14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 782 af 06. July 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Overtagelse og værdiansættelse
Den kommunalbestyrelse, der overtager et regionalt tilbud efter § 186 i lov om social service eller regionale almene ældreboliger efter § 185 c i lov om almene boliger m.v., overtager de aktiver og passiver og indtræder i de rettigheder og pligter, der udelukkende er knyttet til varetagelsen af tilbuddet eller de almene ældreboliger, samt overtager de ansatte, der udelukkende eller helt overvejende er knyttet til varetagelsen af tilbuddet eller de almene ældreboliger.

•••

Stk. 2 Den kommunalbestyrelse, der overtager et regionalt tilbud efter § 186 i lov om social service eller regionale almene ældreboliger efter § 185 c i lov om almene boliger m.v., overtager endvidere en forholdsmæssig andel af regionens øvrige ansatte, som ikke udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med varetagelsen af opgaver, som regionen fortsat skal varetage efter kommunens overtagelse af tilbuddet eller boligerne. Den forholdsmæssige andel beregnes på grundlag af den personaleudgiftsmæssige tyngde af det regionale tilbud eller de regionale almene ældreboliger efter stk. 1 i forhold til regionens samlede opgavevaretagelse. Den personaleudgiftsmæssige tyngde opgøres på grundlag af registrerede driftsudgifter til lønninger i det seneste, endeligt godkendte regnskab for regionen forud for overtagelsestidspunktet for tilbuddet eller boligerne. Såfremt der ikke foreligger et endeligt godkendt regnskab for regionen anvendes et skøn over de forventede driftsudgifter til lønninger.

•••
profile photo
Profilside