14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om pengeinstitutters videregivelse af væsentlig viden om aktiver i et refinansieringsregister

Bekendtgørelse nr. 1228 af 21. november 2014

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om pengeinstitutters videregivelse af væsentlig viden om aktiver i et refinansieringsregister

§1 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse finder anvendelse på pengeinstitutter, der har overdraget aktiver i et refinansieringsregister til en berettiget enhed, hvis den pågældende berettigede enhed har udstedt værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område for værdipapirer, eller for hvilke der er indgivet anmodning om optagelse til handel på et sådant marked.

§2 Væsentlig viden
Ved væsentlig viden forstås information om aktiverne indført i refinansieringsregisteret, der potentielt kan være intern viden, jf. § 34, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., for den berettigede enhed, herunder f.eks. information om:

  • 1) bevilliget henstand med betaling,

  • 2) objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), jf. bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., samt indtrådt misligholdelse,

  • 3) uventede udsving i aktivers værdi, f.eks. på grund af valutakursændringer, eller

  • 4) andre informationer, der betragtes som væsentlig viden.

§3 Indsamling og videregivelse
Pengeinstituttet skal sikre, at procedurerne for indsamling og videregivelse af væsentlig viden er hensigtsmæssige, tilstrækkelige og effektive.

§4 Pengeinstituttet skal udpege en person, der er ansvarlig for, at videregivelse af væsentlig viden sker hurtigst muligt.

Stk. 2 Pengeinstituttet skal sikre, at der i forening med den berettigede enhed fastlægges en procedure for videregivelse og modtagelse af væsentlig viden, herunder en procedure for underretning af pengeinstituttet om offentliggørelse af væsentlig viden.

Stk. 3 Under hensyntagen til, at den berettigede enhed altid skal kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til lovgivning, der gennemfører artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug), i Danmark implementeret ved § 27 i lov om værdipapirhandel m.v., kan pengeinstituttet og den berettigede enhed aftale en nedre tærskel for, hvilken viden pengeinstituttet skal videregive.

§5 Betydelige ændringer i allerede videregivet væsentlig viden skal videregives til den berettigede enhed umiddelbart efter, at disse ændringer er indtrådt.

§6 Straf
Overtrædelse af § 3, § 4, stk. 1 og 2 og § 5 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§7 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2014.

profile photo
Profilside