Bekendtgørelse om politiets behandling af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1078 af 20. september 2017

Betingelser for foretagelsen af tværgående informationsanalyser
§ 6

Foretagelsen af tværgående informationsanalyser i medfør af § 5 skal finde sted under anvendelse af pseudonymiserede oplysninger, jf. dog stk. 2 og 5.

Stk. 2 I det omfang politiets opgavevaretagelse gør det strengt nødvendigt at behandle fuldt personhenførbare oplysninger som led i foretagelsen af tværgående informationsanalyser i medfør af § 5, kan dette finde sted (afmaskering).

Stk. 3 Rigspolitiet fastsætter nærmere regler for anvendelsen af afmaskering, jf. stk. 2, herunder om hvilke medarbejdere, der kan træffe beslutning herom og kravene til dokumentation i den forbindelse.

Stk. 4 Rigspolitiet skal gennem anvendelse af systemtekniske foranstaltninger kunne påvise, at stk. 1-3 overholdes.

Stk. 5 I tilfælde, hvor en tværgående informationsanalyse udført i medfør af § 5, afdækker forhold, der efter en konkret politifaglig vurdering har relevans for de opgaver, der er opregnet i § 4, nr. 1-4, kan de relevante oplysninger, herunder de underliggende personoplysninger, i nødvendigt omfang anvendes til foretagelsen af en ny tværgående informationsanalyse i overensstemmelse med § 4.