Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 617 af 03. juni 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 831 af 08. juni 2020

I medfør af § 3, stk. 2, § 35 f, stk. 2, 4 og 5, § 39, stk. 8, § 41, stk. 6, § 42, stk. 8, § 43, stk. 2 og 3, § 53, stk. 1, § 57, stk. 1, § 61, § 65, stk. 3, § 68, nr. 1, og § 73, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 356 af 4. april 2019, som ændret ved lov nr. 504 af 23. maj 2018, og § 2 a og § 85 a i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af 17. januar 2019, og efter forelæggelse for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1512 af 15. december 2017 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner og fælles betingelser
§ 1

Denne bekendtgørelse vedrører pristillæg efter §§ 35 a-35 b, § 35 f og §§ 36-42, i lov om fremme af vedvarende energi til vindmøller.

Stk. 2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Husstandsvindmølle: En vindmølle, der producerer elektricitet, som leveres til elforsyningsnettet fra en vindmølle med en installeret effekt på 25 kW eller derunder, og som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, jf. § 41 i lov om fremme af vedvarende energi.

 • 2) Havvindmølle: En vindmølle, der er opstillet på søterritoriet eller i den eksklusive økonomiske zone, og hvor vindmøllens fundament ikke er synligt ved normal vandstand.

 • 3) Installeret effekt: Den opstillede vindmølles nominelle effekt, der er angivet i vindmøllens certifikat, jf. bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller, eller i vindmøllens tekniske specifikation.

 • 4) Oprindelig produktion: Elproduktion, der opgøres eller beregnes for en vindmølles drift siden den oprindelige tilslutning.

 • 5) Oprindelig tillslutning: En vindmølles første tilslutning til det kollektive elforsyningsnet i Danmark eller i udlandet.

 • 6) Opstillingsomkostninger: Omkostninger til køb af en vindmølle, installation og nettilslutning.

 • 7) Kriseramt virksomhed: Virksomhed, som er kriseramt i medfør af definitionerne i Fællesskabets gældende retningslinjer for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder som ændret eller erstattet, jf. punkt 16 i Europa-Kommissionens Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 (2014/C 200/01).

 • 8) Fyldestgørende ansøgning: Når Energistyrelsen har modtaget alle nødvendige oplysninger til at kunne træffe en afgørelse.

Kapitel 2 Definitionen på eksisterende vindmøller
§ 2

Eksisterende vindmøller på land og på havet defineres som vindmøller, der

 • 1) senest den 31. december 1999 er købt ved bindende, ubetinget kontrakt, jf. dog stk. 3,

 • 2) senest den 31. december 1999 er anmeldt i henhold til bekendtgørelsen nr. 1518 af 14. december 2006 om støj fra vindmøller, og

 • 3) for hvilke der senest den 31. august 2000 er indgivet anmodning om tilslutning til det kollektive elforsyningsnet sammen med dokumentation for opfyldelse af betingelserne for tilslutning.

Stk. 2 Eksisterende vindmøller på land skal senest den 31. december 1999 være anmeldt til kommunen i henhold til byggelovgivningen og enten

 • 1) senest den 31. december 1999 være tilladt opstillet i henhold til endelig vedtaget lokalplan, hvor opstilling af vindmøller er udtrykkeligt tilladt, eller

 • 2) senest den 31. december 1999 være tilladt opstillet i henhold til en landzonetilladelse, herunder have opnået eventuelt fornødne dispensationer efter byggelovgivningen.

Stk. 3 Den i stk. 1, nr. 1, nævnte kontrakt kan alene være betinget af, at der opnås de nødvendige myndighedstilladelser til opstilling af vindmøllen senest den 31. december 1999, og at betingelser for nettilslutning er opfyldt senest den 31. august 2000.

Stk. 4 Hvis en lokalplan ophæves af Planklagenævnet på grund af forhold forbundet med kommunalbestyrelsens behandling af sagen, vil vindmøller omfattet af lokalplanen blive betragtet som eksisterende, såfremt kommunalbestyrelsen inden 6 måneder fra Planklagenævnets ophævelse af lokalplanen endeligt vedtager en lokalplan i uændret form efter offentlig fremlæggelse og fornyet behandling i kommunalbestyrelsen.

Stk. 5 Opstilles vindmøllen efter den 1. april 2001, er den installerede effekt den effekt, som fremgår af den bindende kontrakt, jf. stk. 1, nr. 1.

Kapitel 3 Skrotningsordninger for vindmøller på land
Vindmøller nedtaget i perioden fra den 3. marts 1999 til den 31. december 2003
§ 3

En vindmølleejer kan opnå skrotningsbevis for en vindmølle på 150 kW eller derunder, der er nedtaget i perioden fra den 3. marts 1999 til og med den 31. december 2003, under de i stk. 2 eller 3 nævnte betingelser.

