Bekendtgørelse om oplysningspligter efter fusionsskatteloven

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1003 af 06. september 2014

I medfør af § 6, stk. 2, og § 13, stk. 2, i fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 14. november 2012, og § 35, stk. 1 og 4, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, som ændret ved lov nr. 649 af 12. juni 2013, fastsættes efter indstilling fra Skatterådet:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Det modtagende selskab m.v. i en skattefri omstrukturering omfattet af fusionsskatteloven skal til SKAT oplyse følgende:

  • 1) Hvilken type skattefri omstrukturering der er gennemført,

  • 2) den skattemæssige virkningsdato samt vedtagelsesdato for den skattefri omstrukturering,

  • 3) hvilke selskaber m.v. der er henholdsvis indskydende og modtagende,

  • 4) hvilke sambeskattede datterselskaber, der overgår fra det eller de indskydende selskaber til det eller de modtagende selskaber i forbindelse med den skattefri omstrukturering,

  • 5) om omstruktureringen er foregået inden for eller uden for sambeskatningskredsen, og

  • 6) såfremt SKAT anmoder om det, størrelsen af det modtagne underskud efter selskabsskattelovens § 12 og fondsbeskatningslovens § 3, stk. 2, angivet i procent.

Stk. 2 Oplysningerne efter stk. 1 skal angives digitalt ved brug af de digitale kanaler, som SKAT anviser, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 SKAT kan efter anmodning dispensere fra digitalpligten i stk. 2 for modtagende selskaber m.v., som ikke er hjemmehørende her i landet, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2014.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning for skattefri omstruktureringer vedtaget den 1. oktober 2014 og senere.