Bekendtgørelse om pligt til indrapportering af krav til Europa-Kommissionen § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1361 af 15. december 2009

Etableringsfrihed for tjenesteydere
§ 2

En kompetent myndighed skal indrapportere nye love og administrative bestemmelser, der indeholder følgende krav, til Europa-Kommissionen:

  • 1) Krav om kvantitative eller territoriale begrænsninger, navnlig i form af begrænsninger fastsat på grundlag af befolkningstallet eller af hensyn til en geografisk minimumsafstand mellem tjenesteyderne.

  • 2) Krav om, at tjenesteyderen skal drive sin virksomhed i en særlig form.

  • 3) Krav vedrørende besiddelsen af et selskabs kapital.

  • 4) Krav, der forbeholder bestemte tjenesteydere adgangen til den pågældende servicevirksomhed på grund af virksomhedens særlige karakter, dog bortset fra kravene vedrørende spørgsmål omfattet af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer eller kravene i andre fællesskabsinstrumenter.

  • 5) Krav om forbud mod at have flere forretningssteder i Danmark.

  • 6) Krav om et minimumsantal af ansatte.

  • 7) Krav om minimums- og/eller maksimumspriser, som tjenesteyderen skal overholde.

  • 8) Krav om, at tjenesteyderen sammen med sin egen tjenesteydelse skal udføre bestemte andre tjenesteydelser.

Stk. 2 Hvis der indføres et nyt krav som anført i stk. 1, skal dette være begrundet i et tvingende alment hensyn og må ikke indebære direkte eller indirekte diskrimination af en tjenesteyder begrundet i dennes nationalitet eller etableringsland. Kravet skal endvidere være egnet til at sikre opfyldelsen af det tilsigtede formål, og formålet må ikke kunne opnås ved en mindre restriktiv foranstaltning.

Stk. 3 Indrapporteringen er ikke til hinder for, at de pågældende krav kan håndhæves.