Stk. 2 Skrotningsbevis for vindmøller, der er nedtaget i perioden fra den 1. april 2001 til og med den 31. december 2003, kan opnås, såfremt det fremgår af en af vindmølleejeren rekvireret landinspektørerklæring, at vindmøllen er nedtaget og fjernet. Endvidere skal det fremgå af en af netvirksomheden udfærdiget erklæring, at vindmøllen har været opstillet, været i drift og har haft en kapacitet på under 100 kW eller på mellem 100 og 150 kW (begge effektværdier inklusive).

Stk. 3 For vindmøller, der er nedtaget i perioden fra den 3. marts 1999 til og med den 31. marts 2001, kan skrotningsbevis opnås, såfremt der foreligger en erklæring, som er underskrevet af såvel den pågældende netvirksomhed som af ejeren af den nedtagne vindmølle. Af erklæringen skal fremgå, at vindmøllen har været opstillet, været i drift, har haft en kapacitet på under 100 kW eller på mellem 100 og 150 kW (begge effektværdier inklusive) samt tidspunktet for, hvornår vindmøllen er nedtaget og fjernet.

Stk. 4 Skrotningsbeviset giver ejeren ret til at modtage pristillæg efter § 42, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi for det tredobbelte af den nedtagne vindmølles installerede effekt, såfremt denne havde en installeret effekt på under 100 kW.

Stk. 5 Skrotningsbeviset giver ejeren ret til at modtage pristillæg efter § 42, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi for det dobbelte af den nedtagne vindmølles installerede effekt, såfremt denne havde en installeret effekt på mellem 100 kW og 150 kW (begge effektværdier inklusive), og såfremt den var placeret maksimalt 2,5 km fra en vindmølle, der havde en installeret effekt på under 100 kW, og som selv har opnået et skrotningsbevis.

Vindmøller nedtaget i perioden fra den 15. december 2004 til den 15. december 2011
§ 4

Et skrotningsbevis som nævnt i stk. 2 giver ejeren ret til at modtage pristillæg efter § 42, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi for elektricitet produceret på en fabriksny vindmølle nettilsluttet i perioden fra den 1. januar 2005 til og med den 31. december 2011.

Stk. 2 En vindmølleejer kan under de i stk. 3, 4 og 6 nævnte betingelser og under forbehold af den i stk. 3 nævnte pulje opnå skrotningsbevis for en vindmølle med en effekt på 450 kW eller derunder, der nedtages i perioden fra den 15. december 2004 og senest til og med den 15. december 2011. Et skrotningsbevis kan opdeles i op til 10 selvstændige skrotningsbeviser.

Stk. 3 Skrotningsbevis kan kun udstedes inden for en pulje, som svarer til en samlet effekt på 175 MW i nedtagne vindmøller med en effekt på 450 kW og derunder, som er nedtaget fra den 15. december 2004 til og med den 15. december 2011.

Stk. 4 Skrotningsbevis er endvidere betinget af, at der foreligger

 • 1) en erklæring underskrevet af den pågældende netvirksomhed med oplysning om, at vindmøllen har været opstillet, har været i drift og har haft en effekt på 450 kW eller derunder, samt tidspunktet for, hvornår vindmøllen er frakoblet det kollektive elforsyningsnet, og

 • 2) en erklæring underskrevet af vindmølleejeren om, at vindmøllen er nedtaget.

Stk. 5 Netvirksomheden afgiver den i stk. 4, nr. 1, nævnte erklæring til vindmølleejeren senest 8 dage efter at have modtaget anmodning herom.

Stk. 6 Anmodning om skrotningsbevis indgives til Energinet.dk senest den 15. december 2011.

§ 5

En vindmølleejer kan anmode Energinet om at give et skriftligt forhåndstilsagn om, at der kan udstedes skrotningsbevis for nedtagning af en vindmølle efter § 4. Forhåndstilsagnet kan ikke omsættes. Energinet giver forhåndstilsagnet, såfremt virksomheden finder, at det i § 4, stk. 3, nævnte maksimum på 175 MW effekt ikke overskrides derved.

Stk. 2 Et forhåndstilsagn giver vindmølleejeren ret til at modtage et skrotningsbevis, såfremt betingelserne for at modtage et skrotningsbevis i øvrigt er opfyldt, og vindmølleejeren

 • 1) inden 8 dage fra modtagelsen af forhåndstilsagnet anmoder netvirksomheden om snarest muligt at frakoble vindmøllen fra det kollektive elforsyningsnet, og

 • 2) inden 40 dage fra modtagelsen af forhåndstilsagnet, jf. dog den i § 4, stk. 6, nævnte frist, indleverer anmodning om skrotningsbevis til Energinet med dokumentation for de forhold, som er nævnt i nr. 1 og i § 4, stk. 4.

Stk. 3 Energinet offentliggør løbende oplysninger på elektroniske medier om størrelsen af den effekt, for hvilken der er udstedt skrotningsbeviser og forhåndstilsagn.

Stk. 4 Energinet udarbejder ansøgningsmateriale til brug for udstedelse og behandling af skrotningsbeviser og forhåndstilsagn.

