Bekendtgørelse om pengeinstitutters videregivelse af væsentlig viden om aktiver i et refinansieringsregister

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1228 af 21. november 2014

I medfør af § 152 m, stk. 2, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. august 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på pengeinstitutter, der har overdraget aktiver i et refinansieringsregister til en berettiget enhed, hvis den pågældende berettigede enhed har udstedt værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område for værdipapirer, eller for hvilke der er indgivet anmodning om optagelse til handel på et sådant marked.

Væsentlig viden
§ 2

Ved væsentlig viden forstås information om aktiverne indført i refinansieringsregisteret, der potentielt kan være intern viden, jf. § 34, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., for den berettigede enhed, herunder f.eks. information om:

  • 1) bevilliget henstand med betaling,

  • 2) objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), jf. bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., samt indtrådt misligholdelse,

  • 3) uventede udsving i aktivers værdi, f.eks. på grund af valutakursændringer, eller

  • 4) andre informationer, der betragtes som væsentlig viden.

Indsamling og videregivelse
§ 3

Pengeinstituttet skal sikre, at procedurerne for indsamling og videregivelse af væsentlig viden er hensigtsmæssige, tilstrækkelige og effektive.

§ 4

Pengeinstituttet skal udpege en person, der er ansvarlig for, at videregivelse af væsentlig viden sker hurtigst muligt.

Stk. 2 Pengeinstituttet skal sikre, at der i forening med den berettigede enhed fastlægges en procedure for videregivelse og modtagelse af væsentlig viden, herunder en procedure for underretning af pengeinstituttet om offentliggørelse af væsentlig viden.

Stk. 3 Under hensyntagen til, at den berettigede enhed altid skal kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til lovgivning, der gennemfører artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug), i Danmark implementeret ved § 27 i lov om værdipapirhandel m.v., kan pengeinstituttet og den berettigede enhed aftale en nedre tærskel for, hvilken viden pengeinstituttet skal videregive.

§ 5

Betydelige ændringer i allerede videregivet væsentlig viden skal videregives til den berettigede enhed umiddelbart efter, at disse ændringer er indtrådt.

Straf
§ 6

Overtrædelse af § 3, § 4, stk. 1 og 2 og § 5 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2014.