Bekendtgørelse om overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 319 af 12. april 2011

I medfør af § 51, stk. 3, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 25. maj 2009 som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder, som er omfattet af årsregnskabsloven, og som ved aflæggelsen af seneste års- eller koncernregnskab anvendte anden regnskabsregulering end årsregnskabsloven.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på virksomheder, som er omfattet af årsregnskabsloven, og som ved aflæggelsen af seneste års- eller koncernregnskab i medfør af årsregnskabslovens § 137, udarbejdede års- eller koncernregnskab i henhold til de af EU Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder IFRS.

§ 2

Bekendtgørelsens regler kan anvendes på indregning, måling og præsentation i balancen på tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven, jf. dog §§ 4 og 5. Tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven er begyndelsen på den første periode, for hvilken virksomheden præsenterer sammenligningstal i henhold til årsregnskabsloven.

§ 3

En virksomhed, der er overgået til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabslovens regler, kan, for den periode, der vedrører første regnskabsaflæggelse efter årsregnskabslovens regler, vælge at anvende en eller flere af bestemmelserne i §§ 4-9.

Stk. 2 Ved anvendelse af en eller flere af bestemmelserne i §§ 5-9 skal ensartede transaktioner indregnes og måles ensartet.

Stk. 3 Hvis en eller flere af bestemmelserne i §§ 4-9 anvendes, skal der i redegørelsen for anvendt regnskabspraksis oplyses om hvilke undtagelser, der har været anvendt, samt gives en overordnet omtale af, hvordan anvendelsen af disse bestemmelser har påvirket virksomhedens finansielle stilling, indtjening og pengestrømme.

§ 4

En virksomhed kan undlade at tilpasse hoved- og nøgletal i femårsoversigten, jf. årsregnskabslovens § 101, stk. 1, for perioder før tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven.

§ 5

Virksomheder, der ved aflæggelsen af det senest aflagte års- eller koncernregnskab i medfør af årsregnskabslovens § 1, stk. 3, nr. 1, var undtaget fra årsregnskabslovens bestemmelser, kan præsentere resultatet af den ophørte aktivitet som et enkelt beløb i resultatopgørelsen. Aktiver og forpligtelser vedrørende den ophørte aktivitet kan præsenteres som samlede beløb i balancen.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på oversigten efter årsregnskabslovens § 101, stk. 1.

Stk. 3 Hvis stk. 1 finder anvendelse, skal resultat, aktiver og forpligtelser vedrørende den ophørte aktivitet specificeres på hovedposter i noterne. Specifikationen skal omfatte alle perioder efter tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven.

§ 6

Virksomheden kan undlade at anvende årsregnskabslovens bestemmelser om virksomhedssammenslutninger for de virksomhedssammenslutninger, der er gennemført forud for tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven.

Stk. 2 Hvis stk. 1 finder anvendelse, skal aktiver og forpligtelser, der hidrører fra en virksomhedssammenslutning, men som i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser ikke kan indregnes i balancen, på tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven indregnes som en del af goodwill fra virksomhedssammenslutningen.

§ 7

Ved omregning af balanceposter fra fremmed valuta til årsrapportens monetære enhed, kan valutakursen på tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven anses for den historiske kurs.

Stk. 2 Stk. 1 finder alene anvendelse for balanceposter, der tidligere blev omregnet til balancedagens kurs, men som efter årsregnskabslovens bestemmelser skal omregnes til transaktionsdagens kurs.

§ 8

På tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven kan virksomheden for materielle og immaterielle anlægsaktiver vælge at fastlægge kostpriser og akkumulerede værdireguleringer, herunder op-, af- og nedskrivninger, som værdierne opgjort efter virksomhedens hidtidige regnskabspraksis. Herunder kan virksomheden for perioder, der ligger forud for tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven, undlade at anvende årsregnskabslovens § 43 på anlægsaktiver, som i seneste års- eller koncernregnskab var klassificeret som immaterielle anlægsaktiver med ubestemmelig brugstid, eksempelvis goodwill.

§ 9

Virksomheden kan på tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven fastlægge kostprisen for materielle og immaterielle anlægsaktiver, der i henhold til virksomhedens hidtidige regnskabspraksis blev målt til dagsværdi, som dagsværdien opgjort efter virksomhedens hidtidige regnskabspraksis.

Stk. 2 Uanset stk. 1 skal kostprisen opgjort efter den hidtidige regnskabspraksis danne grundlag for opgørelsen af binding af reserver, jf. årsregnskabslovens § 41, stk. 3.

§ 10

Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11

Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. april 2011.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning for årsrapporter, der aflægges den 19. april 2011 eller senere.