14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om passagebidrag

Bekendtgørelse nr. 26 af 26. februar 2016

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om passagebidrag er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om passagebidrag

I medfør af § 53, stk. 5, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015, som ændret ved lov nr. 132 af 16. februar 2016, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 I forbindelse med anlæg af en vandforsyningsledning fra en almen vandforsyning kan ejere af ejendomme, hvortil der vil kunne leveres vand til almindelig brug fra ledningen, men som ikke ønsker at lade deres ejendomme slutte til ledningen, pålægges bidrag til ledningen (passagebidrag), når betingelserne i §§ 2-4 er opfyldt.

Stk. 2 Hvis der i forbindelse med ledningsanlægget føres stikledninger hen til de ejendomme, som ikke ønskes tilsluttet, eventuelt med afslutning i en stophane ved ejendommens skel, kan bidragene efter stk. 1 også omfatte bidrag til stikledning og stophane.

Stk. 3 Pålæg i henhold til stk. 1, forudsætter, at pålægget er godkendt af kommunalbestyrelsen. Godkendelse skal søges særskilt for hvert enkelt ledningsafsnit.

§2 Det er en betingelse for pålæg af bidrag efter § 1,

  • 1) at ledningen ligger inden for det forsyningsområde, der er fastlagt for den almene vandforsyning i kommunens vandforsyningsplan, herunder eventuelt en delplan for vandforsyningen, eller

  • 2) at der er truffet beslutning om ledningen ved en konkret afgørelse efter vandforsyningslovens kapitler 4, 6 eller 8.

Stk. 2 Det er endvidere en betingelse, at den bebyggelse på ejendommen, som skulle vandforsynes fra ledningen, helt eller delvis ligger inden for 100 m fra ledningen, og at ledningen fører forbi eller hen over den del af ejendommen, hvor bebyggelsen ligger.

Stk. 3 Passagebidrag kan ikke kræves, hvis det i vandforsyningsplanen er bestemt, at ejendommen ikke skal forsynes fra vandforsyningen, eller hvis ejendommen har behov for vand i et omfang, som ikke kan leveres fra vandforsyningen.

Stk. 4 For ejendomme, som får deres vandforsyning fra en boring, kan passagebidrag kun kræves, hvis boringens vand ikke opfylder de gældende kvalitetskrav, jf. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, eller hvis boringens beliggenhed eller indretning ikke er tilfredsstillende.

§3 Passagebidraget fastsættes på grundlag af ejendommens anvendelse på det tidspunkt, da det pålægges ejeren at betale bidraget.

Stk. 2 Bidraget skal svare til det bidrag, der i henhold til vandforsyningens regulativ og takstblad skulle betales til forsyningsledning og eventuelt stikledning og stophane, hvis forsyning blev etableret, medmindre kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, som gør, at taksten ikke med rimelighed kan anvendes.

Stk. 3 Bidraget kan ikke omfatte bidrag til vandforsyningens hovedanlæg.

§4 Passagebidrag kan tidligst opkræves 1 år forud for igangsættelsen af et forsyningsledningsarbejde, der skal muliggøre forsyning af ejendommen.

Stk. 2 Skal arbejdet udføres i flere afsnit med adskilte tidsperioder, kan bidrag tidligst opkræves 1 år forud for igangsættelsen af arbejdet på det ledningsafsnit, der skal omfatte ledningen forbi eller hen over ejendommen.

Stk. 3 Udskydes udførelsen af ledningsarbejdet ud over 1 år, kan bidrag, der herefter er betalt for tidligt, kræves tilbagebetalt med renter for den forløbne tid. Hvis ikke andet er aftalt, skal rentesatsen beregnes som angivet i lov om renter ved forsinket betaling m.v.

§5 Når en ejendom, for hvilken der er betalt passagebidrag, senere sluttes til den almene vandforsyning, skal der ikke betales anlægsbidrag til de dele af vandforsyningsanlægget, som der er ydet betaling til gennem passagebidraget.

Stk. 2 Hvis der på tilslutningstidspunktet skal betales anlægsbidrag på grundlag af flere enheder end dem, der var lagt til grund for passagebidraget, kan der dog forlanges forsyningsledningsbidrag for de yderligere enheder. Dette bidrag beregnes efter satserne på tilslutningstidspunktet.

§6 Den adgang, som en almen vandforsyning på grundlag af sit regulativ har til at opkræve tilslutningsbidrag fra udstykningsforetagender med hensyn til de enkelte ejendomme i udstykningen, gælder uafhængigt af reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Bekendtgørelsen er endvidere ikke til hinder for, at der på andet grundlag, f.eks. i salgsvilkår, stilles videregående krav om betaling til områdets almene vandforsyninger fra ejere af ikke tilsluttede ejendomme.

§7 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelsen nr. 1282 af 15. december 2011 om pålæg af bidrag efter vandforsyningslovens § 53, stk. 3 ophæves.

profile photo
Profilside