14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om tiltalefrafald

Bekendtgørelse om politidirektørernes og statsadvokaternes adgang til at frafalde tiltale

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om tiltalefrafald bygger på bekendtgørelse nr. 302 af 02. marts 2016, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tiltalefrafald

I medfør af § 722, stk. 1, nr. 7, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1255 af 16. november 2015, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 21. april 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Politidirektørerne kan i følgende tilfælde frafalde tiltale, når omstændighederne taler for det:

 • 1) I sager om overtrædelser af ringe strafværdighed af

 • 2) I sager mod asylansøgere eller mod deres nære slægtninge i forbindelse med første indrejse i Danmark for toldlovsovertrædelser med hensyn til værdigenstande og for overtrædelse af straffelovens § 171 og § 174 med hensyn til pas, identitetspapirer eller lignende.

 • 3) I sager om overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, 1. pkt., og § 225, jf. § 222, stk. 1, 1. pkt., når det på baggrund af oplysningerne om sigtedes og forurettedes udvikling og alder samt deres indbyrdes aldersforskel må antages, at der har været tale om et fuldt ud frivilligt seksuelt forhold, og forholdet mellem parterne i øvrigt må anses for tilstrækkeligt jævnbyrdigt. Tiltalefrafald kan ikke meddeles, hvis forurettede er under 12 år, eller hvis sigtede er fyldt 22 år.

 • 4) I sager om overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, og § 244, når der er tale om meget begrænset voldsanvendelse mv., og der ikke er sket betydelig skade på den forurettede. Tiltalefrafald kan betinges af, at den sigtede vedtager en bøde eller betaler erstatning.

 • 5) Når den forurettede begærer det i sager om

 • 6) I sager mod enkeltpersoner, der har begået en lovovertrædelse inden for virksomheden af en juridisk person, hvis det findes tilstrækkeligt at strafforfølge den juridiske person for lovovertrædelsen, idet,

  • a) lovgivningen ikke pålægger enkeltpersoner et selvstændigt og individuelt ansvar for overholdelsen af reglerne, eller

  • b) det ikke følger af administrative retningslinjer, at der tillige skal ske strafforfølgning af enkeltpersoner.

Stk. 2 Politidirektørerne kan endvidere, medmindre særlige omstændigheder taler imod det, frafalde tiltale i sager om lovovertrædelser begået af personer, der er undergivet foranstaltninger i medfør af straffelovens § 74 a.

§2 Statsadvokaterne kan, medmindre særlige omstændigheder taler imod det, frafalde tiltale i sager om:

 • 1) lovovertrædelser begået af personer, der er udskrevet på prøve fra forvaring, når det er bestemt, at der skal ske genindsættelse,

 • 2) lovovertrædelser begået af personer under undvigelse eller andet fravær, herunder udgang eller lignende fra forvaring, når der er sket tilbageførelse og

 • 3) lovovertrædelser begået af personer, der er undergivet foranstaltninger i medfør af straffelovens § 68 eller § 69.

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 621 af 25. juni 2001 om politimestrenes og statsadvokaternes adgang til at frafalde tiltale ophæves.

profile photo
Profilside