Fælles bestemmelser for de to skrotningsordninger
§ 6

For at udnytte et skrotningsbevis udstedt efter §§ 3 eller 4 skal beviset indleveres til og påtegnes af netvirksomheden senest på tidspunktet for nettilslutningen af den nye vindmølle. Påtegningen skal indeholde oplysning om, hvilken ny vindmølle beviset udnyttes i. Skrotningsbeviset kan herefter ikke udnyttes i andre vindmøller.

Stk. 2 Kan et skrotningsbevis ikke fuldt ud udnyttes i én ny vindmølle, bortfalder den overskydende del.

Stk. 3 Ejeren af et skrotningsbevis, som ikke er udnyttet til udbetaling af pristillæg efter § 42, stk. 2 og 5, i lov om fremme af vedvarende energi kan overdrage dette til andre.

Stk. 4 En vindmølle, som har udløst skrotningsbevis efter §§ 3 eller 4, kan ikke på ny tilsluttes til det kollektive elforsyningsnet eller til en forbrugsinstallation, hvorfra elektriciteten kan leveres til det kollektive elforsyningsnet.

Kapitel 4 Husstandsvindmøller
§ 7

Pristillægget til vindmøller omfattet af § 41, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi, som fastsættes således, at pristillægget og den efter lovens § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh, ydes i 12 år fra nettilslutningen. Hvis nettilslutningen er sket før den 1. januar 2003, regnes perioden for pristillægget dog fra den 1. januar 2003.

Fordeling af puljerne
§ 8

Inden for en pulje på i alt 1 MW pr. år i 2016-2019, dvs. i alt 4 MW, kan Energistyrelsen give tilsagn om pristillæg til fabriksnye vindmøller forud for projektets påbegyndelse, jf. § 41, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. bekendtgørelsens § 9.

Stk. 2 Puljerne i 2017-2019 administreres i overensstemmelse med Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (den generelle gruppefritagelsesforordning).

Stk. 3 Ansøgning om tilsagn om pristillæg inden for den årlige pulje sker gennem en ansøgningsrunde, som afholdes af Energistyrelsen.

§ 9

For puljen på 1 MW i 2016 afholder Energinet en ansøgningsrunde fra og med den 12. september 2016 kl. 10.00 til og med den 21. oktober 2016. For puljen på 1 MW i 2016 offentliggør Energinet via deres hjemmeside starttidspunktet for indsendelse af ansøgninger. For puljen på i alt 1 MW pr. år i 2017-2019, dvs. i alt 3 MW, afholder Energistyrelsen en ansøgningsrunde hvert år. I 2017 er ansøgningsrunden fra og med 3. maj 2017 til og med 14. juni 2017. I 2018 er ansøgningsrunden fra og med 2. maj 2018 til og med 13. juni 2018. I 2019 er ansøgningsrunden fra og med 1. maj 2019 til og med 12. juni 2019. For puljerne på i alt 1 MW pr. år i 2017-2019 offentliggør Energistyrelsen via deres hjemmeside starttidspunktet for indsendelse af ansøgninger.

Stk. 2 Energistyrelsen kan for puljerne nævnt i stk. 1 give tilsagn om pristillæg til elektricitet fremstillet på vindmøller omfattet af § 41, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 3 Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om pristillæg inden for de pågældende puljer i den rækkefølge, som Energistyrelsen modtager fyldestgørende ansøgninger i. Hvis flere ansøgninger modtaget samme dag tilsammen overstiger mængden af resterende watt i den pågældende pulje, trækker Energistyrelsen lod om den rækkefølge, der skal træffes afgørelse om disse ansøgninger i.

Stk. 4 Hvis en fyldestgørende ansøgning overstiger den samlede resterende watt i den pågældende pulje, tilbyder Energistyrelsen ansøgeren at reducere ansøgningen, således at den kan rummes inden for de resterende watt i den pågældende pulje, jf. § 11. Accepterer ansøgeren ikke dette, giver Energistyrelsen afslag på ansøgningen.

Stk. 5 Udnyttes et tilsagn delvist, jf. § 8, bortfalder resterende watt fra tilsagnet.

Stk. 6 Hvis en ansøger, der har søgt om pristillæg til elektricitet fra vindmøller omfattet af § 9, stk. 2, i denne bekendtgørelse, giver meddelelse til Energistyrelsen inden ansøgningsrundens udløb om, at ansøgeren helt eller delvist ikke agter at udnytte et tilsagn, bortfalder tilsagnet helt eller delvist, og watt svarende til det ikkeudnyttede tilsagn falder tilbage i den pågældende pulje, indtil ansøgningsrunden er afsluttet.

Stk. 7 Hvis puljen for 2017 ikke udnyttes fuldt ud, forhøjes puljen for 2018 med den resterende mængde watt. Hvis puljen for 2018 ikke udnyttes fuldt ud, forhøjes puljen for 2019 med den resterende mængde watt.

§ 10

Indkaldelse til ansøgningsrunder skal som minimum ske ved annoncering på hjemmesiden www.ens.dk.

