Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 617 af 03. juni 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 831 af 08. juni 2020

§ 15

Inden for en pulje på 40 mio. kr. (2018-priser) kan Energistyrelsen forud for et projekts påbegyndelse efter ansøgning give tilsagn om pristillæg for elektricitet produceret på fabriksnye vindmøller på land omfattet af § 35 f i lov om fremme af vedvarende energi, hvis betingelserne i kapitel 5 i denne bekendtgørelse er opfyldt.

Stk. 2 Støtteordningen er godkendt i medfør af Europa-Kommissionens Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 af 28. juni 2014, EU-Tidende 2014, nr. C 200, s. 1, og ordningen skal administreres i overensstemmelse hermed.

Stk. 3 Energistyrelsen træffer afgørelse efter stk. 1 i den rækkefølge, som Energistyrelsen modtager fyldestgørende ansøgninger i. Hvis flere fyldestgørende ansøgninger modtaget samme dag tilsammen overstiger det resterende beløb i puljen, trækker Energistyrelsen lod om den rækkefølge, der skal træffes afgørelse om disse ansøgninger i. Hvis en fyldestgørende ansøgning overstiger det resterende beløb i puljen, tilbyder Energistyrelsen ansøgeren at reducere ansøgningen, så den kan rummes inden for det resterende beløb i puljen. Accepterer ansøgeren ikke dette, gives der afslag på ansøgningen.

Stk. 4 Udnyttes et tilsagn delvist efter en afgørelse om tilsagn om pristillæg, jf. stk. 1, bortfalder det resterende beløb fra tilsagnet.