Bekendtgørelse om pligt til indrapportering af krav til Europa-Kommissionen

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1361 af 15. december 2009

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner fremgår af § 1 og § 2 i lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked.

Etableringsfrihed for tjenesteydere
§ 2

En kompetent myndighed skal indrapportere nye love og administrative bestemmelser, der indeholder følgende krav, til Europa-Kommissionen:

 • 1) Krav om kvantitative eller territoriale begrænsninger, navnlig i form af begrænsninger fastsat på grundlag af befolkningstallet eller af hensyn til en geografisk minimumsafstand mellem tjenesteyderne.

 • 2) Krav om, at tjenesteyderen skal drive sin virksomhed i en særlig form.

 • 3) Krav vedrørende besiddelsen af et selskabs kapital.

 • 4) Krav, der forbeholder bestemte tjenesteydere adgangen til den pågældende servicevirksomhed på grund af virksomhedens særlige karakter, dog bortset fra kravene vedrørende spørgsmål omfattet af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer eller kravene i andre fællesskabsinstrumenter.

 • 5) Krav om forbud mod at have flere forretningssteder i Danmark.

 • 6) Krav om et minimumsantal af ansatte.

 • 7) Krav om minimums- og/eller maksimumspriser, som tjenesteyderen skal overholde.

 • 8) Krav om, at tjenesteyderen sammen med sin egen tjenesteydelse skal udføre bestemte andre tjenesteydelser.

Stk. 2 Hvis der indføres et nyt krav som anført i stk. 1, skal dette være begrundet i et tvingende alment hensyn og må ikke indebære direkte eller indirekte diskrimination af en tjenesteyder begrundet i dennes nationalitet eller etableringsland. Kravet skal endvidere være egnet til at sikre opfyldelsen af det tilsigtede formål, og formålet må ikke kunne opnås ved en mindre restriktiv foranstaltning.

Stk. 3 Indrapporteringen er ikke til hinder for, at de pågældende krav kan håndhæves.

§ 3

Indrapporteringen i § 2, stk. 1, anses for opfyldt, hvis den er foretaget som notifikation i henhold til bekendtgørelse nr. 190 af 20. marts 2001 om EU’s informationsprocedure for tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester.

Midlertidig levering af tjenesteydelser
§ 4

En kompetent myndighed, der i overensstemmelse med lovens § 11 ændrer eller indfører nye krav til en tjenesteyder, som midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark, skal indrapportere kravene til Europa-Kommissionen. Indrapporteringen er ikke til hinder for, at de pågældende krav kan håndhæves.

Procedure for indrapportering
§ 5

Proceduren for indrapportering administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Stk. 2 Indrapportering efter §§ 2 og 4 til Europa-Kommissionen skal ske ved fremsendelse af et standardskema i udfyldt stand og skal som minimum indeholde:

 • 1) Kravets fulde tekst.

 • 2) Teksten til de eventuelt direkte berørte love og administrative bestemmelser.

 • 3) Begrundelse for kravet.

 • 4) Beskrivelse af, hvilket tvingende alment hensyn der nødvendiggør kravet.

 • 5) Begrundelse for, hvorfor kravet er ikke-diskriminerende.

 • 6) Begrundelse for, hvorfor kravet vurderes at være egnet til at sikre opfyldelsen af det tilsigtede mål, og hvorfor formålet ikke kan opnås ved en mindre restriktiv foranstaltning.

Stk. 3 Indrapporteringen efter §§ 2 og 4 skal ske pr. e-mail via Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Ikrafttræden
§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. december 2009.