Ansøgning om tilsagn
§ 11

Ansøgning om tilsagn om pristillæg for vindmøller efter § 41, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi, indsendes til Energistyrelsen. Der skal foreligge én ansøgning pr. vindmølle. Der skal anvendes et ansøgningsskema, der er udarbejdet af Energistyrelsen.

Stk. 2 Ansøgningsskemaet fås ved henvendelse til Energistyrelsen eller hentes på hjemmesiden www.ens.dk.

Stk. 3 Ansøgning om tilsagn om pristillæg efter § 41, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Navn på vindmølleejeren.

 • 2) CPR-nr., CVR-nr., eller andet identifikationsnummer på vindmølleejeren.

 • 3) Bopælsadresse på vindmølleejeren.

 • 4) Adresse på egen forbrugsinstallation.

 • 5) Telefonnummer eller e-mailadresse til vindmølleejeren.

 • 6) Vindmøllens installerede effekt målt i kW.

 • 7) Opnået certifikatnummer for vindmøllen, hvor det er påkrævet iht. certifikatbekendtgørelse.

 • 8) Det forventede tidspunkt for nettilslutning af vindmøllen.

 • 9) Skriftlig dokumentation for betinget aftale om køb af vindmøllen, jf. dog stk. 4.

 • 10) En bekræftelse fra vindmølleejeren på, at vindmøllen ikke er opstillet, og at vindmøllen ikke vil blive opstillet, hvis der ikke opnås tilsagn om pristillæg.

 • 11) En bekræftelse fra vindmølleejeren på at vindmølleejeren ikke har modtaget eller vil modtage anden støtte til vindmøllen.

 • 12) Købspris for vindmøllen.

 • 13) Installationsomkostninger.

 • 14) Valg af nettoafregningsgruppe for vindmøllen.

 • 15) Angivelse af hvilke former for elafgift vindmølleejeren betaler.

 • 16) Dokumentation for tegningsreglen for juridisk personer.

 • 17) Virksomheder skal bekræfte, at de ikke har modtaget et krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere endelig afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked.

 • 18) Virksomheder, der har modtaget et krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere endelig afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked, skal bekræfte, at de har efterkommet et sådan krav fuldt ud.

Stk. 4 Aftalen efter stk. 3, nr. 9, skal være betinget af opnåelse af tilsagn om pristillæg.

Stk. 5 Ansøgningstidspunktet regnes fra den dag, hvor Energistyrelsen har modtaget en fyldestgørende ansøgning.

Stk. 6 Ansøgninger, som ikke er bekræftet i overensstemmelse med stk. 3, nr. 10, 11, 17 og 18, afslås.

Stk. 7 Ansøgning om tilsagn om pristillæg til elektricitet produceret på vindmøller omfattet af §§ 8-10 i denne bekendtgørelse, som ikke er imødekommet i 2016, 2017, 2018 og 2019 bortfalder.

Stk. 8 Ansøgninger om tilsagn om pristillæg til elektricitet produceret på vindmøller omfattet af §§ 8-10 i denne bekendtgørelse, som modtages uden for ansøgningsrunderne, afvises.

Stk. 9 Ansøgninger om tilsagn om pristillæg til elektricitet produceret på vindmøller omfattet af §§ 8-10 i denne bekendtgørelse fra virksomheder, som har modtaget et krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere endelig afgørelse har erklæret ulovlig eller uforenelig med det indre marked, og som virksomheden endnu ikke har efterkommet fuldt ud, afslås.

Afgørelse om tilsagn
§ 12

Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om pristillæg efter § 41, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi og kapitel 4 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Når Energistyrelsen modtager en ansøgning efter § 11, foretager Energistyrelsen en kontrol af, om pristillægget efter § 41, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi, har tilskyndelsesvirkning. Det kontrolleres ved at påse, om ansøgers samlede omkostninger, jf. § 13, stk. 1, er større end omkostningerne til køb af elektricitet fra det kollektive elforsyningsnet, jf. § 13, stk. 2.

Stk. 3 De værdier og oplysninger, som anvendes ved kontrollen af tilskyndelsesvirkningen efter stk. 4 og 5, fastsættes med udgangspunkt i den dag, ansøgningen er fyldestgørende, jf. § 11, stk. 5.

Stk. 4 Hvis en vindmølle, som har fået tilsagn om pristillæg fra Energistyrelsen, ikke nettilsluttes inden 2 år fra tidspunktet for afgivelsen af tilsagnet, bortfalder tilsagnet.

Stk. 5 Energistyrelsen kan træffe afgørelse om dispensation fra stk. 4, hvis vindmøllen ikke opnår nettilslutning inden 2 år fra tidspunktet for afgivelse af tilsagnet, og forholdet ikke kan tilregnes vindmølleejeren. Der kan ikke gives dispensation for tilsagn givet inden for 1 MW puljerne, jf. §§ 8 og 9 i denne bekendtgørelse.

§ 13

Ansøgers samlede forventede omkostninger beregnes som summen af følgende:

 • 1) Opstillingsomkostninger omregnet til en årlig annuitetsydelse under antagelse af en 20-årig afskrivningsperiode og med en kalkulationsrente beregnet som den lange obligationsrente + 5 %-point.

