Bekendtgørelse om plejehjemsoversigten

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om plejehjemsoversigten er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1219 af 22. oktober 2018

I medfør af § 14 a, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
§ 1

Formålet med plejehjemsoversigten er

 • 1) at give information om og overblik over alle plejehjem, plejeboligbebyggelser og friplejeboligbebyggelser, jf. § 3,

 • 2) at understøtte borgernes frie valg af tilbud, jf. § 3 og

 • 3) at understøtte lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører.

§ 2

Plejehjemsoversigten skal være internetbaseret og tilgængelig, så både myndigheder og borgere kan søge oplysninger på oversigten.

Stk. 2 Indberetninger til plejehjemsoversigten skal ske elektronisk og i overensstemmelse med systematikken i den database, der er indrettet dertil.

§ 3

Plejehjemsoversigten indeholder oplysninger om følgende typer af kommunale og private tilbud, hvor hjælpen og støtten til borgerne i tilbuddet ikke i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85 i lov om social service, jf. § 14 a, stk. 1 og 2, i lov om social service:

 • 1) Plejehjem efter § 192 i lov om social service.

 • 2) Plejeboligbebyggeler, der er omfattet af lov om almen boliger m.v.

 • 3) Plejeboligbebyggelser der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap.

 • 4) Friplejeboligbebyggelser omfattet af lov om friplejeboliger.

Kapitel 2 Oprettelse og nedlæggelse af tilbud i plejehjemsoversigten
Tilbud der er del af den kommunale boligforsyning
§ 4

For kommunale og private tilbud, der er del af den kommunale boligforsyning, har kommunalbestyrelsen pligt til at sikre, at oplysningerne om tilbuddet indberettes til plejehjemsoversigten.

Stk. 2 Oplysninger om nye tilbud skal senest registreres i plejehjemsoversigten på ibrugtagelsestidspunktet for boligerne.

Tilbud der ikke er en del af den kommunale boligforsyning
§ 5

For private tilbud, der ikke er en del af den kommunale boligforsyning, har det private tilbud pligt til at sikre, at oplysningerne om tilbuddet indberettes til plejehjemsoversigten.

Stk. 2 Oplysninger om nye tilbud skal senest registreres i plejehjemsoversigten på ibrugtagelsestidspunktet for boligerne.

§ 6

Nedlægges et tilbud, der er registreret på plejehjemsoversigten, skal den, der har ansvar for oprettelse af tilbuddet på plejehjemsoversigten, fjerne tilbuddet fra plejehjemsoversigten.

Kapitel 3 Indberetning af oplysninger
§ 7

Kommunalbestyrelser, jf. § 4, og private tilbud, jf. § 5, skal løbende indberette oplysninger til plejehjemsoversigten om nye tilbud eller ændringer i allerede eksisterende tilbud.

Stk. 2 Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, om indberetningen af oplysninger om tilbud, der er del af den kommunale forsyning, jf. § 4, foretages af kommunen eller det enkelte tilbud. Kommunalbestyrelsen bør inddrage det enkelte tilbud i forhold til, hvilke oplysninger der indberettes til plejehjemsoversigten.

Stk. 3 Et tilbud har ikke krav på, at andre oplysninger end dem, der er nævnt i § 8, skal fremgå af plejehjemsoversigten.

§ 8

De oplysninger, der skal indberettes om tilbuddene, omfatter følgende:

 • 1) Baggrundsoplysninger om tilbuddet:

  • a) Tilbuddets navn.

  • b) Adresse.

  • c) Hovedtelefonnummer.

  • d) Mail.

  • e) Link til tilbuddets, alternativt kommunens, hjemmeside.

  • f) 4 billeder af tilbuddet.

  • g) Tilbuddets leders navn, leder-mail og leder-citat om tilbuddet.

  • h) Sygefravær.

 • 2) Bolig og drift:

  • a) Virksomhedsform (markeres ved afkrydsning).

  • b) Antal boliger i alt og antallet af boliger, der er egnet for par.

  • c) Husleje og indskud.

  • d) Demensmærkning, jf. § 3 og § 2 i bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger.

  • e) Beskrivelse af boligerne. Herunder markeres ved afkrydsning oplysninger om tekøkken, antal værelser, skabe, altan, eget badeværelse, internet, TV-pakke og træningsfaciliteter.

  • f) Beskrivelse af tilbuddets omgivelser. Herunder markeres ved afkrydsning oplysninger om gårdhave/grønne områder og sansehave.

  • g) Eget dyr tilladt og fælles dyr (markeres ved afkrydsning).

  • h) Ydelser hvor der er egenbetaling.

  • i) Mulighed for tilkøb (markeres ved afkrydsning).

 • 3) Faglig tilgang og aktiviteter:

  • a) Værdigrundlag.

  • b) Overordnet vision.

  • c) Faglig tilgang.

  • d) Tilgang til pårørende.

  • e) Mad. Herunder markeres ved afkrydsning om maden laves på tilbuddet.

  • f) Aktiviteter. Herunder markeres ved afkrydsning om der er faste ugentlige arrangementer.

  • g) Frivillige (markeres ved afkrydsning).

  • h) Seneste kommunale tilsynsrapport, hvis kommunen udarbejder en rapport i forbindelse med sit tilsyn.

  • i) Seneste tilsynsrapport efter sundhedsloven, jf. § 213 b, stk. 1, i sundhedsloven. Tilsynsrapporten skal være tilgængelig på oversigten i de første to år efter afrapporteringen.

  • j) Seneste tilsynsrapport efter serviceloven, jf. § 150 b, stk. 1, i lov om social service. Tilsynsrapporten skal være tilgængelig på oversigten i de første to år efter afrapporteringen.

Kapitel 4 Stikprøvekontrol med oplysningerne på plejehjemsoversigten
§ 9

Sundhedsdatastyrelsen fører stikprøvekontrol med, at oplysningerne i plejehjemsoversigten er indberettet, jf. kapitel 2, og i overensstemmelse med plejehjemsoversigtens systematik, jf. kapitel 3.

Stk. 2 Stikprøvekontrollen kan foretages ved, at Sundhedsdatastyrelsen anmoder den indberetningspligtige om at indsende skriftlig dokumentation, eller ved at Sundhedsdatastyrelsen gennemfører en dataanalyse.

Stk. 3 Sundhedsdatastyrelsen kan følge op i forhold til den indberetningspligtige, såfremt oplysninger om tilbud ikke er indberettet, eller oplysningerne ikke er i overensstemmelse med plejehjemsoversigtens systematik, jf. kapitel 3.

Markering i plejehjemsoversigten
§ 10

Sundhedsdatastyrelsen kan markere i plejehjemsoversigten, hvis den indberetningspligtige ikke har indberettet oplysninger om tilbud til plejehjemsoversigten, eller hvis oplysningerne ikke er i overensstemmelse med plejehjemsoversigtens systematik.

Stk. 2 Sundhedsdatastyrelsen skal, inden styrelsen markerer i plejehjemsoversigten, give den indberetningspligtige 4 uger til at indberette de pågældende oplysninger om tilbuddet.

Stk. 3 Sundhedsdatastyrelsen skal fjerne en markering i plejehjemsoversigten, når den indberetningspligtige har indberettet de pågældende oplysninger, der ligger til grund for markeringen.

Kapitel 5 Ikrafttræden
§ 11

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 616 af 25. maj 2018 om pelejehjemsoversigten ophæves.