2000.

Stk. 4 Hvis en lokalplan ophæves af Planklagenævnet på grund af forhold forbundet med kommunalbestyrelsens behandling af sagen, vil vindmøller omfattet af lokalplanen blive betragtet som eksisterende, såfremt kommunalbestyrelsen inden 6 måneder fra Planklagenævnets ophævelse af lokalplanen endeligt vedtager en lokalplan i uændret form efter offentlig fremlæggelse og fornyet behandling i kommunalbestyrelsen.

Stk. 5 Opstilles vindmøllen efter den 1. april 2001, er den installerede effekt den effekt, som fremgår af den bindende kontrakt, jf. stk. 1, nr. 1.