 • 2) Indtægter fra salg af overskydende elektricitetsproduktion fra vindmøllen.

 • 3) Årlige driftsomkostninger til almindelig vedligeholdelse af en vindmølle.

 • 4) Eventuel rådighedsbetaling.

 • 5) Årlig betaling for køb af elektricitet.

 • 6) Årlig betaling af elafgift.

 • 7) Årlig betaling af nettariffer.

 • 8) Årlig betaling af abonnement.

 • 9) Årlig betaling for offentlige forpligtelser.

Stk. 2 Ansøgers omkostninger til køb af elektricitet fra det kollektive elforsyningsnet, som ansøger vil have, hvis ansøger ikke opstiller vindmøllen, beregnes som summen af følgende:

 • 1) Årlig betaling for køb af elektricitet.

 • 2) Årlig betaling af elafgift.

 • 3) Årlig betaling af nettariffer.

 • 4) Årlig betaling af abonnement.

 • 5) Årlig betaling for offentlige forpligtelser.

Stk. 3 Hvis Energistyrelsens kontrol i medfør af § 12, stk. 2, viser, at pristillægget ikke har tilskyndelsesvirkning, afslås ansøgningen.

§ 14

Afgørelse om tilsagn om pristillæg er bundet til adressen på egen forbrugsinstallation, der er oplyst efter § 11, stk. 3, nr. 4. Tilsagnet kan ikke overdrages til andre.

Stk. 2 Energistyrelsen kan træffe afgørelse om dispensation fra stk. 1, 2. pkt., hvis der foreligger særlige omstændigheder. Der foreligger særlige omstændigheder, hvis tilsagnet indgår som en underordnet del af en overdragelse.

Kapitel 5 Pristillæg for elektricitet produceret på vindmøller på land som nævnt i § 35 f i lov om fremme af vedvarende energi
§ 15

Inden for en pulje på 40 mio. kr. (2018-priser) kan Energistyrelsen forud for et projekts påbegyndelse efter ansøgning give tilsagn om pristillæg for elektricitet produceret på fabriksnye vindmøller på land omfattet af § 35 f i lov om fremme af vedvarende energi, hvis betingelserne i kapitel 5 i denne bekendtgørelse er opfyldt.

Stk. 2 Støtteordningen er godkendt i medfør af Europa-Kommissionens Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 af 28. juni 2014, EU-Tidende 2014, nr. C 200, s. 1, og ordningen skal administreres i overensstemmelse hermed.

Stk. 3 Energistyrelsen træffer afgørelse efter stk. 1 i den rækkefølge, som Energistyrelsen modtager fyldestgørende ansøgninger i. Hvis flere fyldestgørende ansøgninger modtaget samme dag tilsammen overstiger det resterende beløb i puljen, trækker Energistyrelsen lod om den rækkefølge, der skal træffes afgørelse om disse ansøgninger i. Hvis en fyldestgørende ansøgning overstiger det resterende beløb i puljen, tilbyder Energistyrelsen ansøgeren at reducere ansøgningen, så den kan rummes inden for det resterende beløb i puljen. Accepterer ansøgeren ikke dette, gives der afslag på ansøgningen.

Stk. 4 Udnyttes et tilsagn delvist efter en afgørelse om tilsagn om pristillæg, jf. stk. 1, bortfalder det resterende beløb fra tilsagnet.

§ 16

For at kunne opnå pristillæg skal følgende betingelser være opfyldt:

 • 1) Projektet må ikke være påbegyndt før der er opnået tilsagn om pristillæg, og det skal bekræftes, at vindmølleprojektet ikke vil blive opstillet, hvis der ikke opnås tilsagn om pristillæg.

 • 2) Vindmølleprojektet må maksimalt udgøre seks vindmøller.

 • 3) Nettilslutning skal være sket senest den 31. december 2020.

 • 4) Lokalplan, inkl. VVM-redegørelse, for vindmølleprojektet skal være vedtaget af kommunalbestyrelsen inden den 1. januar 2017.

 • 5) Der har været behandling af en klagesag vedrørende vindmølleprojektet hos Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet eller hos begge nævn i perioden fra og med den 1. januar 2017 til og med den 31. december 2017. Der har været behandling af en klagesag, hvis det fremgår af Planklagenævnets eller Miljø- og Fødevareklagenævnets register, at klagesagen verserede som aktiv i 2017.

 • 6) Anlæg omfattet af vindmølleprojektet skal være anmeldt til det register, som er nævnt i § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning (Stamdataregisteret), og alle oplysninger vedrørende anlæg omfattet af vindmølleprojektet skal være ajourførte i registret.

 • 7) Vindmølleprojektet må ikke modtage eller have modtaget anden støtte.

 • 8) Der kan ikke ydes støtte til en virksomhed, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har fundet ulovlig og uforenelig med det indre marked.

 • 9) Der kan ikke ydes støtte til en kriseramt virksomhed.

