14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om politiets anvendelse af visse magtmidler m.v. Kapitel 1

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 978 af 21. september 2004. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om politiets anvendelse af visse magtmidler m.v.

Kapitel 1

Generelle bestemmelser om politiets magtanvendelse

§1 Politiet må i medfør af politilovens § 15 anvende magt

  • 1) med henblik på at forebygge og afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed,

  • 2) med henblik på at kontrollere, om nogen besidder eller bærer våben,

  • 3) med henblik på at bringe strafbar virksomhed til ophør eller i forbindelse med efterforskning og forfølgning af strafbare forhold,

  • 4) som led i bistand til andre myndigheder,

  • 5) som led i udførelse af kontrol- og tilsynsopgaver, samt

  • 6) med henblik på at vurdere, om et barn eller en beruset, syg eller hjælpeløs person, befinder sig i fare.

§2 Politiets magtanvendelse skal i medfør af politilovens § 16, stk. 1, være nødvendig og forsvarlig og må alene ske med midler og i en udstrækning, der står i rimeligt forhold til den interesse, der søges beskyttet. Det skal indgå i vurderingen af forsvarligheden, om magtanvendelsen indebærer risiko for, at udenforstående kan komme til skade.

Stk. 2 Magt skal anvendes så skånsomt, som omstændighederne tillader, og således at eventuelle skader begrænses til et minimum, jf. politilovens § 16, stk. 2.

profile photo
Profilside