Bekendtgørelse om overdragelse af gruppe 1-forsikringsselskabers forsikringsbestande

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 818 af 03. juli 2015

I medfør af § 42 og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for gruppe 1-forsikringsselskabers hele eller delvise overdragelse af en forsikringsbestand, hvor forsikringsaftalerne er indgået gennem en filial eller i form af grænseoverskridende tjenesteydelser, til et forsikringsselskab med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

§ 2

Det land, hvor risikoen eller forpligtelsen består, er det land, hvor forsikringstageren har sit sædvanlige opholdssted eller, hvis forsikringstageren er en juridisk person, det land, hvor denne juridiske persons virksomhed, som forsikringsaftalen vedrører, er beliggende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Ved det land, hvor risikoen eller forpligtelsen består, forstås i følgende tilfælde:

  • 1) Det land, hvor det forsikrede befinder sig for forsikringer, der dækker fast ejendom eller, i det omfang indboet er dækket af samme forsikringspolice, fast ejendom og indbo.

  • 2) Det land, hvor registreringen er foretaget for forsikringer vedrørende et transportmiddel, der skal registreres. Når et motorkøretøj sendes fra et medlemsland til et andet består risikoen dog i det modtagende medlemsland i 30 dage fra købers accept af leveringen uanset at køretøjet ikke er formelt registreret i dette land.

  • 3) Det land, hvor forsikringstageren har indgået aftalen for forsikringer vedrørende risici i forbindelse med rejser eller ferie af højst 4 måneders varighed.

Betingelser for overdragelse
§ 3

Et gruppe 1-forsikringsselskab skal ansøge om Finanstilsynets tilladelse til at overdrage hele eller en bestemt del af sin forsikringsbestand, hvor forsikringsaftalerne er indgået gennem en filial eller i form af grænseoverskridende tjenesteydelser, til et forsikringsselskab med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2 Tilladelse gives når følgende er opfyldt:

  • 1) Tilsynsmyndigheden i det land, hvor risikoen eller forpligtelsen består, giver samtykke til overdragelsen.

  • 2) Tilsynsmyndigheden i det land, hvor det overtagende selskab har hjemsted bekræfter, at selskabet, efter overdragelsen har fundet sted, har et kapitalgrundlag, der dækker det af selskabet opgjorte solvenskapitalkrav.

Stk. 3 Ønsker en filial at overdrage hele eller en del af sin forsikringsbestand tegnet ved fri etableringsret, skal tilsynsmyndigheden i det land, hvor filialen er etableret, tillige høres.

§ 4

Et gruppe 1-forsikringsselskab skal ansøge om Finanstilsynets tilladelse til at overdrage hele eller en bestemt del af sin forsikringsbestand, hvor forsikringsaftalerne er indgået gennem en filial eller i form af grænseoverskridende tjenesteydelser til et gruppe 1-forsikringsselskab med hjemsted i Danmark eller til en filial i Danmark der er en del af et forsikringsselskab med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2 Tilladelse gives når tilsynsmyndigheden i det land, hvor risikoen eller forpligtelserne består, giver samtykke til overdragelsen.

Stk. 3 Ved overdragelse til en filial i Danmark gives tilladelse når der er givet samtykke efter stk. 2 og når tilsynsmyndigheden i det land, hvor det overtagende selskab har hjemsted, godtgør at selskabet efter overdragelsen har fundet sted har et kapitalgrundlag, der dækker det af selskabet opgjorte solvenskapitalkrav.

Stk. 4 Ønsker en filial at overdrage hele eller en del af sin forsikringsbestand tegnet ved fri etableringsret, skal tilsynsmyndigheden i det land, hvor filialen er etableret, tillige høres.

Straffebestemmelser
§ 5

Overtrædelse af § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 313 af 28. marts 2007 om overdragelse af danske forsikringsselskabers forsikringsbestande tegnet ved fri etableringsret eller fri tjenesteydelsesvirksomhed ophæves.