Pristillæg og støtteperiode
§ 17

Energistyrelsen træffer afgørelse om et fast pristillæg på 13 øre pr. kWh, jf. § 15 og § 28 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Pristillægget ydes i 20 år fra nettilslutningstidspunktet.

Stk. 3 Der ydes ikke pristillæg for elproduktion i timer, hvor den markedspris, der er fastsat efter § 51, stk. 2, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, ikke er positiv.

Ansøgning om tilsagn om pristillæg
§ 18

Ansøgning om tilsagn om pristillæg efter § 35 f, i lov om fremme af vedvarende energi og kapitel 5 i denne bekendtgørelse sendes til Energistyrelsen senest den 4. november 2018. Energistyrelsen træffer senest den 26. november 2018 afgørelse om tilsagn om pristillæg vedrørende de modtagne ansøgninger.

Stk. 2 Der skal sendes en ansøgning pr. projekt. Der skal anvendes et ansøgningsskema, der er udarbejdet af Energistyrelsen. Ansøgningsskemaet fås ved henvendelse til Energistyrelsen eller hentes på hjemmesiden www.ens.dk. Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk på hjemmesiden www.ens.dk eller sendes til Energistyrelsen.

Stk. 3 Ansøgning om tilsagn om pristillæg skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Navn på ejeren eller ejerne af vindmølleprojektet.

 • 2) CPR-nr., CVR-nr. eller andet identifikationsnummer på ejeren eller ejerne af vindmølleprojektet.

 • 3) Virksomhedens størrelse.

 • 4) En beskrivelse af projektet, herunder projektets forventede start- og slutdato og liste over projektomkostninger.

 • 5) Dokumentation for tegningsregel for juridiske personer.

 • 6) Adresse på ejeren eller ejerne af vindmølleprojektet.

 • 7) Telefonnummer eller e-mailadresse til ejeren eller ejerne af vindmølleprojektet.

 • 8) GPS koordinater for vindmølleprojektets forventede placering.

 • 9) Vindmølleprojektets installerede effekt målt i kW.

 • 10) Opnået certifikatnummer for anlæg omfattet af vindmølleprojektet, hvor det er påkrævet i henhold til certifikatbekendtgørelsen.

 • 11) En bekræftelse fra ansøger på, at kravene i § 16, nr. 1-9 er opfyldt.

Stk. 4 Ansøgningstidspunktet regnes fra den dag, hvor Energistyrelsen har modtaget en fyldestgørende ansøgning.

Afgørelse om tilsagn om pristillæg
§ 19

Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om pristillæg efter § 35 f, i lov om fremme af vedvarende energi og kapitel 5 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Tilsagn om pristillæg kan ikke overdrages til andre.

Stk. 3 Hvis et vindmølleprojekt, som har fået tilsagn om pristillæg fra Energistyrelsen, ikke nettilsluttes senest den 31. december 2020, bortfalder tilsagnet.

§ 20

Når Energistyrelsen modtager en ansøgning efter § 15 i denne bekendtgørelse, foretager Energistyrelsen en kontrol af, om pristillægget efter § 17, stk. 1, i denne bekendtgørelse har tilskyndelsesvirkning. Det kontrolleres ved at påse, om ansøgers samlede forventede omkostninger, jf. § 21, stk. 1 i denne bekendtgørelse, er større end den af Energistyrelsen skønnede elmarkedspris.

Stk. 2 De værdier og oplysninger, som anvendes ved kontrollen af tilskyndelsesvirkningen efter stk. 1, fastsættes med udgangspunkt i den dag, ansøgningen er fyldestgørende, jf. § 18, stk. 4.

§ 21

Ansøgers samlede forventede omkostninger beregnes som summen af følgende:

 • 1) Anlægsomkostninger omregnet til en årlig annuitetsydelse under antagelse af en 20-årig afskrivningsperiode og med en kalkulationsrente, som er skønnet til at være 7,5 % (procent). Anlægsomkostninger skal indeholde støttemodtagerens samlede omkostninger til opstilling af projektet, inkl. nettilslutningsomkostninger, evt. nabokompensation m.v.

 • 2) Driftsomkostninger til projektet. Driftsomkostninger dækker både faste omkostninger pr. megawatt pr. år og variable omkostninger pr. megawatt-time.

Stk. 2 Hvis Energistyrelsens kontrol i medfør af § 20, stk. 1, viser, at pristillægget ikke har tilskyndelsesvirkning, afslår Energistyrelsen ansøgning om tilsagn om pristillæg.

Kapitel 6 Flytning af vindmøller
§ 22

Ved flytning og ny nettilslutning af vindmøller følger det opnåede pristillæg den enkelte vindmølle, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 For vindmøller tilsluttet i egen forbrugsinstallation, som har en installeret effekt på 25 kW eller derunder, jf. § 41 i lov om fremme af vedvarende energi, gælder stk. 1 alene, såfremt vindmøllen igen tilsluttes i egen forbrugsinstallation. Flyttes vindmøllen, således at denne ikke længere er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, bortfalder pristillægget, idet betingelserne herfor ikke længere er opfyldt, jf. § 41 i lov om fremme af vedvarende energi.

