Bekendtgørelse om pligt til under krig eller andre ekstraordinære forhold at stille ejendom til rådighed for det militære forsvar

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 235 af 28. april 1976

I medfør af § 12, stk. 2, i lov nr. 334 af 18. juni 1969 om forsvarets organisation m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 308 af 1. juni 1973, fastsættes efter forhandling med indenrigsministeren:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Under krig eller andre ekstraordinære forhold skal borgerne i nødvendigt omfang og mod fuld erstatning stille deres ejendom til rådighed for landets forsvar, for så vidt de pågældende goder ikke rettidigt og på rimelige vilkår kan købes eller lejes af den rekvirerende.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 omfatter ikke:

  • a. Ejendom, der er af afgørende betydning for ejerens eller brugerens evne til at forsørge sig selv og sin familie, medmindre forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet.

  • b. Lagre m.v., som er oprettet af offentlige myndigheder eller af private efter offentlig tilskyndelse, og som har til formål at sikre generelle samfundsbehov i krisetider.

§ 2

Retten til at forlange ejendom stillet til rådighed for forsvaret tilkommer forsvarskommandoen.

Stk. 2 Beføjelsen i stk. 1 kan dog i akutte militære nødsituationer udøves af enhver militær chef.

§ 3

Enhver er pligtig til efter anmodning at oplyse, om han er i besiddelse af den eller de arter af ejendom, som ønskes købt, lejet eller på anden måde stillet til rådighed. De militære myndigheder kan ved politiets hjælp kontrollere disse oplysninger.

§ 4

Med henblik på eventuel senere overtagelse af ejendom til eje eller brug kan denne beslaglægges. Overtages ejendommen ikke inden 30 dage fra beslaglæggelsen, kan ejeren forlange, at forsvaret enten overtager det beslaglagte eller ophæver beslaglæggelsen. Afgørelsen skal træffes inden 30 dage fra kravets fremsættelse.

Stk. 2 Overtagelse af ejendom til eje bør kun ske, når særlige omstændigheder taler for det. For så vidt angår fast ejendom bør overtagelse til eje dog kun ske, hvis forholdene gør det absolut påkrævet.

Stk. 3 Ved beslaglæggelse eller overtagelse af ejendom kan ingen over denne udøve nogen rettighed, som er i strid med forsvarets rettigheder.

§ 5

Tid og sted for overdragelse og eventuel tilbagelevering af ejendom, der stilles til rådighed for forsvaret i medfør af § 4, fastsættes af de militære myndigheder. Transportomkostninger i forbindelse hermed afholdes af de militære myndigheder.

§ 6

Begæring om beslaglæggelse eller overtagelse af ejendom fremsættes skriftligt over for den, der er pligtig til at stille ejendom til rådighed for forsvaret.

Stk. 2 De militære myndigheder afgiver ved ejendommens beslaglæggelse eller overtagelse en skriftlig, specificeret kvittering for det modtagne. På en genpart af kvitteringen erklærer den, der har stillet ejendommen til rådighed for forsvaret, om han er ejer eller bruger af det overdragne og angiver, hvem der eventuelt har andre rettigheder over dette.

§ 7

Ud over eventuel erstatning for afsavn ydes ved beslaglæggelse og ved overdragelse af ejendom til brug erstatning for forringelse af det overdragne i brugsperioden og ved overdragelse til eje erstatning for værdien af det overdragne.

Stk. 2 De i stk. 1 omhandlede erstatninger udbetales snarest muligt efter ejendommens tilbagelevering eller overdragelse til eje. Såfremt den berettigede fremsætter begæring herom, skal der dog for hver 2 måneders brug af det overdragne udbetales ham et a conto beløb som afsavnserstatning indtil ejendommens tilbagelevering eller overdragelse til eje.

§ 8

Opnås der enighed mellem de militære myndigheder og de i § 6, stk. 2, nævnte rettighedsindehavere om erstatningsspørgsmålet, kan eventuelt erstatningsbeløb udbetales i overensstemmelse med den trufne aftale.

Stk. 2 Opnås der ikke enighed som nævnt i stk. 1, fastsættes erstatningen af en for hver retskreds nedsat vurderingskommission.

Stk. 3 Vurderingskommissionen består af 3 medlemmer, nemlig vedkommende dommer i borgerlige sager som formand (i København, Århus, Odense og Ålborg et af præsidenten for vedkommende ret udpeget medlem af retten) samt et af henholdsvis vedkommende kommunalbestyrelse og indenrigsministeren efter forhandling med forsvarsministeren udnævnt medlem.

Stk. 4 Vurderingskommissionens afgørelse kan af hver af parterne inden 6 uger indbringes for det i stk. 5 nævnte vurderingsnævn.

Stk. 5 Vurderingsnævnet består af en af kongen udnævnt formand, der skal opfylde de i retsplejeloven foreskrevne betingelser for at beskikkes til landsdommer, og 4 af indenrigsministeren efter forhandling med forsvarsministeren udpegede medlemmer.

Stk. 6 De militære myndigheder underrettes af vedkommende kommission eller nævn om den endelige afgørelse.

§ 9

Når en erstatningsberettiget til varetagelse af sine interesser under en sags behandling har afholdt nødvendige udgifter til sagkyndig bistand, herunder til advokat, revisor m.v., kan der ydes ham en passende godtgørelse herfor.

§ 10

Bekendtgørelsen omfatter under krig tillige rekvisition af genstande og ydelser, der er hjemlet i § 35 i lov nr. 91 af 29. marts 1924 om indkvartering som ændret ved lov nr. 137 af 20. april 1959.

§ 11

Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes efter den borgerlige straffelovgivnings bestemmelser.

§ 12

Bekendtgørelse nr. 380 af 5. november 1952 om pligt til i tilfælde af krig at stille ejendom til rådighed for forsvaret ophæves.