14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om pligt til indrapportering af krav til Europa-Kommissionen

Bekendtgørelse nr. 1361 af 15. december 2009

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om pligt til indrapportering af krav til Europa-Kommissionen

§1 Anvendelsesområde og definitioner
Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner fremgår af § 1 og § 2 i lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked.

§2 Etableringsfrihed for tjenesteydere
En kompetent myndighed skal indrapportere nye love og administrative bestemmelser, der indeholder følgende krav, til Europa-Kommissionen:

 • 1) Krav om kvantitative eller territoriale begrænsninger, navnlig i form af begrænsninger fastsat på grundlag af befolkningstallet eller af hensyn til en geografisk minimumsafstand mellem tjenesteyderne.

 • 2) Krav om, at tjenesteyderen skal drive sin virksomhed i en særlig form.

 • 3) Krav vedrørende besiddelsen af et selskabs kapital.

 • 4) Krav, der forbeholder bestemte tjenesteydere adgangen til den pågældende servicevirksomhed på grund af virksomhedens særlige karakter, dog bortset fra kravene vedrørende spørgsmål omfattet af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer eller kravene i andre fællesskabsinstrumenter.

 • 5) Krav om forbud mod at have flere forretningssteder i Danmark.

 • 6) Krav om et minimumsantal af ansatte.

 • 7) Krav om minimums- og/eller maksimumspriser, som tjenesteyderen skal overholde.

 • 8) Krav om, at tjenesteyderen sammen med sin egen tjenesteydelse skal udføre bestemte andre tjenesteydelser.

Stk. 2 Hvis der indføres et nyt krav som anført i stk. 1, skal dette være begrundet i et tvingende alment hensyn og må ikke indebære direkte eller indirekte diskrimination af en tjenesteyder begrundet i dennes nationalitet eller etableringsland. Kravet skal endvidere være egnet til at sikre opfyldelsen af det tilsigtede formål, og formålet må ikke kunne opnås ved en mindre restriktiv foranstaltning.

Stk. 3 Indrapporteringen er ikke til hinder for, at de pågældende krav kan håndhæves.

§3 Indrapporteringen i § 2, stk. 1, anses for opfyldt, hvis den er foretaget som notifikation i henhold til bekendtgørelse nr. 190 af 20. marts 2001 om EU’s informationsprocedure for tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester.

§4 Midlertidig levering af tjenesteydelser
En kompetent myndighed, der i overensstemmelse med lovens § 11 ændrer eller indfører nye krav til en tjenesteyder, som midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark, skal indrapportere kravene til Europa-Kommissionen. Indrapporteringen er ikke til hinder for, at de pågældende krav kan håndhæves.

§5 Procedure for indrapportering
Proceduren for indrapportering administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Stk. 2 Indrapportering efter §§ 2 og 4 til Europa-Kommissionen skal ske ved fremsendelse af et standardskema i udfyldt stand og skal som minimum indeholde:

 • 1) Kravets fulde tekst.

 • 2) Teksten til de eventuelt direkte berørte love og administrative bestemmelser.

 • 3) Begrundelse for kravet.

 • 4) Beskrivelse af, hvilket tvingende alment hensyn der nødvendiggør kravet.

 • 5) Begrundelse for, hvorfor kravet er ikke-diskriminerende.

 • 6) Begrundelse for, hvorfor kravet vurderes at være egnet til at sikre opfyldelsen af det tilsigtede mål, og hvorfor formålet ikke kan opnås ved en mindre restriktiv foranstaltning.

Stk. 3 Indrapporteringen efter §§ 2 og 4 skal ske pr. e-mail via Erhvervs- og Byggestyrelsen.

§6 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. december 2009.

profile photo
Profilside