Kapitel 7 Fravalg af pristillæg
§ 23

En vindmølleejer kan ved meddelelse til Energistyrelsen fravælge modtagelsen af pristillæg og andre ydelser efter §§ 35 a, § 35 b og §§ 36-42 i lov om fremme af vedvarende energi. Vindmølleejeren kan endvidere ved meddelelse til Energistyrelsen genoptage modtagelsen af nævnte pristillæg og andre ydelser. Retten til genoptagelse omfatter ikke ejere af havvindmøller etableret efter udbud.

Stk. 2 Fravalg og genoptagelse efter stk. 1 sker med virkning fra den første dag i en måned og med forudgående varsel på mindst en måned, hvis der ydes VE-bevis eller pristillæg for elektriciteten efter bestemmelserne i §§ 35 a-42 i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 3 Ved opgørelsen af oprindelig produktion til brug ved beregningen af fuldlasttimer ifølge denne bekendtgørelse og §§ 35 a-42 i lov om fremme af vedvarende energi medregnes også produktion under fravalg som nævnt i stk. 1.

Stk. 4 Nødvendige administrative omkostninger ved fravalg og genoptagelse, som afholdes af den pågældende net- eller transmissionsvirksomhed og Energistyrelsen betales af vindmølleejeren på grundlag af opgørelse over disse omkostninger.

Stk. 5 Energistyrelsen udarbejder ansøgningsmateriale til brug for fravalg af pristillæg.

Kapitel 8 Oplysningspligt
§ 24

Den til enhver tid værende ejer af en vindmølle er forpligtet til over for transmissions- og netvirksomheden eller Energistyrelsen at afgive sådanne oplysninger, herunder regnskaber og lignende dokumentation, som findes nødvendige til gennemførelse af bekendtgørelsens bestemmelser om pristillæg.

Stk. 2 Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en vindmølle at underrette Energistyrelsen om ejerskifte, tidligere nettilslutninger og om ændrede forhold i øvrigt af betydning for overholdelse af betingelserne for modtagelse af pristillæg for den leverede elektricitet.

Stk. 3 Underretning skal ske straks fra det tidspunkt, hvor modtageren af pristillægget er blevet bekendt med, at forholdet er indtruffet, eller at forholdet vil indtræffe.

Kapitel 9 Afgørelser
§ 25

Netvirksomheden træffer afgørelse om, hvorvidt en vindmølle på land opfylder betingelserne i definitionen på eksisterende vindmøller efter § 2, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Energistyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en havvindmølle opfylder betingelserne i definitionen på eksisterende vindmøller efter § 2, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Energistyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en vindmølle opfylder betingelserne i definitionen efter § 2 på eksisterende vindmøller i alle sager, hvor en ny vindmølle er købt i perioden fra den 3. marts 1999 til og med den 31. december 1999.

Stk. 4 Afgørelse om opgørelse af fuldlasttimer for vindmøller efter §§ 35 a-38 og §§ 41-42 i lov om fremme af vedvarende energi træffes af netvirksomheden. Tilsluttes vindmøllen direkte til et transmissionsnet, træffer transmissionsvirksomheden afgørelse herom.

§ 26

Uanset bestemmelserne i § 25, stk. 1 og 4, kan en net- eller transmissionsvirksomhed anmode Energistyrelsen om at træffe afgørelse efter de nævnte bestemmelser på net- eller transmissionsvirksomhedens vegne. Energistyrelsen kan i så fald forlange, at net- eller transmissionsvirksomheden refunderer de udgifter, som en sådan anmodning påfører Energistyrelsen.

Afgørelse om udbetaling af pristillæg
§ 27

Energistyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af pristillæg på baggrund af tilsagn om pristillæg til vindmøller, der er omfattet af § 41, stk. 4, jf. § 41, stk. 3, i lov nr. 744 af 1. juni 2015, og denne bekendtgørelse efter ansøgning.

Stk. 2 Ansøgningen udfyldes elektronisk på www.ens.dk eller sendes til Energistyrelsen med dokumentation for, at vindmøllen opfylder kravene for at modtage udbetaling af pristillæg efter § 41, stk. 4, jf. § 41, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, på nettilslutningstidspunktet.

Stk. 3 Energistyrelsen fastsætter de nærmere krav til dokumentationen efter stk. 2.

Stk. 4 Udbetaling af pristillæg efter stk. 1, er betinget af,

§ 28

Energistyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af pristillæg på baggrund af tilsagn om pristillæg til vindmøller, der er omfattet § 41, stk. 4, i lov nr. 1877 af 29. december 2015, og denne bekendtgørelse efter ansøgning.

Stk. 2 Ansøgningen sendes til Energistyrelsen med dokumentation for, at vindmøllen opfylder kravene for at modtage udbetaling af pristillæg efter § 41, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi, på nettilslutningstidspunktet.

Stk. 3 Energistyrelsen fasætter de nærmere krav til dokumentationen efter stk. 2.

