Bekendtgørelse om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2006

I medfør af § 186, stk. 7, i lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service, og § 185 c, stk. 7, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 21. juni 2005 som ændret ved lov nr. 575 af 24. juni 2005, og efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelse og formål
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse ved en kommunalbestyrelses overtagelse af et regionalt tilbud i henhold § 186 i lov om social service eller ved en kommunalbestyrelses overtagelse af regionale almene ældreboliger efter § 185 c i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2 Formålet med bekendtgørelsen er at sikre, at de sociale opgaver og opgaver på det almene ældreboligområde i højere grad løses i nærmiljøet og i tæt samspil med kommunens øvrige tilbud.

Overtagelse og værdiansættelse
§ 2

Den kommunalbestyrelse, der overtager et regionalt tilbud efter § 186 i lov om social service eller regionale almene ældreboliger efter § 185 c i lov om almene boliger m.v., overtager de aktiver og passiver og indtræder i de rettigheder og pligter, der udelukkende er knyttet til varetagelsen af tilbuddet eller de almene ældreboliger, samt overtager de ansatte, der udelukkende eller helt overvejende er knyttet til varetagelsen af tilbuddet eller de almene ældreboliger.

Stk. 2 Den kommunalbestyrelse, der overtager et regionalt tilbud efter § 186 i lov om social service eller regionale almene ældreboliger efter § 185 c i lov om almene boliger m.v., overtager endvidere en forholdsmæssig andel af regionens øvrige ansatte, som ikke udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med varetagelsen af opgaver, som regionen fortsat skal varetage efter kommunens overtagelse af tilbuddet eller boligerne. Den forholdsmæssige andel beregnes på grundlag af den personaleudgiftsmæssige tyngde af det regionale tilbud eller de regionale almene ældreboliger efter stk. 1 i forhold til regionens samlede opgavevaretagelse. Den personaleudgiftsmæssige tyngde opgøres på grundlag af registrerede driftsudgifter til lønninger i det seneste, endeligt godkendte regnskab for regionen forud for overtagelsestidspunktet for tilbuddet eller boligerne. Såfremt der ikke foreligger et endeligt godkendt regnskab for regionen anvendes et skøn over de forventede driftsudgifter til lønninger.

§ 3

Overstiger værdien af de aktiver, der overtages efter § 2, stk. 1, værdien af de passiver, der overtages efter § 2, stk. 1, skal den kommunalbestyrelse, der overtager tilbuddet eller boligerne, kompensere regionsrådet herfor. Kompensationen skal i det omfang, det er muligt, ske ved, at den kommunalbestyrelse, der overtager tilbuddet eller boligerne, jf. § 2, stk. 1, overtager langfristet gæld fra regionen, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1. Kan der ikke kompenseres ved sådanne beløb, skal kompensationen ske ved overtagelse af andre af regionens passiver eller ved erlæggelsen af et beløb.

Stk. 2 Overstiger værdien af de passiver, der overtages efter § 2, stk. 1, værdien af de aktiver, der overtages efter § 2, stk. 1, skal regionsrådet kompensere den kommunalbestyrelse, der overtager tilbuddet eller boligerne, herfor.

§ 4

Ved værdiansættelsen af aktiver og passiver anvendes de opgørelsesprincipper for aktiver og passiver, der i overensstemmelse med »Budget – og regnskabssystem for regioner« er benyttet i det seneste, endeligt godkendte regnskab inden overtagelsestidspunktet for tilbuddet eller de almene ældreboliger. Foreligger der på overtagelsestidspunktet ikke et endeligt godkendt regnskab for regionen, anvendes de opgørelsesprincipper for aktiver og passiver, der i overensstemmelse med »Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner« er benyttet i det endeligt godkendte regnskab for 2006 for den amtskommune, hvorfra regionen har overtaget tilbuddet eller de almene ældreboliger.

Stk. 2 E jendomme anskaffet før 1. januar 1999 opgøres til den senest foreliggende offentlige ejendomsvurdering inklusiv evt. årsregulering.

Stk. 3 Pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd, der overføres efter § 2, ansættes til værdien 0.

Pensionsforpligtelser for tjenestemænd
§ 5

Tjenestemænd, der overføres, jf. § 2, stk. 1 og 2, som følge af en kommunalbestyrelses overtagelse af et regionalt tilbud eller regionale almene ældreboliger, får ved pensionering fra denne ansættelse udbetalt pensionen af den nye pensionsmyndighed.

Stk. 2 Udgift til tjenestemandspensioner, der udbetales efter stk. 1, deles mellem den nye og den hidtidige myndighed i forhold til tjenestemandens optjente pensionsalder under henholdsvis ansættelsen hos den nye og hos den hidtidige myndighed. Pensionsdelingen sker ved, at den hidtidige myndighed refunderer den forholdsmæssige del af pensionen, der er optjent under ansættelse hos den hidtidige myndighed.

Aftaleudkastet
§ 6

Det udkast til aftale, som regionsrådet skal udarbejde i henhold til § 186, stk. 1, i lov om social service eller § 185 c, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. skal indeholde følgende:

  • 1) En angivelse af de principper, der er lagt til grund ved identifikationen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte.

  • 2) En opgørelse over de aktiver og passiver, der overtages efter § 2, stk. 1, samt den beløbsmæssige værdiansættelse heraf.

  • 3) En opgørelse af kommunalbestyrelsens kompensation til regionsrådet, jf. § 3, stk. 1, eller regionsrådets kompensation til kommunalbestyrelsen, jf. § 3, stk. 2.

  • 4) En opgørelse over de rettigheder og pligter, der overtages efter § 2, stk. 1.

  • 5) En oversigt over medarbejdere med angivelse af de ansatte, der overtages efter § 2, stk. 1 og 2.

  • 6) En opgørelse over tjenestemandspensionsforpligtelser, jf. § 5.

§ 7

Aftaleudkastet skal indeholde en påtegning fra regionens revisor eller en anden revisor, som er antaget og godkendt hertil, jf. § 28, stk. 1, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab. Revisor skal forsyne aftaleudkastet med en revisionspåtegning med høj grad af sikkerhed om den udførte revision. Revisors påtegning skal indeholde en konklusion om, hvorvidt alle aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der skal overføres, er blevet identificeret, og hvorvidt værdiansættelsen af aktiver og passiver er sket korrekt og i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.