14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om pligtmæssig deltagelse for ejere af et advokatselskab, der ikke er advokater, i en prøve i de regler, der er af særlig betydning for advokaterhvervet (partnerprøven)

Bekendtgørelse nr. 1426 af 11. december 2007,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 745 af 11. juni 2010

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om pligtmæssig deltagelse for ejere af et advokatselskab, der ikke er advokater, i en prøve i de regler, der er af særlig betydning for advokaterhvervet (partnerprøven)

I medfør af § 124 d, stk. 1, og § 124 f i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1053 af 29. oktober 2009, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Ansatte i et advokatselskab, der uden at være advokater i medfør af retsplejelovens § 124 c, stk. 1, nr. 2, ejer aktier eller anparter i selskabet (partnere), skal bestå en prøve i de regler, der er af særlig betydning for advokaterhvervet (partnerprøven), jf. herved retsplejelovens § 124 d, stk. 1.

§2 Justitsministeriets kursusudvalg fastlægger de nærmere retningslinjer for indholdet og tilrettelæggelsen af partnerprøven. Advokatrådet indstiller censorer til partnerprøven, og censorerne ansættes og afskediges af kursusudvalget.

Stk. 2 Advokatsamfundet forestår afholdelsen af partnerprøven, der udbydes mindst én gang årligt.

Stk. 3 Advokatsamfundet opkræver betaling for deltagelse i partnerprøven. Betalingen omfatter udgifter, der er nødvendige for afholdelsen af prøven, herunder udgifter til materiale til brug for prøven, honorarer og administration. Eventuelle realiserede over- eller underskud oppebæres, henholdsvis afholdes af Advokatsamfundet.

§3 En partner skal efter at have erhvervet aktier eller anparter i et advokatselskab tilmelde sig den førstkommende partnerprøve. Pligten til at tilmelde sig partnerprøven indtræder på overtagelsesdagen.

Stk. 2 Partneren kan uanset bestemmelsen i stk. 1 tilmelde sig og gennemføre partnerprøven fra det tidspunkt, hvor der er indgået en bindende aftale om overtagelse eller nytegning af aktier eller anparter. Dette gælder, selv om aftalen om overtagelse eller nytegning af aktier eller anparter er betinget, herunder hvis der er tale om tegningsrettigheder (warrants) eller optagelse af lån mod obligationer eller andre gældsbreve, der giver långiveren ret til at konvertere sin fordring til aktier eller anparter i selskabet.

§4 En partner har to eksamensforsøg. Udeblivelse fra partnerprøven betragtes som et ikke bestået eksamensforsøg. Det gælder dog ikke, hvis udeblivelsen skyldes lovligt forfald, f.eks. på grund af sygdom, der over for kursusudvalget dokumenteres ved en lægeerklæring.

Stk. 2 Hvis partneren ikke består partnerprøven ved første eksamensforsøg, eller hvis partneren har lovligt forfald, jf. stk. 1, skal partneren tilmelde sig den førstkommende reeksamination. Advokatsamfundet afholder reeksamination efter behov og senest to måneder efter afholdelsen af den ordinære prøve.

Stk. 3 Hvis en partner, der på grund af sygdom deltager i reeksamination efter stk. 2, ikke består reeksaminationen, skal den pågældende tilmelde sig den næste ordinære eksamen.

§5 Hvis partneren ikke tilmelder sig partnerprøven i henhold til § 3, stk. 1, eller § 4, stk. 2 og 3, eller hvis partneren efter to forsøg ikke har bestået prøven, er partneren ikke berettiget til at være medejer af et advokatselskab.

Stk. 2 En partner, der efter stk. 1 ikke er berettiget til at være medejer af et advokatselskab, skal straks afhænde sine aktier eller anparter i selskabet.

Stk. 3 Hvis en partner efter stk. 1 ikke er berettiget til at være medejer af et advokatselskab, giver Advokatsamfundet straks meddelelse herom til advokatselskabets øvrige medejere, der hurtigst muligt skal gennemføre tvangsindløsning af partnerens aktier eller anparter i selskabet.

§6 En partner, der ikke har bestået partnerprøven inden to år og seks måneder efter erhvervelsen af aktier eller anparter i et advokatselskab, jf. § 3, stk. 1, er i alle tilfælde forpligtet til at afhænde aktierne eller anparterne efter § 5, stk. 2. § 5, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

§7 Klage over en partnerprøve, herunder over bedømmelsen, kan af partneren indgives til kursusudvalget. Klagen skal indgives senest to uger efter, at resultatet af partnerprøven er meddelt den pågældende. Klagen kan sendes som digital kommunikation. En klage sendt som digital kommunikation skal være forsynet med digital signatur.

Stk. 2 Sekretariatet forelægger snarest muligt klagen for censor. Censor kan efter en fornyet gennemgang beslutte at ændre bedømmelsen ”ikke bestået” til bedømmelsen ”bestået” eller at indstille til kursusudvalget enten at fastholde den oprindelige bedømmelse eller at ophæve prøven, således at den ikke medregnes i de i § 4, stk. 1, nævnte to forsøg.

Stk. 3 Kursusudvalget kan beslutte at fastholde bedømmelsen, at ophæve prøven eller at ændre bedømmelsen ”ikke bestået” til bedømmelsen ”bestået”. Hvis prøven ophæves, skal partneren tilmelde sig den førstkommende partnerprøve.

Stk. 4 Behandlingen af klagen skal så vidt muligt være afsluttet og resultatet meddelt klageren senest to måneder efter klagens indgivelse.

§8 Advokatselskaber og disses selskabsdeltagere, herunder partnere, har pligt til at meddele Advokatsamfundet alle relevante oplysninger om partneres erhvervelse og afhændelse af aktier eller anparter i advokatselskabet samt tvangsindløsning af en partners aktier eller anparter i medfør af § 5 og § 6.

§9 Advokatrådet fører tilsyn med, at advokatselskaber, der har partnere i deres ejerkreds, og disses selskabsdeltagere overholder reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Ved tilsidesættelse af pligterne i medfør af denne bekendtgørelse kan Advokatrådet indklage det pågældende advokatselskab samt selskabsdeltagerne, herunder partneren, for Advokatnævnet, jf. herved retsplejelovens § 147 c.

§10 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

§11 Partnerprøven udbydes af Advokatsamfundet første gang senest i januar 2009.

profile photo
Profilside