14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om overdragelse af gruppe 1-forsikringsselskabers forsikringsbestande

Bekendtgørelse nr. 818 af 03. juli 2015

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om overdragelse af gruppe 1-forsikringsselskabers forsikringsbestande

§1 Anvendelsesområde og definitioner
Denne bekendtgørelse finder anvendelse for gruppe 1-forsikringsselskabers hele eller delvise overdragelse af en forsikringsbestand, hvor forsikringsaftalerne er indgået gennem en filial eller i form af grænseoverskridende tjenesteydelser, til et forsikringsselskab med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

§2 Det land, hvor risikoen eller forpligtelsen består, er det land, hvor forsikringstageren har sit sædvanlige opholdssted eller, hvis forsikringstageren er en juridisk person, det land, hvor denne juridiske persons virksomhed, som forsikringsaftalen vedrører, er beliggende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Ved det land, hvor risikoen eller forpligtelsen består, forstås i følgende tilfælde:

  • 1) Det land, hvor det forsikrede befinder sig for forsikringer, der dækker fast ejendom eller, i det omfang indboet er dækket af samme forsikringspolice, fast ejendom og indbo.

  • 2) Det land, hvor registreringen er foretaget for forsikringer vedrørende et transportmiddel, der skal registreres. Når et motorkøretøj sendes fra et medlemsland til et andet består risikoen dog i det modtagende medlemsland i 30 dage fra købers accept af leveringen uanset at køretøjet ikke er formelt registreret i dette land.

  • 3) Det land, hvor forsikringstageren har indgået aftalen for forsikringer vedrørende risici i forbindelse med rejser eller ferie af højst 4 måneders varighed.

§3 Betingelser for overdragelse
Et gruppe 1-forsikringsselskab skal ansøge om Finanstilsynets tilladelse til at overdrage hele eller en bestemt del af sin forsikringsbestand, hvor forsikringsaftalerne er indgået gennem en filial eller i form af grænseoverskridende tjenesteydelser, til et forsikringsselskab med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2 Tilladelse gives når følgende er opfyldt:

  • 1) Tilsynsmyndigheden i det land, hvor risikoen eller forpligtelsen består, giver samtykke til overdragelsen.

  • 2) Tilsynsmyndigheden i det land, hvor det overtagende selskab har hjemsted bekræfter, at selskabet, efter overdragelsen har fundet sted, har et kapitalgrundlag, der dækker det af selskabet opgjorte solvenskapitalkrav.

Stk. 3 Ønsker en filial at overdrage hele eller en del af sin forsikringsbestand tegnet ved fri etableringsret, skal tilsynsmyndigheden i det land, hvor filialen er etableret, tillige høres.

§4 Et gruppe 1-forsikringsselskab skal ansøge om Finanstilsynets tilladelse til at overdrage hele eller en bestemt del af sin forsikringsbestand, hvor forsikringsaftalerne er indgået gennem en filial eller i form af grænseoverskridende tjenesteydelser til et gruppe 1-forsikringsselskab med hjemsted i Danmark eller til en filial i Danmark der er en del af et forsikringsselskab med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2 Tilladelse gives når tilsynsmyndigheden i det land, hvor risikoen eller forpligtelserne består, giver samtykke til overdragelsen.

Stk. 3 Ved overdragelse til en filial i Danmark gives tilladelse når der er givet samtykke efter stk. 2 og når tilsynsmyndigheden i det land, hvor det overtagende selskab har hjemsted, godtgør at selskabet efter overdragelsen har fundet sted har et kapitalgrundlag, der dækker det af selskabet opgjorte solvenskapitalkrav.

Stk. 4 Ønsker en filial at overdrage hele eller en del af sin forsikringsbestand tegnet ved fri etableringsret, skal tilsynsmyndigheden i det land, hvor filialen er etableret, tillige høres.

§5 Straffebestemmelser
Overtrædelse af § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§6 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 313 af 28. marts 2007 om overdragelse af danske forsikringsselskabers forsikringsbestande tegnet ved fri etableringsret eller fri tjenesteydelsesvirksomhed ophæves.

profile photo
Profilside