Bekendtgørelse om passagebidrag § 3

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om passagebidrag er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 26 af 26. februar 2016

§ 3

Passagebidraget fastsættes på grundlag af ejendommens anvendelse på det tidspunkt, da det pålægges ejeren at betale bidraget.

Stk. 2 Bidraget skal svare til det bidrag, der i henhold til vandforsyningens regulativ og takstblad skulle betales til forsyningsledning og eventuelt stikledning og stophane, hvis forsyning blev etableret, medmindre kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, som gør, at taksten ikke med rimelighed kan anvendes.

Stk. 3 Bidraget kan ikke omfatte bidrag til vandforsyningens hovedanlæg.