Stk. 4 Udbetaling af pristillæg efter stk. 1, er betinget af,

Stk. 5 Hvis betingelsen i § 28, stk. 4, nr. 6, i denne bekendtgørelse, ikke er opfyldt, skal Energistyrelsen træffe afgørelse om afslag på udbetaling af pristillæg. Når virksomheden har sendt dokumentation til Energistyrelsen om, at kravet er efterkommet fuldt ud, kan Energistyrelsen træffe afgørelse efter § 28, stk. 1-4, i denne bekendtgørelse.

§ 29

Energistyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af pristillæg på baggrund af afgørelse om tilsagn om pristillæg for elektricitet fra vindmøller, der er omfattet af § 35 f, i lov om fremme af vedvarende energi, og kapitel 5 i denne bekendtgørelse efter ansøgning.

Stk. 2 Ansøgningen udfyldes elektronisk på www.ens.dk eller sendes til Energistyrelsen med dokumentation for, at vindmølleprojektet opfylder kravene for at modtage udbetaling af pristillæg efter § 35 f, i lov om fremme af vedvarende energi og kapitel 5 i denne bekendtgørelse.

Stk. 3 Udbetaling af pristillæg er betinget af, at Energistyrelsen har modtaget fyldestgørende ansøgning om udbetaling af pristillæg senest den 31. marts 2021.

Afslag på udbetaling i støtteperioden
§ 30

Energistyrelsen afslår at udbetale pristillæg i støtteperioden, hvis en virksomhed har modtaget et krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere endelig afgørelse har erklæret ulovlig eller uforenelig med det indre marked, og virksomheden endnu ikke har efterkommet et sådan krav fuldt ud. Udbetalingen genoptages, når virksomheden har sendt dokumentation til Energistyrelsen om, at kravet er efterkommet fuldt ud.

Kapitel 10 Opgørelse af fuldlasttimer for eksisterende vindmøller pr. 1. april 2001
§ 31

Netvirksomheden udarbejder en opgørelse over antallet af forbrugte fuldlasttimer pr. 1. april 2001. Opgørelsen opdateres ved hver udbetaling af pristillæg.

Stk. 2 Opgørelsen baseres på den afregnede elproduktion. Såfremt der ikke eksisterer afregningsdata tilbage fra vindmøllens oprindelige tilslutning, beregnes de manglende produktionsdata. Tilbageberegningen foretages ved hjælp af en vindkorrigeret gennemsnitsberegning på de foreliggende afregningsdata. Der vindkorrigeres kun for hele år. Produktionen for det år, en vindmølle nettilsluttes første gang, beregnes forholdsmæssigt, hvorved en måneds produktion betragtes som 1/12 af et års produktion.

Stk. 3 Ved gennemsnitsberegningen til brug for tilbageberegningen af produktionsdata medtages ikke år, hvor den vindkorrigerede produktion afviger med 25 pct. eller mere fra årsgennemsnittet. I det omfang, der er afregningsdata længere tilbage end fem år hos netvirksomheden eller Energistyrelsen, skal disse indgå i beregningen. Såfremt vindmølleejeren kan dokumentere elafregningsdata længere tilbage end fem år, anvendes dette i stedet for et beregnet tal.

Stk. 4 Såfremt flere vindmøller er tilsluttet samme måler, fordeles produktionen imellem vindmøllerne ud fra en vindkorrigeret årsproduktion pr. kW.

Stk. 5 For vindmøller, der er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, og som har en installeret effekt på over 25 kW, beregnes opgørelsen af produktionen på grundlag af en årlig produktion på 2.200 fuldlasttimer.

Kapitel 11 Klageadgang
§ 32

Afgørelser efter § 25, stk. 4, kan påklages til Forsyningstilsynet.

Stk. 2 Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at de i stk. 1 nævnte afgørelser er meddelt. Klage indgives til netvirksomheden eller transmissionsvirksomheden, der inden 4 uger efter modtagelsen videresender klagen til Forsyningstilsynet med en udtalelse og de oplysninger, der har ligget til grund for afgørelsen.

§ 33

Afgørelser efter § 31, stk. 1, kan påklages til Energistyrelsen.

Stk. 2 Energistyrelsens afgørelser kan ikke påklages til energi-, forsynings- og klimaministeren.

§ 34

Afgørelser truffet i henhold til §§ 3-6, § 14, stk. 2, § 15, § 23, § 25, stk. 2 og 3, § 26, § 27, § 29, § 30, § 32 og § 33 i denne bekendtgørelse, samt § 13, stk. 4, i lov nr. 1667 af 26. december 2017, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.

§ 35

Klage efter §§ 33 og 34 skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelserne er meddelt.

Kapitel 12 Straffebestemmelser
§ 36

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med modtagelse af pristillæg og andre ydelser for elektricitet, eller

 • 2) undlader at indsende underretning om ændringer i forudsætninger af betydning for pristillæg og andre ydelser for elektricitet, eller som afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med en sådan underretning.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 13 Ikrafttrædelse
§ 37

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1185 af 26. september 2018 om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. ophæves.